Melléklet a 2008. évi XLVII. törvényhez

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

1. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás magatartási kódex aláírója.

2.74 Annak valótlan állítása, hogy a magatartási kódexet valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy egyéb szervezet jóváhagyta.

3. Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkülönböztető jelölés jogosulatlan feltüntetése.

4.75 Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát vagy áruját valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy erre feljogosított magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta vagy elismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, jóváhagyási, illetve elismerési feltételeknek való megfelelés nélkül.

5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás annak elhallgatásával, hogy a vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a kínált áron nem fogja tudni – az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra figyelemmel – megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám).

6. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás, majd

a) a felhívásban szereplő áru fogyasztóknak való bemutatásának visszautasítása,

b) az árura vonatkozó megrendelés felvételének vagy az áru ésszerű időben való szolgáltatásának visszautasítása, vagy

c) hibás példány bemutatása

egy másik áru eladásösztönzésének a szándékával (bait-and-switch reklám).

7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.

8. Az értékesítést követően teljesítendő szolgáltatás vállalása úgy, hogy a szerződés megkötése előtt a vállalkozás nem a letelepedésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén tart kapcsolatot a fogyasztóval, majd – anélkül, hogy a szerződéskötés előtt erre a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívta volna – a szolgáltatásnak kizárólag egy ettől eltérő nyelven való elérhetővé tétele.

9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogszerűen forgalmazható.

10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai lennének.

11. Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből (szerkesztői tartalomnak álcázott reklám).

12. Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja személyes biztonsága fenyegetettségének természetére és mértékére vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem vásárolja meg az árut.

13. Meghatározott vállalkozás által előállított áruhoz hasonló áru reklámozása olyan szándékosan megtévesztő módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – a valóságtól eltérően – ugyanaz a vállalkozás állította elő.

14. Piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése vagy támogatása, ahol a fogyasztó azzal a lehetőséggel számol, hogy – elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából eredően – valamilyen juttatásban részesülhet.

15. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás felhagy a tevékenységével vagy áthelyezi az üzletét.

16. Annak állítása, hogy az áru megkönnyíti a szerencsejátékokban való nyerést.

17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

18. Téves tényszerű információ közlése a piaci feltételekről vagy az áru fellelhetőségének lehetőségeiről azzal a szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci feltételeknél kedvezőtlenebb feltételek melletti megvételére, illetve igénybevételére bírja rá.

19. A kereskedelmi gyakorlat keretében verseny vagy díj meghirdetése anélkül, hogy a meghirdetett díjak vagy azok helyett más ésszerű megfelelő kiosztásra kerülne.

20. Az áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, illetve fuvarozásával összefüggő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell.

21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fizetési felszólítást tartalmazó dokumentum küldése azt a hamis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megrendelte a reklámozott árut.

22. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy a vállalkozás nem a saját vállalkozásával, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával összefüggő célból jár el, vagy egyébként hamisan fogyasztóként való fellépés.

23. Olyan hamis benyomás keltése, hogy az áruval kapcsolatban az értékesítést követően teljesítendő szolgáltatás biztosított az értékesítés helyétől eltérő tagállamban.

24. Olyan benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem hagyhatja el az üzlethelyiséget, amíg nem köt szerződést.

25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, figyelmen kívül hagyva annak távozásra és vissza nem térésre felszólító kérését.

26. Telefonon, távmásolón (telefaxon), elektronikus levelezés, illetve azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz vagy más távközlő eszköz útján ismétlődően és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése, kivéve amennyiben ez a vállalkozás szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

27. Biztosítási szerződésen alapuló követelést érvényesíteni kívánó fogyasztótól olyan iratok bemutatásának megkövetelése, amelyek a követelés megalapozottságának megítélése szempontjából ésszerűen nem tekinthetők lényegesnek, vagy a fogyasztó vonatkozó írásbeli megkeresésére a válaszadás rendszeres elmulasztása azzal a céllal, hogy ez visszatartsa a fogyasztót szerződéses jogainak gyakorlásától.

28.76 Reklámban gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

29. Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vállalkozás által szállított vagy nyújtott áruért, illetve az áru visszaszolgáltatásának vagy megőrzésének követelése, ha azt a fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés), kivéve, ha a szerződésnek megfelelő helyettesítő áruról van szó.

30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása, hogy ha nem vásárolja meg az adott árut, veszélybe kerül a vállalkozás vagy alkalmazottja munkája vagy megélhetése.

31.77 Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt (díjat, jutalmat vagy azzal egyenértékű egyéb előnyt), miközben valójában nincs ilyen nyeremény, vagy a nyeremény érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött.

