Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH , 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; képviseli: Dr. Nagy Zoltán elnök), másrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF , 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., képviseli: Farkas István a Felügyeleti Tanács elnöke) (továbbiakban együtt: Felek ) között a lent írt napon és helyen az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

A megállapodás célja, hogy a GVH és a PSZÁF együttműködésével elősegítse a pénzügyi piacok megbízható, átlátható és hatékony működését; erősítse a pénzügyi piacok iránti bizalmat; előmozdítsa a pénzügyi piacok tisztességes versenyen alapuló fejlődését; illetve szolgálja a fogyasztói döntések kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetőségének biztosításával.

A Felek közös szándéka szerint a GVH és a PSZÁF szorosabb, egyenrangú partneri együttműködése növeli a Felek jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének hatásosságát, megteremti azt a keretet, amely mellett a Felek feladataik ellátása érdekében, a jogszabályokban előírt kooperáción túl, kölcsönösen segíthetik egymás munkáját.

Fentiekre tekintettel, a GVH és a PSZÁF az alábbiak szerinti együttműködést határozták el:

1. Fejezet
Együttműködés formái

 • 1.

  A Felek kijelentik, hogy az együttműködés során igyekeznek a közös feladatok teljesítését elősegíteni.

 • 2.

  Az együttműködés formái különösen a következők:

  • a)

   Konzultációk

  • b)

   Tájékoztatás a Felek kölcsönös érdeklődésére számot tartó ügyekről szerzett ismeretekről

  • c)

   Tájékoztatás az olyan saját tevékenységről, ami a másik fél jogalkalmazási munkáját segítheti

  • d)

   Együttműködés a pénzügyi szektort érintő ágazati vizsgálatokban, a szektorban folyó versenyfelügyeleti eljárásokban illetve piacfelügyeleti vizsgálatokban

  • e)

   Együttműködés a nemzetközi szervekhez fűződő kapcsolatokban

  • f)

   Együttműködés egyéb formái

2. Fejezet
Konzultációk

 • 3.

  A Felek annak érdekében, hogy jogszabályi feladataikat megfelelően elláthassák, az alábbiak szerint konzultációkat folytatnak.

Vezetői szintű konzultációk

 • 4.

  A PSZÁF Felügyeleti Tanács Elnöke, főigazgatója illetve a GVH elnöke és elnökhelyettesei a Felek közötti együttműködés előmozdítása érdekében évente vezetői szintű konzultációt tartanak. A Felek bármelyike kezdeményezhet ettől eltérő gyakorisággal konzultációt. A konzultációra a Felek további vezető munkatársakat is meghívhatnak.

Döntés-előkészítői szintű konzultációk

 • 5.

  A döntés-előkészítői szinten folytatott konzultációk kezdeményezésére és lefolytatására a PSZÁF által kijelölt kapcsolattartó személy, illetve a GVH által kijelölt kapcsolattartó személy jogosult. Ezen konzultációk során a PSZÁF kapcsolattartója és a GVH kapcsolattartója köteles saját hatósága részéről a konzultáció témájában specializálódott munkatársait a konzultációba bevonni.

Írásbeli megkeresések

 • 6.

  A Felek vállalják, hogy a másik fél részéről érkezett egyéb írásbeli megkeresésnek a megegyezés szerinti határidőben, de lehetőség szerint 15 napon belül tesznek eleget.

 • 7.

  Felek konzultációja során az írásbeli megkeresések esetében a GVH részére érkezett megkereséseket az Elnökhelyettesi Titkárság, a PSZÁF esetében a Felügyeleti Tanács részére kell címezni.

3. Fejezet
Tájékoztatás a Felek kölcsönös érdeklődésére számító ügyekről szerzett ismeretekről

 • 8.

  A GVH vállalja, hogy tájékoztatja a PSZÁF-et, amennyiben a PSZÁF hatáskörébe tartozó szabálytalanságról szerez tudomást.

 • 9.

  A PSZÁF vállalja, hogy tájékoztatja a GVH-t, amennyiben a GVH hatáskörébe tartozó összefonódásról vagy szabálytalanságról szerez tudomást. Amennyiben a PSZÁF hirdetésfigyelési tevékenysége során, vagy más információk alapján a fogyasztó megtévesztésének, illetve a verseny korlátozódásának gyanúja merül fel, a GVH-nál versenyfelügyeleti eljárást kezdeményez.

4. Fejezet
Tájékoztatás az olyan saját tevékenységről, ami a másik fél jogalkalmazási munkáját segítheti

 • 10.

  A Felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást olyan tevékenységükről, ami a másik fél jogalkalmazási munkáját segítheti.

 • 11.

  Ennek során a GVH vállalja, hogy a PSZÁF-et tájékoztatja

  • a)

   a PSZÁF által felügyelt szervezetek illetve kibocsátók elleni versenyfelügyeleti eljárás megindításáról az ügyindító végzések elektronikus formában történő megküldésével,

  • b)

   a PSZÁF által felügyelt szervezetek illetve kibocsátók elleni versenyfelügyeleti eljárás végeredményéről a döntések részletes szövegének a honlapra kerüléssel egyidejűleg történő megküldésével,

  • c)

   a PSZÁF hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő piaci elemzéseiről, annak indításáról, folyamatáról és eredményéről szóló tájékoztatás küldésével,

  • d)

   az általa végzett egész éves tevékenységről, így különösen a GVH által készített, az éves tevékenységet és a versenyt elemző "Országgyűlési beszámoló", valamint a pénzügyi szektort érintő egyéb kiadványainak megküldésével.

