Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a MAGYAR ENERGIA HIVATAL (továbbiakban MEH; 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; Képviseli: Horváth J. Ferenc elnök), másrészről a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (továbbiakban GVH; 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; Képviseli: Dr. Nagy Zoltán elnök), (a továbbiakban együtt: Felek, Hatóságok) között az alábbiak szerint:

Preambulum

A MEH és a GVH között létrejövő megállapodást a korábbi együttműködés tapasztalatainak kölcsönösen pozitív megítélése és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: Vet.) 9. § (3) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettség alapozza meg.

A Felek közös szándéka szerint a MEH és a GVH közötti szoros együttműködés növeli mindkét hatóság jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének hatékonyságát azáltal, hogy megteremti azt a keretet, amely mellett a Felek feladataik ellátása során kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a vezetékes energiapiacokon megvalósuló verseny erősítése, a piaci műveletek védelmének következetes érvényre juttatása, a szabályozás hatékonyságának növelése, valamint az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében.

I.
Az együttműködés területei

 • 1.

  A fenti célok megvalósítása érdekében a Hatóságok - munkatársaik közötti, elsősorban szóbeli konzultációk, a piacelemző munkacsoportban végzett közös munka, illetve rendszeres vagy eseti jelleggel történő információcsere formájában - különösen az alábbi tevékenységeikre terjesztik ki együttműködésüket:

  • 1.1.

   Együttműködés a Hatóságok által lefolytatott eljárások során, így

   • 1.1.1.

    a MEH részéről lefolytatott engedélyezési, jóváhagyási és más hatósági eljárásokban, különös tekintettel a tulajdon- és részesedésszerzések engedélyezésére, az ellátási és más szabályzatok, valamint az üzletszabályzatok jóváhagyására, a megfelelési szabályzatok vizsgálatára és jóváhagyására, ideértve az említett szabályzatok módosítását is, valamint a hálózatokhoz való hozzáférés vizsgálatára, illetve a hálózati engedélyesek által végzett szolgáltatások (fogyasztói szolgálat) kapcsán felmerült ügyek vizsgálatára, amennyiben azok a versenyt érintik;

   • 1.1.2.

    a GVH részéről lefolytatott - az energiaszektort érintő - panaszos és bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárásokban, valamint ágazati vizsgálatokban.

  • 1.2.

   Együttműködés eljárásokon kívül, így

   • 1.2.1.

    a MEH részéről végzett piacfelügyeleti tevékenység során, illetve

   • 1.2.2.

    az e célból létrehozandó munkacsoport keretében a rendszeres közös piacelemző munka során.

  • 1.3.

   Együttműködés az energiapiaci versenyt érintő jogszabályok előkészítése során

  • 1.4.

   Együttműködés a közösségi vagy más nemzetközi kapcsolattartás körébe tartozó ügyekben, így

   • 1.4.1.

    a MEH részéről az Európai Bizottság felé fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése során,

   • 1.4.2.

    a GVH részéről az Európai Verseny Hálózat (ECN) tagjaként az Európai Bizottsággal és a tagállami versenyhatóságokkal folytatott együttműködésben, valamint

   • 1.4.3.

    a Hatóságok és egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD, CEER, ERCEG, ERRA) közötti együttműködésben.

  • 1.5.

   Egyéb

A Felek kölcsönösen biztosítják az általuk szervezett szakmai rendezvényeken való részvételt, gondoskodnak az érdeklődésre számot tartó szakmai tájékoztató anyagok, betekinthető munkaanyagok megküldéséről, illetve lehetővé teszik könyvtáruk használatát.

II.
Az együttműködés rendje

2. A Hatóságok közötti konzultáció

A Felek a jogszabályokban rögzített, valamint az együttműködés elmélyítésére kijelölt egyéb feladataik hatékony ellátása érdekében szóbeli konzultációkat folytatnak az alábbiak szerint. A konzultációt a Felek a jelen Megállapodás Függelékében (a továbbiakban: Függelék) megnevezett kapcsolattartók útján - a Szakmai Fórum, illetve a Vezetői szintű konzultáció esetében írásban, a téma megjelölésével, míg Szakértői szintű konzultáció esetén elsősorban közvetlen kapcsolatfelvétellel - kezdeményezik.

  • 2.1.

   MEH-GVH Szakmai Fórum

   • 2.1.1.

    A Hatóságok a szakmai álláspontok széleskörű megismerése, illetve megvitatása érdekében létrehozzák a MEH-GVH Szakmai Fórumot (a továbbiakban: Fórum). A Fórum ad keretet a szakmai szövetségekben és konferenciákon tett ajánlások, illetve a konkrét eljárásokban szerzett tapasztalatok megvitatásának, a meghozott döntések elemzésének és egymás számára történő értelmezésének.

   • 2.1.2.

    A közérdeklődésre számot tartó témák esetében a Fórum szervezéséről - a Függelékben megnevezett munkatársaik útján - a Felek oly módon gondoskodnak, hogy azon a Hatóságokon kívüli érdeklődők minél szélesebb köre is részt vehessen.

