Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: az "MVH"; 1088 Budapest, Múzeum u. 11.; képviseli: Antal Dániel elnök), másrészről a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: a "GVH"; 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; képviseli: Dr. Nagy Zoltán elnök), (a továbbiakban együtt: a "Felek", a "Hatóságok") között az alábbiak szerint:

Preambulum

A MVH és a GVH között létrejövő megállapodást az eddigi együttműködés tapasztalatainak kölcsönösen pozitív megítélése és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. §. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések által előírt együttműködési kötelezettség alapozza meg.

A Felek közös szándéka szerint a MVH és a GVH közötti szoros együttműködés növeli mindkét hatóság jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének hatékonyságát azáltal, hogy megteremti azt a keretet, amely mellett a Felek feladataik ellátása során kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Ennek megfelelően a Felek a vasúti közlekedési piacon folyó versenyt érintő kérdésekben a verseny védelmének következetes érvényre juttatása, illetve az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében az alábbiak szerinti együttműködést határozták el.

I.
Az együttműködés területei

 • 1.

  A fenti célok megvalósítása érdekében a Hatóságok - munkatársaik közötti, elsősorban szóbeli konzultációk, illetve rendszeres vagy eseti jelleggel történő információcsere formájában - különösen az alábbi tevékenységeikre terjesztik ki együttműködésüket:

  • 1.1

   Együttműködés a Hatóságok által lefolytatott eljárások során, így

   • 1.1.1

    a MVH részéről lefolytatott hatósági eljárásokban, különös tekintettel a Vtv. 83. § (1) bekezdésében megjelölt ügyekre (így a Vtv. 77. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti jogvitás ügyekre, a vasúti közlekedési piac felügyeletére, az integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyására, valamint a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának, illetve a Hálózati Üzletszabályzat szerinti kedvezmények biztosítására vonatkozó tárgyalások felügyeletére), valamint a Vtv. 59. § (5) bekezdése szerinti, a Hálózati Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárásra;

   • 1.1.2

    a GVH részéről lefolytatott - a vasúti szektort érintő - panaszos és bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárásokban, valamint ágazati vizsgálatokban.

  • 1.2

   Együttműködés a vasúti közlekedési piaci versenyt érintő jogszabályok előkészítése során.

  • 1.3

   Együttműködés a vasúti szektort érintően a verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztésében és terjesztésében.

  • 1.4

   Együttműködés a közösségi vagy más nemzetközi kapcsolattartás körébe tartozó ügyekben, így

   • 1.4.1

    a MVH részéről az Európai Bizottsággal, az Európai Vasúti Ügynökséggel, illetve más EGT-államban működő nemzeti szabályozó szervezettel folytatott együttműködésben,

   • 1.4.2

    a GVH részéről az Európai Verseny Hálózat (ECN) tagjaként az Európai Bizottsággal és a tagállami versenyhatóságokkal folytatott együttműködésben, valamint

   • 1.4.3

    a Hatóságok és egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD) közötti együttműködésben.

  • 1.5.

   A Felek kölcsönösen biztosítják - előre egyeztetett létszámban - az általuk szervezett szakmai rendezvényeken való részvételt, gondoskodnak az érdeklődésre számot tartó szakmai tájékoztató anyagok, betekinthető munkaanyagok megküldéséről, illetve lehetővé teszik könyvtáruk használatát.

II.
Az együttműködés rendje

2. A Hatóságok közötti konzultáció

A Felek a jogszabályokban rögzített, valamint az együttműködés elmélyítésére kijelölt egyéb feladataik hatékony ellátása érdekében szóbeli konzultációkat folytatnak az alábbiak szerint. A konzultációt a Felek a jelen Megállapodás Függelékében (a továbbiakban: Függelék) megnevezett kapcsolattartók útján - a Szakmai Fórum, illetve a Vezetői szintű konzultáció esetében írásban, a téma megjelölésével, míg Szakértői szintű konzultáció esetén elsősorban közvetlen kapcsolatfelvétellel - kezdeményezik.

  • 2.1

   MVH-GVH Szakmai Fórum

   • 2.1.1

    A Hatóságok a jogalkalmazói munka tudatosságának előmozdítása, valamint a szakmai álláspontok széleskörű megismerése, illetve megvitatása érdekében létrehozzák a MVH-GVH Szakmai Fórumot (a továbbiakban: Fórum). A Fórum ad keretet a szakmai szövetségekben és konferenciákon tett ajánlások, illetve a konkrét eljárásokban szerzett tapasztalatok megvitatásának, a meghozott döntések elemzésének és egymás számára történő értelmezésének.

   • 2.1.2

    A közérdeklődésre számot tartó témák esetében a Fórum szervezéséről - a Függelékben megnevezett munkatársaik útján - a Felek oly módon gondoskodnak, hogy azon a Hatóságokon kívüli érdeklődők minél szélesebb köre is részt vehessen.

