Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás

amely a kölcsönösség jegyében, a gazdasági verseny tisztaságának és a fogyasztók gazdasági érdekeinek hatékonyabb védelméért létrejött a Gazdasági Versenyhivatal /GVH/ és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség /Főfelügyelőség/ között.

I. Információcsere a felek között

1. A GVH vállalja, hogy a Főfelügyelőség főigazgatója részére rendszeresen megküldi:

 • az éves tevékenységét bemutató -Országgyűlési beszámolót-, s ahhoz csatolt kiadványokat,
 • az ágazati vizsgálatokról készült összefoglaló jelentéseket,
 • a "Versenyhivatali Füzetek" sorozatban megjelenő kiadványait,
 • az általa szervezett, s a Főfelügyelőség érdeklődésére számot tartó szakmai rendezvényekről, konferenciákról tájékoztatást ad, s a szakértők egyeztetett létszámú részvételét lehetővé teszi. Igény esetén előadói, vagy hozzászólási lehetőséget biztosít a Főfelügyelőség részére.

2. A Főfelügyelőség vállalja, hogy rendszeresen eljuttatja a GVH vezetői részére:

 • a féléves és éves tevékenységéről készülő beszámoló jelentését,

 • a piacfelügyeleti ellenőrzésekről, valamint más témavizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

 • a Fogyasztóvédelem c. lapot,

 • az általa szervezett, a GVH érdeklődésére számot tartó szakmai konferenciák tematikáját, s biztosítja a jelentkező szakértők egyeztetett számú részvételét, igény esetén a GVH részére előadásra, vagy hozzászólásra lehetőséget ad.

II. Együttműködés a bejelentések vizsgálata s az eljárások lefolytatása során

 1. A GVH és a Főfelügyelőség vállalja, hogy a másik féltől panaszokkal, bejelentésekkel, vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban érkezett megkereséseket szakértőik a lehetőség szerinti legrövidebb idő alatt teljesítik, az igényelt és rendelkezésre álló információkat, ill. konzultációt biztosítják.
 2. Az együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében a megállapodás 1.sz. melléklete egy jogszabályi katalógus, mely a hatásköri kérdések elrendezését segíti, ill. a két szerv közötti áttételek megalapozását szolgálja.
 3. A szakértők közvetlen együttműködésének elősegítése érdekében a megállapodás 2. sz. melléklete a két szervezet szakértőinek névsora, szakterületük és elérhetőségeik feltüntetésével.
 4. A jogszabályok szerint egyértelműen a másik szerv hatáskörébe és illetékességébe tartozó előttük lévő ügyet az Áe. alapján haladéktalanul határozattal egymáshoz átteszik.
 5. A felek az áttételről rendelkező határozathoz mellékelik az eredeti beadványt és a panasz/bejelentés tárgyára vonatkozó valamennyi beszerzett dokumentumot.
 6. A felek között az áttett ügy érdemében, ill. az általuk lefolytatott eljárás zárásaként hozott jogerős határozatukat megküldik az áttételről határozó félhez.
 7. Az esetben, ha a hatáskör kérdésében aggály merül fel, a felek az adott terület szakértői közötti konzultációt követően, döntenek az áttételről.
 8. A Főfelügyelőség - amennyiben a versenyfelügyeleti eljárás eredményes lebonyolítása szükségessé teszi - speciális szakmai kérdésekben soron kívül konzultációs lehetőséget, illetve a GVH írásbeli megkeresése alapján ? költségtérítés mellett - laboratóriumi hátteret biztosít számára.

III. Az együttműködés egyéb formái

 1. Az előzőekben felsorolt együttműködési területeken kívül a felek vállalják, hogy tevékenységük során felmerülő szakmai ügyek kapcsán - előzetes értesítés alapján - a lehető legrövidebb időn belül részletes tájékoztatással, szakmai konzultációval, információ átadással, valamint a hatáskörükbe tartozó ügyekben soron kívül vizsgálat ill. eljárás lefolytatásával segítik egymás feladatainak teljesítését.
 2. Nemzetközi szervezetekben, projektekben, fórumokon a felek az igényelt formában kölcsönösen segítik egymás résztvevőit feladataik ellátásában. A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik érdeklődésére számottartó nemzetközi rendezvényekről.
 3. A felek a fogyasztóvédelem tárgyában készült jogszabálytervezetekre, vagy módosításokra adott, érdemi véleményükről egymást rendszeresen tájékoztatják.
 4. A felek együttműködésével folytatott vizsgálatok, ill. eljárások eredményeiről együttesen tájékoztatják a közvéleményt.
 5. A felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak gyakorlati érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik és szükség szerint vezetői találkozó keretében módosítják, ill. az igényeknek megfelelően továbbfejlesztik.

IV. Egyéb kérdések

 1. A felek az együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megtartani.
 2. A felek az együttműködés koordinálására, az együttműködés során felmerülő kérdések tisztázására a megállapodás 3. sz. mellékletében megnevezett személyeket bízzák meg. A kijelölt kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról egymást haladéktalanul értesítik.
 3. A felek gondoskodnak arról, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiegészítik belső szabályzataikat.
 4. Az együttműködési megállapodás 2004. január 1-jétől lép hatályba, határozatlan időre.

Budapest, 2003. november 13.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség részéről:

A Gazdasági Versenyhivatal részéről:

P.H.

Dr. Huszay Gábor
Főigazgató

P.H.

Dr. Nagy Zoltán
Elnök