 


1 A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 28.

2 Az 1. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

3 Az 1. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 330. §-a szerint módosított szöveg.

4 A 2. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

5 A 2. § d) pontja a 2009: LVI. törvény 404. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6 A 3. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

7 A 3. § (5) bekezdését a 2013: CCI. törvény 97. §-a iktatta be.

8 A 4. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

9 Az 5. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

10 A 6. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

11 A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: CCI. törvény 103. § 1. pontja szerint módosított szöveg. [A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészének a 2013: CCI. törvény 103. § 1. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „körülményére olyan” szövegrész helyébe a „körülményére – olyan” szöveg lép, nem vezethető át.]

12 A 7. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

13 A 8. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

14 A 8. § (1) bekezdése a 2013: CCI. törvény 103. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

15 A 9. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

16 A 10. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

17 A 10. § (2) bekezdése a 2013: CXLIII. törvény 122. §-ával megállapított szöveg.

18 A 10. § (4) bekezdése a 2013: CCI. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

19 A 10. § (5) bekezdését a 2013: CCI. törvény 104. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

20 A 10. § (6) bekezdését a 2009: CXLVIII. törvény 79. §-a iktatta be. E módosító törvény 85. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21 A 11. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

22 A 11. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 226. § (1) bekezdés 1. pontjával megállapított szöveg.

23 A 12. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

24 A 12. § (2) bekezdése a 2013: CCI. törvény 103. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

25 A 12. § (3) bekezdése a 2013: CXLIII. törvény 126. § d) pontja szerint módosított szöveg

26 A 13. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

27 A 14. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

28 A 15. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

29 A 15. § (3) bekezdését a 2010: CLVIII. törvény 134. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 119. § (5)–(6) bekezdését.

30 A 16. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

31 A 17. § a 2013: CCI. törvény 99. §-ával megállapított szöveg.

32 A 18. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

33 A 19. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

34 A 19. § b) pontja a 2013: CXLIII. törvény 123. §-ával megállapított szöveg.

35 A 20. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

36 A 20. § (1) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (84) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37 A 20. § (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 405. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38 A 21. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

39 A 22. §-t megelőző alcím címe a 2013: CXLIII. törvény 124. §-ával megállapított szöveg.

40 A 22. §-t a 2009: CXLVIII. törvény 84. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 85. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezést a 2010. január 1-je előtt indult vagy megismételt eljárásokban alkalmazni kell.

41 A 23. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

42 A 23. § (1) bekezdése a 2009: CXLVIII. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CLII. törvény 2. § (84) bekezdése, a 2013: CXLIII. törvény 126. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43 A 23. § (3) bekezdése a 2009: CXLVIII. törvény 80. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 85. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

44 A 24. § a 2013: CXLIII. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

45 A 25. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

46 A 25. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 404. §-a, a 2010: CLXXXV. törvény 226. § (1) bekezdés 2. pontja, a 2013: CCI. törvény 103. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

47 A 25. § (2) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (84) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

48 A 25. § (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 404. §-a, a 2013: CXLIII. törvény 126. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49 A 26. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

50 A 26. § (1) bekezdése a 2013: CCI. törvény 100. §-ával megállapított szöveg.

51 A 26. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 405. §-a, a 2013: CXLIII. törvény 126. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52 A 26/A. §-t a 2013: CCI. törvény 101. §-a iktatta be.

53 A 27. § a 2013: CCI. törvény 102. §-ával megállapított szöveg.

54 A 28. § e törvény 52. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

55 A 28. § (1) bekezdése a 2013: CXLIII. törvény 126. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56 A 29–30. § és a 29. § megelőző alcím e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57 A 31. § és az azt megelőző alcím e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58 A 32. § e törvény 55. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59 A 33–47. § e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60 A 48. § (1)–(7) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61 A 48. § (8)–(9) bekezdése e törvény 55. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62 A 48. § (10) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63 A 49. § (1)–(10) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64 A 49. § (11) bekezdése e törvény 55. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65 A 49. § (12) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66 A 49. § (13) bekezdése e törvény 55. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67 A 49. § (14) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68 Az 50. § e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69 Az 51. § e törvény 55. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70 Az 54. § e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2012: LXXVI. törvény 68. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 1. §-át.

71 Az 55. § e törvény 55. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72 Az 56. § (2) bekezdése e törvény 55. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73 Az 56. § (3) bekezdése a 2010: LXXXII. törvény 41. § (30) bekezdése, a 2013: CXLIII. törvény 126. § c) pontja szerint módosított szöveg.

74 A melléklet 2. pontja a 2013: CLXXXIII. törvény 22. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

75 A Melléklet 4. pontja a 2013: CCI. törvény 104. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

76 A melléklet 28. pontja a 2009: LVI. törvény 404. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

77 A Melléklet 31. pontja a 2013: CCI. törvény 103. § 5. pontja szerint módosított szöveg.