  • 2.2

   Vezetői szintű konzultációk

  • Az MVH elnöke és a GVH elnöke, illetve elnökhelyettesei a Hatóságok közötti együttműködés előmozdítása érdekében szükség szerint vezetői szintű konzultációt folytatnak. A vezetői szintű konzultáción - a Felek bármelyikének kezdeményezésére - a Hatóságoknak az Együttműködési Megállapodás által érintett területekért felelős egyéb vezető állású munkatársai (főosztályvezető, irodavezető, vezető közgazdász) is részt vesznek.

  • 2.3

   Szakértői szintű konzultáció

  • A Hatóságok szakértői különösen akkor egyeztetnek, ha

   • 2.3.1

    valamely konkrét ügy kapcsán a Felek párhuzamos eljárásának lehetősége merül fel;

   • 2.3.2

    az áttételre kerülő ügy ezt indokolja;

   • 2.3.3

    adott ügy kapcsán a Hatóságok szakmai álláspontja eltér;

   • 2.3.4

    valamely vasúti közlekedési piacot érintő jogszabály előkészítése ezt indokolja;

   • 2.3.5

    a GVH elnöke a vasúti közlekedési piacok valamelyikét érintően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot rendel el, ennek keretében a Felek megállapodhatnak a MVH közreműködésének módjáról;

   • 2.3.6

    a GVH a Tpvt. 85. §-a alapján valamely közigazgatási határozat módosítására, vagy visszavonására kívánja felszólítani a MVH-t;

   • 2.3.7

    a Hatóságok a piaci verseny védelme, illetve a piaci szereplők és a fogyasztók (versenyjogi) tájékozottságának növelése érdekében a vasúti szektort érintő közleményt vagy tájékoztatót kívánnak kiadni;

   • 2.3.8

    nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió szervei vagy más szervezet által a vasúti közlekedési piaci versenyhez kapcsolódóan a Hatóságok számára megfogalmazott feladat, illetve egy esetleges eljárás ezt indokolja;

   • 2.3.9

    az Együttműködési Megállapodást, felülvizsgálata előtt, valamely lényeges ponton módosítani szükséges;

   • 2.3.10

    bármely, a Hatóságok feladat- és hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amelyben a Hatóságoknak az Együttműködési Megállapodás által érintett területekért felelős szakértői azt szükségesnek tartják.

3. Információcsere

  • 3.1

   A Felek annak érdekében, hogy a vasúti közlekedési piacokkal kapcsolatos saját feladataikat hatékonyan elláthassák, eseti megkeresésre, illetve külön kérés nélkül rendszeres jelleggel tájékoztatják egymást jogalkalmazási tapasztalataikról, álláspontjukról, illetve a rendelkezésükre álló piaci információkról.

  • 3.2

   A megkeresés és a tájékoztatás egyaránt jellemzően írásban - postai vagy elektronikus úton - történik.

  • 3.3

   Eseti jellegű, külön kérés alapján történő véleménycsere

   • 3.3.1

    Amennyiben a GVH által lefolytatott panaszos/bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárás során az ügy elintézéséhez a MVH-nál - szakmai álláspont tekintetében - tájékozódni szükséges, a GVH ezirányú kérését a MVH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de panasz, illetve bejelentés esetében, valamint az összefonódások engedélyezése körében folytatott versenyfelügyeleti eljárás esetében legkésőbb 15 (tizenöt), egyéb versenyfelügyeleti eljárások esetében legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti.

   • 3.3.2

    Amennyiben a MVH által lefolytatott engedélyezési, jóváhagyási, jogvitás, piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárásokban, különös tekintettel a Vtv. 83. § (1) bekezdésében megjelölt eljárásokra, valamint arra az esetre, ha a MVH a Vtv. 59. § (5) bekezdése alapján a Hálózati Üzletszabályzat módosítását kívánja elrendelni, a GVH versenypolitikai véleményének kikérése szükséges, a MVH ezirányú kérését a GVH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de a 83. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyekben legfeljebb 15 (tizenöt), a 83. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ügyekben legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A MVH a hozzá benyújtott kérelmeket, megállapodásokat és egyéb hatósági állásfoglalást igénylő dokumentumokat mellékleteikkel és a versenypolitikai vélemény kialakításához szükséges egyéb iratokkal együtt - a kért vélemény jellegének, mélységének megjelölésével - másolatban küldi meg a GVH-nak azok beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül. Szükség esetén a MVH egy alkalommal kérheti a GVH által adott versenypolitikai vélemény kiegészítését, illetve részletesebb kifejtését. Amennyiben a Feleknek az adott üggyel kapcsolatos szakmai álláspontja eltér, a 2. pont szerinti Szakértői szintű konzultáció keretében bármelyik Fél további egyeztetést kezdeményezhet az álláspontok közelítése érdekében.

   • 3.3.3

    A GVH adott ügyben kijelölt vizsgálója a 3.3.1 szerinti kérését a MVH Jogi és Hatósági Főosztálya részére juttatja el. A MVH kijelölt munkatársa a 3.3.2 szerinti kérését a GVH Elnökhelyettesi Titkársága részére juttatja el.

