Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság
2 Kpk. 45980/2007/14.

A Fővárosi Bíróság

[...] ügyvéd által képviselt [...] kérelmezőnek

dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen

eljárási bírság tárgyú közigazgatási végzés felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő

végzést:

A bíróság a jogorvoslati kérelmet elutasítja.

Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy az állami adóhatóság külön felhívására fizessen meg 5.300.-Ft (ötezer háromszáz) Ft le nem rótt eljárási illetéket.

Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg kérelmezettnek 20.000.-(húszezer) Ft eljárási költséget.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincsen helye.

Indokolás

A Gazdasági Versenyhivatal 2007. július 13.-án versenyfelügyeleti eljárást (a továbbiakban alapügy) indított a kérelmezővel szemben. A Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Iroda (elsőfokú hatóság) 2007. július 30-án hozott végzésével kérelmezőt adatközlésre hívta fel tizenegy pontban, melyek közül a jogorvoslati eljárás szempontjából lényeges felhívások az alábbiak voltak:

 • 5.

  Csatolja partnereivel kötött hatályos megállapodásait, különös tekintettel a jutalékok mértékére.

 • 6.

  Készítsen listát a 2007. évben kiközvetített összes termékről. A felsorolásban szerepeljen a termékek neve, a termék szolgáltatója, az ára, valamint a jutalék mértéke is.

 • 7.

  Készítsen összefoglaló táblázatot az [...] működésének kezdetétől fogva kiközvetített termékek darabszámáról és értékéről éves bontásban az alábbiak szerint:

  • pénzpiaci szereplők termékei

  • tőkepiaci szereplők termékei

  • biztosításpiaci szereplők termékei

  • pénztár piaci szereplők termékei.

 • 8.

  Csatolja az [...] alkalmazottai, illetve szerződéses ügynökei képzését biztosító oktatási anyagokat az Allfinanz közvetítői forma bevezetésétől kezdődően, valamint ismertesse az oktatási- képzési rendszert.

 • 9.

  Csatolja az [...] 2006. évi Éves beszámolóját, valamint nyilatkozzon 2007. évi árbevételéről.

 • 10.

  Csatolja a GVH előtt eljáró képviselőjének nevét, címét, e-mail címét, telefon- és faxszámát, szükség esetén meghatalmazását.

 • 11.

  Csatolja a GVH határozatának végrehajtásáért felelős személy nevét, címét, e-mail címét, telefon- és faxszámát.

Kérelmező 2007. augusztus 21. napján kelt beadványában előadta, hogy az idő rövidsége miatt nem tudta teljesíteni a felhívás 5. pontjában foglaltakat, ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérelmezett e vonatkozásban tett felhívása nem megalapozott, az eljárást elrendelő végzés indokolásával logikai összefüggést a felhívás nem mutat. A partnerekkel kötött szerződést addig nem csatolja, amíg kérelmezett írásbeli garanciát nem nyújt azok üzleti titokként való zárt kezelésére. Az adatkérő végzés 6. pontja körében előadta, hogy a közvetített termékek összetettsége és nagy száma miatt a kérelmezett felhívása nem értelmezhető, pontosabb meghatározás mellett is nagy időráfordítással nehezen állítható csak össze egy adathalmaz. Utalt a 33/2004. (VI. 23.) PM rendeletre, továbbá előadta, hogy a felhívás 7. pontja nem értelmezhető, a 8. pont pedig nem teljesíthető; az oktatást nem a kérelmező végzi, kérelmezőnek saját oktatási anyaga nincsen. A 9. ponthoz előadta, hogy az éves beszámoló a cégbíróságon és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél megtalálható, e körben adatközlésre a kérelmező nem kötelezhető. Kérelmező a 10-11. pontok vonatkozásában adatot szolgáltatott.

Az elsőfokú hatóság a 2007. augusztus 29. napján hozott Vj-110/2007/56. sz. végzésével kérelmezővel szemben 1.000.000 forint eljárási bírságot szabott ki. Indokolásában megállapította, hogy kérelmező 2007. augusztus 21 .-ig nem teljesítette az adott szolgáltatásra irányuló végzés 5-11. pontokban felsoroltakat, ezért az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 61.§ (3) bekezdés és 78.§ (1) bekezdés alapján határozott, hivatkozva a Tpvt. 56. § (3) bekezdés, 4.§ (3) bekezdés a.) pont és az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 81.§ (2) bekezdésre is.