  • 2.2.

   Vezetői szintű konzultációk

Az MEH elnöke vagy az együttműködési megállapodás által érintett területekért felelős vezetője, és a GVH elnöke, illetve elnökhelyettesei a Hatóságok közötti együttműködés előmozdítása érdekében szükség szerint vezetői szintű konzultációt folytatnak.

  • 2.3.

   Szakértői szintű konzultáció

   • 2.3.1.

    A Hatóságok szakértői különösen akkor egyeztetnek, ha

    • 2.3.1.1. valamely konkrét ügy kapcsán a Felek párhuzamos eljárásának lehetősége merül fel;

    • 2.3.1.2. az áttételre kerülő ügy ezt indokolja;

    • 2.3.1.3. valamely vezetékes energia-piacot érintő jogszabály előkészítése ezt indokolja;

    • 2.3.1.4. a GVH elnöke a vezetékes energia-piacok valamelyikét érintően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot rendel el, ennek keretében a Felek megállapodhatnak a MEH közreműködésének módjáról;

    • 2.3.1.5. a GVH a Tpvt. 85. §-a alapján valamely közigazgatási határozat módosítására, vagy visszavonására kívánja felszólítani a MEH-t;

    • 2.3.1.6. a Hatóságok a piaci verseny védelme, illetve a piaci szereplők és a fogyasztók (versenyjogi) tájékozottságának növelése érdekében az energiaszektort érintő közleményt vagy valamely tájékoztató kiadványt kívánnak kiadni;

    • 2.3.1.7. nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió szervei vagy más szervezet által a vezetékes energia piaci versenyhez kapcsolódóan a Hatóságok számára megfogalmazott feladat, illetve egy esetleges eljárás ezt indokolja;

    • 2.3.1.8. a Megállapodást, felülvizsgálata előtt, valamely lényeges ponton módosítani szükséges.

3. Piacelemző munkacsoport

  • 3.1.

   A Hatóságok a vezetékes energia piacokon aktuálisan zajló folyamatok megismerése és támogatása érdekében létrehoznak egy Piacelemző munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport), amely közösen kidolgozott módszertan alapján rendszeres elemzéseket készít és tesz közzé a szektorról.

  • 3.2.

   A munkacsoport tagjai az elemzés során az általuk meghatározott munkamegosztásban dolgoznak, folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatva egymást a feltárt információkról, illetve közösen értékelve azokat.

  • 3.3.

   A munkacsoport munkájának eredményeit a Felek saját tevékenységükben is felhasználják.

  • 3.4.

   A munkacsoport tagjait - a Megállapodás aláírását követően - a Hatóságok vezetői jelölik ki.

4. Információcsere

  • 4.1.

   A Felek annak érdekében, hogy a vezetékes energiapiacokkal kapcsolatos saját feladataikat hatékonyan elláthassák, eseti megkeresésre, illetve külön kérés nélkül rendszeres jelleggel tájékoztatják egymást jogalkalmazási tapasztalataikról és a rendelkezésükre álló piaci információkról.

  • 4.2.

   A megkeresés és a tájékoztatás egyaránt jellemzően írásban - postai vagy elektronikus úton - történik.

  • 4.3.

   Eseti jellegű, megkeresés alapján történő információcsere

   • 4.3.1.

    Amennyiben a GVH által lefolytatott panaszos/bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárás során az ügy elintézéséhez a MEH-nél tájékozódni szükséges, a GVH ezirányú megkeresését a MEH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de panasz, illetve bejelentés esetében legkésőbb 15, versenyfelügyeleti eljárás esetében legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

   • 4.3.2.

    Amennyiben a MEH részéről az általa lefolytatott engedélyezési, jóváhagyási és egyéb hatósági eljárásokban a GVH versenypolitikai véleményének kikérése szükséges, a MEH ezirányú megkeresését a GVH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de az irányításszerzés (részesedésszerzés) engedélyezésével kapcsolatos ügyekben legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A MEH a hozzá benyújtott kérelmeket, jóváhagyandó szabályzatokat, üzletszabályzatokat, megfelelési szabályzatokat és egyéb hatósági állásfoglalást igénylő dokumentumokat mellékleteikkel és a versenypolitikai vélemény kialakításához szükséges egyéb iratokkal együtt, a kért vélemény jellegének, mélységének megjelölésével küldi meg a GVH-nak. Szükség esetén a MEH egy alkalommal kérheti a GVH által adott versenypolitikai vélemény kiegészítését, illetve részletesebb kifejtését.

   • 4.3.3.

    A GVH adott ügyben kijelölt vizsgálója a 4.3.1 szerinti megkeresését a MEH Jogi Osztálya részére juttatja el. A MEH munkatársa a 4.3.2 szerinti megkeresését a GVH Elnökhelyettesi Titkársága részére juttatja el.