   • 3.3.4

    Ha valamely Hatóság részére a kérés teljesítése a megegyezés szerinti vagy a fent meghatározott időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe, erről legkésőbb a határidő lejárta előtt 2 (kettő) nappal - a kérés teljesítésének várható időpontja mellett - tájékoztatja a kérést intéző hatóságot.

  • 3.4

   Rendszeres jellegű, külön kérést nem igénylő információcsere

   • 3.4.1

    A GVH megküldi a MVH részére

    • 3.4.1.1 a vasúti közlekedési piacokkal kapcsolatban lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásokban hozott ügyzáró, írásba foglalt határozatok, illetve végzések betekinthető változatát, továbbá bírósági döntéseket;

    • 3.4.1.2 mindazon panaszos, illetve bejelentéses eljárásban hozott döntéséről szóló tájékoztatást, amelyekben a MVH - adatszolgáltatás megküldésével vagy más módon - közreműködött;

    • 3.4.1.3 a Tpvt. VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot elrendelő végzést, és az elkészített vizsgálati jelentés betekinthető változatát;

    • 3.4.1.4 a GVH-nak a Tpvt. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beszámolóját.

   • 3.4.2

    A MVH megküldi a GVH részére

    • 3.4.2.1 mindazon eljárásokban hozott ügyzáró, írásba foglalt határozatok, illetve végzések betekinthető változatát, amelyekben a GVH - versenypolitikai véleményének megküldésével vagy más módon - közreműködött, továbbá a Vtv. 83. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott eljárások esetében, amennyiben a MVH a GVH által kifejtett szakmai állásponttól eltér, ennek indokairól a GVH-t tájékoztatja;

    • 3.4.2.2 a MVH-nak a Vtv. 72. §-a szerinti beszámolóját, illetve éves tájékoztatóját;

    • 3.4.2.3 a MVH negyedévente készített, a Vtv. 75. § (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti jelentéseit;

    • 3.4.2.4 a MVH által lefolytatott eljárások során feltárt, verseny szempontból fontosnak ítélt iratok betekinthető változatát;

    • 3.4.2.5 a vállalkozó vasúti tevékenység végzésére vonatkozóan kiadott működési engedélyekről szóló tájékoztatást.

   • 3.4.3

    A 3.4.1 és 3.4.2 szerinti tájékoztatásokat a Felek a Függelékben megjelölt kapcsolattartóik útján küldik meg egymásnak.

   • 3.4.4

    A Hatóságok munkatársai közvetlenül vagy a kijelölt kapcsolattartók útján - a kizárólag belső használatra szánt munkaanyagok, tervezetek kivételével, illetve a 4. pontban foglaltakra is figyelemmel - kölcsönös érdeklődésre számot tartó szakmai anyagokat juttathatnak el egymás számára.

4. Üzleti titkot tartalmazó információk átadása

  • 4.1

   A Felek az együttműködés során fokozottan ügyelnek arra, hogy eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek, illetve, hogy az üzleti titokhoz fűződő érdekek ne sérüljenek.

  • 4.2

   Ennek érdekében a Hatóságok munkatársai a konzultációk és az információcsere során a rendelkezésükre álló iratok betekinthető - üzleti titkot nem tartalmazó - változatát adják át a másik fél képviselői számára. Amennyiben valamely Hatóság számára feladatának hatékony ellátásához üzleti titkot tartalmazó információk megismerése is szükséges, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (6) bekezdésével összhangban az adat átadására az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában kerül sor.

  • 4.3

   Az együttműködés keretében átadásra kerülő üzleti titkot tartalmazó információk személyesen, illetőleg elektronikus formában annak változatlan és biztonságos továbbítását garantáló számítógép-környezeten keresztül (ha a visszaigazolás az átvételről megoldható), vagy postai úton biztonságosan csomagolt adathordozón vagy papír alapon bocsáthatók a másik hatóság rendelkezésére.

  • 4.4

   Az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál.

III.
Hatály

  • 5.1

   Jelen Együttműködési Megállapodás nem érinti a Felek jogszabályokban foglalt jogait és kötelezettségeit, illetve az Együttműködési Megállapodás nem teremt jogokat vagy kötelezettségeket harmadik személyek számára.

  • 5.2

   Az Együttműködési Megállapodás 2007. január 1. napján lép hatályba és 2007. december 31. napjáig hatályos. A Felek a Megállapodást minden év decemberében felülvizsgálják, s amennyiben annak módosítása nem indokolt, a megállapodás hatálya további egy évvel meghosszabbodik.

IV.
Nyilvánosságra hozatal

  • 6.1

   A Felek az Együttműködési Megállapodás megkötésének tényéről sajtóközlemény útján tájékoztatják a közvéleményt.

  • 6.2

   A Megállapodás szövegét a Felek az aláírástól számított 15 (tizenöt) napon belül, a Függelék kivételével, honlapjaikon ( www.vasutihivatal.gov.hu és www.gvh.hu ) hozzáférhetővé teszik.

Kelt: Budapesten, 2006. december 11-én

A Magyar Vasúti Hivatal részéről:

A Gazdasági Versenyhivatal részéről:

Antal Dániel

Elnök

Dr. Nagy Zoltán

Elnök