Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

3. K. 30052/2008/14.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Bíróság a dr. Kiss Ottília ügyvéd által képviselt DIRECT BEST Sellers s.r.o. (SK-82108 Bratislava) I. r. felperesnek, illetve a Gyetvai Tamásné dr. Vincze Beáta felszámoló által képviselt DBS Magyarország Kft. "fa" (Győr) II. r. felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

Ítéletet:

A bíróság felperesek keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság felpereseket, hogy az APEH illetékes Regionális Igazgatósága külön felhívása alapján fizessenek meg egyetemlegesen 16.500,-Ft, azaz (Tizenhatezer-ötszáz forint) eljárási illetéket.

Kötelezi a bíróság felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg egyetemlegesen alperesnek 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint) ÁFA-t is tartalmazó perköltséget.

Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Bíróságnál 4 példányban előterjesztett, a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

A perben a bíróság a következő tényállást állapította meg:

I. r. felperes a 2004. július 27-i alapítása óta árucikkek közvetlen fogyasztók, illetve más vállalkozások részére történő értékesítésével, közvetítői, reklám- és propaganda tevékenységgel, valamint távértékesítéssel foglalkozik. Fő tevékenysége étrendkiegészítők és kozmetikai termékek csomagküldő szolgálati forgalmazása. A termékekről potenciális vásárlóit újsághirdetések és szórólapok megjelentetésével tájékoztatja.

I. r. felperes magyarországi közvetlen értékesítéssel az Absolute és a Removyl nevű termékeket értékesítette. II.r. felperes 2005. szeptember 28-i megalakulásától 2006. május 09-ig különböző étrendkiegészítők és kozmetikai termékek forgalmazásával, illetve népszerűsítésével foglalkozott. Közvetlen értékesítési tevékenységének megszüntetése óta csomagküldő vállalkozások megbízásai alapján azok ügyfeleinek megrendelését fogadja, illetve továbbítja az érintett vállalkozások felé, emellett postai küldemények feladását és fogadását is végzi.

Felperesek 2006. januárja és 2007. szeptembere között számos terméket (Absolute, Equiba, Herbachrom, Lipotrex, Redox, Removyl, Spirula, Zactival valamint Figur Bella néven) reklámoztak és forgalmaztak.

A fenti tablettákat, kapszulákat népszerűsítő fizetett hirdetések nagy példányszámú, országos terjesztésű magazinokban jelentek meg, továbbá a www.fogyi.info.hu honlapon és egyéb marketing módszereken keresztül a vásárlók széles köre kapott tájékoztatást a fenti készítményekről. A termékek az ország bármely területéről közvetlenül megrendelhetők voltak telefonon, SMS-ben és a www.fogyi.info.hu honlapon keresztül.

II. r. felperes a beérkező megrendeléseket postai úton, csomagküldés igénybevételével teljesítette.

Alperes 2007. május 14-én versenyfelügyeleti eljárást indított felperesek ellen, mivel tudomására jutott, hogy a fenti termékek felperesek által történő reklámozása vélelmezhetően szakmailag nem kellően megalapozott.

Az eljárás lefolytatását követően alperes a 2007. október 11-én kelt, Vj-87/2007/035. sz. határozatával megállapította, hogy felperesek 2006. januárjától a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy az általuk forgalmazott testsúlycsökkentő tabletták, valamint férfi potenciajavító termék hatásáról valótlan tájékoztatásokat tettek közzé.

Alperes a határozat kézhezvételétől számítva megtiltotta, hogy e magatartást felperesek tovább folytassák.

Alperes I. r. felperest 7.000.000,-Ft, II. r. felperest pedig 31.000.000,-Ft bírság megfizetésére kötelezte a fenti jogsértés miatt.

Kötelezte továbbá alperes arra felpereseket, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül gondoskodjanak a www.fogyi.info.hu honlapjukon, illetve ugyanazokban a lapokban, amelyekben a jogsértő hirdetések is megjelentek, ugyanolyan terjedelemben, laponként egy alkalommal a következő tájékoztatás közzétételéről, anélkül, hogy ahhoz megjegyzést, észrevételt fűznének:

"A Direct Best Sellers s.r.o. és a DBS Magyarország Kereskedelmi Kft. tájékoztatja az olvasót, hogy a Gazdasági Versenyhivatal előtt lefolytatott Vj-87/2007. sz. eljárásban nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani az Absolute, az Equiba, a Herbachrom, a Lipotrex, a Redox, a Removyl, a Spirula, a Zactival, valamint a Figur Bella kúra nevű termékeik kapcsán a reklámjaikban ígért testsúly csökkentő, illetve potencianövelő hatást. "

A határozat indokolása szerint felperesek nem kérelmezték az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél a fenti termékek gyógyszerként, illetve gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményként történő forgalomba hozatalának engedélyezését. Az eljárásban érintett termékek a közölt állítások alapján, indikációikat tekintve fogyasztószerek, illetve a Spirula potencianövelő szer, tehát a gyógyszerek kategóriájába tartoznának.

A határozat indokolásában hivatkozott továbbá alperes a Tpvt. 8. § (1) bekezdésére, továbbá a Tpvt. 10. §-ára.

