A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatáskörébe tartozó, a versenytörvénybe vagy az európai uniós közösségi versenyszabályokba, illetve a kereskedelmi törvénybe ütköző magatartás észlelése esetén bárki panasszal vagy bejelentéssel fordulhat a GVH-hoz, amely a hivatalt segítő fontos piaci jelzés lehet, s a GVH döntése szerint eljárás elrendelését eredményezheti. Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes.

A bejelentő kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal titokban tartja azt a tényt, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnál bejelentéssel élt. A Gazdasági Versenyhivatal titokban tartja azt a tényt, hogy a panaszos a Gazdasági Versenyhivatalnál panasszal élt. E körben a GVH jelzi, hogy a kifogásolt magatartás tekintetében a tényállás tisztázását a bejelentő személyének zártan kezelése esetenként nehezítheti, így javasolja, hogy a beadvány benyújtója ennek figyelembevételével hozza meg adatai zártan kezelésére vonatkozó döntését.

Mivel a GVH eljárásai hivatalból indulnak, a panaszos vagy bejelentő még akkor sem válik ügyféllé, ha a beadványa alapján indított a GVH vizsgálatot, s rá a Versenytanács döntése nincsen kihatással.

A bejelentés

Bejelentést a GVH által a honlapján közzétett űrlap megfelelő kitöltésével lehet tenni, amelynek a bejelentő az űrlap kötelezően kitöltendőként jelölt rovatainak megválaszolásával, majd a GVH-hoz történő benyújtásával tesz eleget. Az űrlap letölthető a GVH honlapjáról vagy személyesen átvehető a GVH ügyfélszolgálatán, illetve kérésre postai úton is megküldjük.

A GVH munkatársainak ügytípustól függően 30 nap, illetve 2 hónap áll rendelkezésükre annak elbírálására, hogy egy bejelentésben sérelmezett magatartással összefüggésben indokolt-e versenyfelügyeleti eljárás megindítása (Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.).

A fent jelzett határidők módosulhatnak, mivel a határidők számításánál a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben foglalt rendelkezéseket figyelembe kell venni. Ha a bejelentés alapján nem indul eljárás, akkor az erről hozott végzés ellen a bejelentő a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Törvényszékhez címzett kérelmével fordulhat jogorvoslatért.

A panasz

Panasz benyújtásával mindenféle formai kötöttség nélkül lehet jelezni a GVH felé, ha valaki a versenytörvény megsértését észleli. A panasz, mint beadvány-forma választásának előnye az egyszerűség, a formai és tartalmi kötöttségek hiánya, így panasz lehet akár egy kézzel írt beadvány, levél, e-mail stb. is. Ennek következménye ugyanakkor, hogy a panasz elbírálása is egyszerűbb eljárásban történik.

Bár a panaszok elintézésének határidejére a versenytörvény nem határoz meg konkrét időpontot, a GVH - az ügy bonyolultságától és az ezzel összefüggő eljárási cselekményektől függően - a panaszt beérkezésétől számítva a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elbírálni. A GVH minden esetben visszajelzést küld a panaszos számára. Abban az esetben, ha a GVH a panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban versenyfelügyeleti eljárást indít, illetve ha – tekintettel arra, hogy a panaszolt magatartással kapcsolatban az eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik – a panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság részére megküldi, és a panaszos részére tájékoztató levél kerül kiküldésre. Ha nem indul versenyfelügyeleti eljárás a panasz alapján, a panaszos jogorvoslattal nem élhet.

A Gazdasági Versenyhivatal a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szabályaira figyelemmel elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 94/A. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer a Gazdasági Versenyhivatal Tpvt. szerinti panaszkezelési rendszere.
A panaszok benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a fogyasztók itt, a vállalkozások pedig itt érhetik el.