A kérelmező jogorvoslati kérelme folytán eljárt kérelmezett a 2007. szeptember 18. napján hozott Vj-110/2007/62. sz. végzésével az elsőfokú hatóság végzését helybenhagyta. Megállapította, hogy a versenyfelügyeleti eljárást megindító és adatkérést elrendelő végzésekkel szemben az ügyfél jogorvoslati joggal nem élhet a Tpvt. alapján, a Tpvt. 75.§ alapján előterjesztett kötelezettség vállalás az eljárási bírság kapcsán indult jogorvoslati eljárásban nem értékelhető. Hivatkozott a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 6.§-ára és arra, hogy a vizsgálók Tpvt. 65.§ (2) bekezdése alapján hozott adatkérő végzése a Tpvt. 44.§-ra figyelemmel - utalva a Ket. 36.§ (2) bekezdésére -megfelelt a törvényi követelményeknek. Az üzleti titok vonatkozásában a Ket. 51 .§ (4) bekezdés és Tpvt. 65.§ (2) bekezdésére, továbbá az 55.§ (3) bekezdésre hivatkozott. Megállapította, hogy kérelmező a 2007. július 30-i végzés 10-11. pontjában foglaltakat teljesítette. Utalt arra, hogy a kérelmezett által közölt árbevételi adatok hiányában a bírság összege részleges jutalékbevételekből volt kiszámítható.

Kérelmező a Tpvt. 82.§ szerinti bírósági jogorvoslati kérelmében az versenyfelügyeleti bírság törlését kérte.

Előadta, hogy az adatszolgáltatást elrendelő végzés 1-4., és 10-11. pontjaira válaszolt.

Az 5., 6., 7. pontok vonatkozásában - megismételve tartalmilag 2007. augusztus 21-i nyilatkozatát - továbbra is vitatta, hogy a lista és összefoglaló táblázat készítés nélkülözhetetlen lenne az alapügy tényállásának feltárásához. Fenntartotta, hogy a kérelmezett által igényelt oktatási anyagok nem állnak kérelmező rendelkezésére. Előadta, hogy a Tpvt. 75.§ vonatkozásában törvény határidőt nem állapít meg, ezért kérelmező e jogszabályhelyre alapított nyilatkozatát akkor is megteheti, ha álláspontja szerint a kérelmezett által szakszerűtlenül megfogalmazott kérdések és elvárt adatok az alapüggyel összefüggést nem mutatnak.

Pontosított, kiegészített jogorvoslati kérelmében hivatkozott kérelmezett előzetes álláspontjára és -utalva a Tpvt. 65.§ (2) bekezdésére - kifejtette, hogy a kérelmező által becsatolni elmulasztott adatok az ügy érdemi eldöntéséhez nem voltak szükségesek, emiatt az eljárási bírság alkalmazása sem volt megalapozott. Indítványozta, hogy a bíróság értékelje a kérelmezett 2007. november 15. napján hozott Vj-110/2007/106. sz. végzését, mellyel az alapügyben az eljárás megszüntetésre került a Tpvt. 75.§ (1) bekezdése alapján. Hivatkozott kérelmezett 2007. március 17. napján hozott Vj-110/2007/112. sz. végzésére is, mellyel kérelmezett az utóvizsgálatot is megszüntette.

Kérelmezett a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. Előadta, hogy kérelmező érvei az eljárási bírság vonatkozásában keverednek az eljárás indításának és jogsértés elkövetésének vitatásával kapcsolatos érvekkel. A határozat jogi indokolásában megjelölt jogszabályhelyekre tekintettel fenntartotta, hogy az eljárási bírság kiszabására a kérelmező birtokában lévő adatok és dokumentumok megküldésének szándékos elmulasztása miatt került sor. Kiemelte, hogy a Tpvt. 75.§-a alapján előterjesztett kötelezettségvállalás az ügy érdemére tartozó kérdés, az eljárási bírság kiszabásakor nem értékelhető.

A kérelmező jogorvoslati kérelme nem megalapozott.

A bíróság a kérelmezett határozatát a Tpvt. 61.§ (3) bekezdés és a 82.§ (3) bekezdése, továbbá a 2005. évi XVII. törvény (Knp.) 3-4.§ alapján vizsgálta felül, figyelemmel az alábbi jogszabályhelyekre:

Tpvt. 61. § (1) Az ügyféllel, az eljárás egyéb résztvevőjével, illetve a tényállás tisztázása során közreműködésre kötelezett személlyel szemben eljárási bírság szabható ki, ha az eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi.

Tpvt. 65.§ (2) Hivatalból folytatott eljárásban a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívására az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat, ideértve a személyes adatokat is. Az ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot nem köteles tenni, azonban az egyéb, rá nézve terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsátását nem tagadhatja meg.

Pp. 339/A. § A bíróság a közigazgatási határozatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a meghozatalakor hatályban volt jogszabályok és fennálló tények alapján vizsgálja felül.

A Tpvt. 61.§ -ban szabályozott eljárási bírság jogintézményének alkalmazhatósága független attól, hogy az ügy érdemében utóbb a hatóság milyen döntést hoz, ez egyúttal a Knp. 4.§-ra tekintettel alkalmazandó Pp. 339/A.§ rendelkezéséből is következik.