Alperes hivatkozott a határozatban arra, hogy az eljárással érintett termékek bizalmi termékeknek minősülnek, hiszen azok testsúlycsökkentő, illetve potencianövelő hatásáról a fogyasztók csak a beszedést követően, vagy esetleg akkor sem tudnak meggyőződni, az esetleges mellékhatások is csak később jelentkezhetnek, így a tudományos megalapozottságú tényeken alapuló pontos tájékoztatás különösen fontos e területen.

A vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy a promóciós anyagokban szereplő kifogásolt állítások eltúlzottak és tudományos bizonyítékokkal nem támaszthatók alá.

A jogsértés megállapítását követően alperes a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján eljárva döntött a bírság kiszabásáról.

A határozat ellen felperesek kereseti kérelmet terjesztettek elő, amelyben elsődlegesen kérték a határozat hatályon kívül helyezését és alperes kötelezését az eljárást megszüntető határozat meghozatalára, másodlagosan kérték a határozat hatályon kívül helyezését és alperes új eljárás lefolytatására kötelezését, harmadlagosan pedig kérték a határozat megváltoztatását és a kiszabott bírság mérséklését.

A keresetlevél indokolása szerint jogsértő az alperesi határozat, miután felperesek a Tpvt. 75. §-a alapján kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek azzal, hogy 2007. november 01. napjával megszüntetik az eljárás alá vont termékek reklámozását, illetve magyarországi forgalmazását. Alperes pedig ezen nyilatkozatot nem vette figyelembe.

Kifogásolták felperesek, hogy a határozat rendelkező része a kifogásolt magatartást illetően nem kellően precíz, illetve a jogsértés kapcsán kiszabott bírságösszegek is jogsértőek, eltúlzottak és aránytalanok.

Alperes a keresetek elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy a határozat megalapozott és jogszerű.

Felperesek keresete nem alapos.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.

A Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága, így különösen az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. Felperesek a kereseti kérelmükben a termékekre vonatkozó alperesi megállapításokat nem cáfolták. Alperes e körben a tényállást megfelelő módon feltárta, az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakmai állásfoglalásának figyelembevételével.

Felperesek elsődlegesen a Tpvt. 75. §-ára hivatkoztak.

A Tpvt. 75. § (1) bekezdése szerint, ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a magatartását meghatározott módon összhangba hozza a törvény rendelkezéseivel és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel, az eljárás egyidejű megszüntetésével kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná.

A Tpvt. fenti rendelkezése konjunktív feltételeket ír elő a jogsértés megállapítása alóli mentesülésre, vagyis :

1/kötelezettséget kell vállalni a magatartás jogszerűvé alakítására, illetve feltételként szerepel, hogy 2/a közérdek védelme megoldható kell legyen ezen módon is.

Mindezeken túl a jogalkotó alperes diszkrecionális hatáskörébe utalta az e § alapján történő mérlegelést és döntést, hiszen még a fenti feltételek fennállása esetén sem írta elő kogens kötelezettségként a mentesítést a marasztalás alól.

Alperes jogszerűen mérlegelte e körben a körülményeket, különös tekintettel a jogsértés súlyára, a jogsértéssel érintett fogyasztók nagy számára, valamint a termékek, illetve azok használatának bizalmi jellegére, aminek következtében önmagában a jogsértéstől jövőben történő tartózkodás nem biztosítja kellően a generális és speciális prevenciót.

A közérdek hatékony védelme ebben az esetben indokolta és megkívánta a jogsértés megállapítását, illetve a jogkövetkezmények alkalmazását.

Helytállóan hivatkozott e körben alperes arra, hogy számos esetben a kifogásolt termékeket a fogyasztók már megvásárolták, az ő vonatkozásukban a jövőre nézve tett kötelezettségvállalás semmilyen módon nem enyhítette volna a jogsértés következményeit. A kötelezettségvállalás nem ellensúlyozta volna azon körülményt, hogy a fogyasztók igen nagy hányadát tisztességtelen reklámozási gyakorlattal vették rá a vásárlásra.

Alperes ezen döntését megfelelő módon megindokolta, a döntés okszerűsége, a mérlegelés szempontjai a határozatból megállapíthatók.

Nem volt helytálló felperesek hivatkozása arra, hogy a rendelkező rész nem megfelelően pontos, hiszen a határozat egésze, az indokolás részletesen rögzíti, hogy felperesek milyen tevékenységgel és magatartással, illetve mikor követték el a jogsértést.

Nincs olyan kötelezettsége alperesnek, hogy a határozat rendelkező részében fel kell sorolnia az összes, a jogsértés alapjául szolgáló tényállási elemet. Alperes a jogsértés megállapítását követően a Tpvt. 78. §-a alapján állapította meg a bírságok összegét, amelyek arányosak, túlzottnak nem mondhatók.

Alperes e körben figyelembe vette a jogsértés összes körülményeit, azokat okszerűen és megfelelő módon mérlegelte, a mérlegelés körülményei, okszerűsége, logikája a határozatból megállapítható és követhető. A kiszabott jogsértések megfelelnek a generális és speciális prevenció céljai elérésének.

Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy alperes a tényállást a megfelelő módon és a szükséges mértékben feltárta, majd abból okszerű következtetések révén megalapozott és jogszerű döntést hozott.

Az illetékre és a perköltségre vonatkozó rendelkezés a Pp. 78. § (1) bekezdésén, az 1990. évi XCIII. tv. 43. § (3) bekezdésén, illetve a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-án alapul.

Budapest, 2009. év szeptember hó 08. napján.

dr. Mohay György bíró