   • 4.3.4.

    Ha valamely hatóság részére a megkeresés teljesítése a megegyezés szerinti vagy a fent meghatározott időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe, erről legkésőbb a határidő lejárta előtt 2 nappal - a megkeresés teljesítésének várható időpontja mellett - tájékoztatja a megkeresést intéző hatóságot.

   • 4.3.5.

    Megkeresésre a MEH vállalja statisztikai információs rendszere felhasználásával - a megkeresésben megadott határidővel - egyedi adatok szolgáltatását. A megkeresést a MEH Függelékben megjelölt kapcsolattartója részére kell eljuttatni.

  • 4.4.

   Rendszeres jellegű, külön megkeresést nem igénylő információcsere

   • 4.4.1.

    A GVH megküldi a MEH részére

    • 4.4.1.1. a vezetékes energia piacokon lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásokban hozott ügyzáró, írásba foglalt határozatok, illetve végzések betekinthető változatát;

    • 4.4.1.2. a Tpvt. VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot elrendelő végzést, és az elkészített vizsgálati anyag betekinthető változatát;

    • 4.4.1.3.a GVH a Tpvt. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beszámolóját.

   • 4.4.2.

    A MEH megküldi a GVH részére

    • 4.4.2.1. a MEH a Vet. 9. § (1) bekezdés szerinti beszámolóját;

    • 4.4.2.2. a MEH által lefolytatott eljárások során feltárt, verseny szempontból fontosnak ítélt iratok betekinthető változatát.

   • 4.4.3.

    A 4.4.1 és 4.4.2 szerinti tájékoztatásokat a Felek a Függelékben megjelölt kapcsolattartóik útján küldik meg egymásnak.

   • 4.4.4.

    A Hatóságok munkatársai közvetlenül vagy a kijelölt kapcsolattartók útján - a kizárólag belső használatra szánt munkaanyagok, tervezetek kivételével, illetve az 5. pontban foglaltakra is figyelemmel - kölcsönös érdeklődésre számot tartó szakmai anyagokat juttathatnak el egymás számára.

5. Üzleti titkot tartalmazó információk átadása

  • 5.1.

   A Felek az együttműködés során fokozottan ügyelnek arra, hogy eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek, illetve, hogy az üzleti titokhoz fűződő érdekek ne sérüljenek.

  • 5.2.

   Ennek érdekében a Hatóságok munkatársai a konzultációk és az információcsere során a rendelkezésükre álló iratok betekinthető - üzleti titkot nem tartalmazó - változatát adják át a másik fél számára. Amennyiben valamely hatóság számára feladatának hatékony ellátásához üzleti titkot tartalmazó információk megismerése is szükséges, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (6) bekezdésével összhangban az adat átadására az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában kerül sor.

  • 5.3.

   Az együttműködés keretében átadásra kerülő üzleti titkot tartalmazó információk személyesen, illetőleg elektronikus formában annak változatlan és biztonságos továbbítását garantáló platformon keresztül (ha a visszaigazolás az átvételről megoldható), vagy postai úton biztonságosan csomagolt adathordozón vagy papír alapon bocsáthatók a másik hatóság rendelkezésére.

  • 5.4.

   Az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál.

III.
Hatály

  • 6.1.

   Jelen Megállapodás nem érinti a Felek jogszabályokban foglalt jogait és kötelezettségeit, illetve a Megállapodás nem teremt jogokat vagy kötelezettségeket harmadik személyek számára.

  • 6.2.

   Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és 2007. június 30-ig hatályos. A Felek a Megállapodást minden év július 1-ig felülvizsgálják, s amennyiben annak módosítása nem indokolt, a megállapodás hatálya további egy évvel meghosszabbodik.

  • 6.3.

   Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal ?A Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal együttműködésének rendje egyes energiaipari vállalkozások tőkekoncentrációjának engedélyezése esetén? című közleménye.

IV.
Nyilvánosságra hozatal

  • 7.1.

   A Felek az Együttműködési Megállapodás megkötésének tényéről sajtóközlemény útján tájékoztatják a közvéleményt.

  • 7.2.

   A Megállapodás szövegét a Felek az aláírástól számított 15 napon belül, a Függelék kivételével, honlapjaikon ( www.eh.gov.hu és www.gvh.hu ) hozzáférhetővé teszik.

Kelt: Budapesten, 2006. június 30-án

A Magyar Energia Hivatal részéről:

A Gazdasági Versenyhivatal részéről:

P.H.

Horváth J. Ferenc

Elnök

P.H.

Dr. Nagy Zoltán

Elnök

Függelék

Az együttműködés során kapcsolatot tartó személyek:

Név, beosztás

Elérhetőség

A MEH részéről

dr. Szörényi Gábor

dr. Szöllősi László

dr. Huber László

Kovács Csaba

dr. Grabner Péter

Balázs István

Barka Ernő

A GVH részéről

Szemán Barna

dr. Nagyházi István