A Tpvt. 65.§ (2) bekezdés gyakorlati alkalmazásának célja a teljes körű adatszolgáltatás annak érdekében, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban a tényállást a hatóság minél pontosabban feltárhassa. Tekintettel arra, hogy a tényállás feltárása nem az ügyfél, hanem a hatóság feladata, nem az ügyfél kompetenciája annak előzetes elbírálása, hogy valamely adatszolgáltatás teljesítése szükséges-e vagy sem, és ha igen, milyen körben. Az ügyfél a hatóság által lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként, az ügy érdemében hozott döntést vitatva fejtheti ki azt, hogy megítélése szerint valamely eljárási cselekmény, bizonyítási eszköz az ügy érdemének megítéléséhez miért felesleges. A kérelmező jelen eljárás tárgyával összefüggő magatartásának elfogadása annak elismerését jelentené, hogy a kérelmezett hatáskörét a kérelmező ügyfél is gyakorolhatja; ilyen hatáskör delegálást tartalmazó jogszabály nincsen.

Amennyiben az ügyfél arra hivatkozva nem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, hogy a kért adat nem tartozik az ügy érdemére, akkor az ügyfél nem a feltárt tényállást vitatja, hanem a hatóság kötelezettségének részét képező bizonyítási eljárás lefolytatását, a Tpvt. 44. § folytán irányadó Ket. 2.§ (3) bekezdés és 50.§ (1) bekezdésben rögzített tevékenységét akadályozza.

A bíróság a Tpvt. 65.§ (2) bekezdés alapján kiadott felhívások tartalmával szemben kizárólag olyan követelményt támaszt, amely a kérelmezett hatáskörgyakorlásának sérelme nélkül, az alapügy érdemi megítélésétől függetlenül, objektív módon megítélhető. Ennek megfelelően akkor tekinthető az ügyfél által tudatosan nem teljesített adatszolgáltatás miatt kiszabott eljárási bírság megalapozatlannak a felhívás tartalmának függvényében, ha a felhívás

 • érthetetlen, ellentmondó, önmagában teljesíthetetlen, illetve

 • a felhívás az ügy tárgyával összefüggést - az ügy részleteit nem értékelve - nyilvánvalóan nem mutat.

A bíróság megállapította, hogy az adatszolgáltatásra kötelező végzés 5.-9. pontjai mind megfogalmazását, mind pedig tárgyát tekintve adekvát volt az ügyindító végzéssel, az alapügy tárgyával. A kérelmező 2007. augusztus 21-i keltezésű beadványa hangvételét és tartalmát tekintve is azt fejezte ki, hogy kérelmező nem kívánja teljesíteni az adatszolgáltatás 5-9. pontjaiban írtakat. A Tpvt. 65.§ (2) bekezdésével kapcsolatban kifejtett kérelmezői álláspontot a bíróság erre való tekintettel sem tartotta megalapozottnak.

A Tpvt. 75. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére a jogszabály határidőt valóban nem ír elő, e kérelmezői hivatkozás ugyanakkor azért közömbös, mert az eljárási bíráság ténybeli alapját képező 2007. augusztus 21 -i beadvány nem értelmezhető a Tpvt. 75.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatként. A később előterjesztett ilyen tartalmú nyilatkozat a Tpvt. 61.§ (1) bekezdésben rögzített magatartásra vonatkozó felelősséget nem szünteti meg, és az eljárási bírság alkalmazásának törvényességét sem érinti.

Kérelmező adatszolgáltatás megtagadására vonatkozó nyilatkozata okszerű ténybeli alapját képezte a Tpvt. 61.§ (1) bekezdés alkalmazásának, mert - a fentiek szerint - kérelmező maga foglalt állást abban a kérdésben, hogy a vele szemben indított versenyfelügyeleti eljárásban milyen szempontokat értékelhet illetve nem értékelhet a hatóság. Ezen ügyféli magatartás egyaránt alkalmas az eljárás elhúzására, és a valós tényállás feltárásának meghiúsítására.

A Tpvt. 44.§ kizárja a Ket. 36.§ (2) bekezdés alkalmazását versenyügyekben, ezért kérelmező tévesen hivatkozott arra, hogy kérelmezett felé adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn a beszámoló vonatkozásában, következésképpen kérelmezett jogalap nélkül tagadta meg e körben is az adatszolgáltatást.

Kérelmezett végzése mind a releváns tények, mind az alkalmazott jogszabályhelyek tekintetében megalapozott volt, az ügy érdemében a jogsértés időpontjához képest később hozott döntés tartalma közömbös, mindezért a bíróság a jogorvoslati kérelmet elutasította.

Az 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) eljárás megindításakor hatályos 62.§ (1) bekezdés h.) pont alapján feljegyzett 39. § (3) bekezdés b.) pont és 42. § (1) bekezdés h.) pont szerint számított 5.300 forint jogorvoslati eljárási illetéket a 6/1986 (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése értelmében a kérelmező köteles megfizetni az állam javára.

Az ügyvéd által képviselt kérelmezett eljárással felmerült költségét a bíróság a Pp. 78.§ (1) bekezdésére, 79.§ (1) bekezdésére, valamint a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (3)-(4) bekezdéseire tekintettel 20.000 forintban állapította meg.

A végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Knp. 3.§ (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2008. június 3.

dr. Huber Gábor s.k.
bíró