 • 12.

  Ennek során a PSZÁF vállalja, hogy a GVH-t tájékoztatja:

  • a)

   az általa lefolytatott vizsgálatok versennyel kapcsolatos tapasztalatairól, aminek keretében a GVH-nak megküldi a hozzá beérkezett írásbeli és szóbeli panaszok statisztikáját, a főbb panaszok jegyeinek összefoglalását és rövid elemzését.

  • b)

   a GVH hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő elemzéseiről, aminek keretében tájékoztatja a GVH feladatkörét is érintő piaci elemzéseiről, azoknak indításáról, folyamatáról és eredményéről.

  • c)

   a fogyasztóvédelmet érintő tevékenységéről, aminek keretében a GVH-nak megküldi az általa készített a fogyasztóknak szóló kiadványokat.

  • d)

   az általa végzett éves tevékenységéről, aminek keretében a GVH-nak megküldi az általa készített, a pénzügyi szektor teljesítményét bemutató gyorsjelentését, a felügyelet szektorok statisztikai adatait, idősorait illetve éves jelentését.

5. Fejezet
Együttműködés a pénzügyi szektort érintő ágazati vizsgálatokban, a szektorban folyó versenyfelügyeleti eljárásokban illetve piacfelügyeleti vizsgálatokban

 • 13.

  A PSZÁF vállalja, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (továbbiakban: Tpvt.) VIII. fejezete szerint a GVH által folytatott, a pénzügyi szektort érintő ágazati vizsgálatokban, valamint a pénzügyi szektort érintő versenyfelügyeleti eljárásokban a GVH munkáját szakmai konzultációval, szakértői véleményadással segíti.

 • 14.

  A GVH vállalja, hogy a PSZÁF a pénzügyi piac versenyfeltételeit is érintő vizsgálataiban a PSZÁF munkáját szakmai konzultációval, szakértői véleményadással segíti.

6. Fejezet
Együttműködés a nemzetközi szervekhez fűződő kapcsolatokban

 • 15.

  A Felek vállalják, hogy a nemzetközi szervezetekben, elsősorban az OECD, az Európai Bizottság és egyéb nemzetközi szervezetek keretein belül folyó munkák során álláspontjaikat egyeztetik, lehetőség szerint egymást támogatják.

 • 16.

  Nemzetközi szervezetek részére készülő anyagok készítése során a Felek kijelölt kapcsolattartó személyei egyeztetnek az anyagok elkészítése során alkalmazandó munkamegosztásról.

 • 17.

  A Felek vállalják, hogy nemzetközi szervezetek részére készítendő anyagok készítése során kérésre adatok átadásával is segítik egymás munkáját.

 • 18.

  A Felek vállalják, hogy a nemzetközi szervezetek részére készült anyagaikat, amennyiben az a másik Fél érdeklődésére feltételezhetően számot tarthat, a másik fél részére megküldik olyan esetben is, ha a másik Fél az anyag elkészítésében nem vett részt.

7. Fejezet
Együttműködés egyéb formái

 • 19.

  A Felek vállalják, hogy együttműködnek a fogyasztók - elsősorban a lakosság - megfelelő érdekérvényesítési lehetőségének megteremtése, a PSZÁF közvetlen fogyasztóvédelmi funkcióinak erősítése érdekében, összehangolt intézkedéseket tesznek a fogyasztók pénzügyi ismereteinek, tájékozottságának fejlesztése céljából.

 • 20.

  A Felek kijelentik, hogy amennyiben a pénzügyi szektor működésének feltárása érdekében ez szükséges, készek közös kutatások lefolytatására. A közös kutatások témáját és lefolytatását a GVH Elnöke és a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának Elnöke hagyja jóvá. A kutatások előkészítéséért és az együttműködés koordinálásáért a kapcsolattartó személyek felelősek.

 • 21.

  A Felek kijelentik, hogy amennyiben a pénzügyi szektor működése ezt kívánja, nyitottak egyéb közös fellépésekre is (pl. közös ajánlások, közös sajtótájékoztatók, stb.)

 • 22.

  A Felek kijelentik, hogy egymás hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő, Felek által szervezett szakmai előadásokról, konferenciákról és egyéb rendezvényekről egymást tájékoztatják, azokra egymást meghívják.

8. Fejezet
Titoktartás

 • 23.

  A Felek az együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkot, bank-, biztosítási, értékpapír- vagy pénztári titkot kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani.

 • 24.

  A Felek a másik fél közreműködésével készült dokumentumokat, így különösen a közös kutatások eredményeit csak a másik félnek történő bemutatás után annak hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra.

9. Fejezet
Az együttműködési megállapodás aktualizálása, a kapcsolattartásáért felelős személyek

 • 25.

  A Felek vállalják, hogy az együttműködés gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján, szükség esetén felülvizsgálják és módosítják a jelen megállapodást.

 • 26.

  A Felek az együttműködési megállapodás végrehajtása céljából szükséges közvetlen kapcsolattartással a jelen megállapodás mellékletében megnevezett személyeket bízzák meg. A felek a közvetlen kapcsolattartásért felelős személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul értesítik a másik felet.

 • 27.

  A Felek vezetői belső szabályozással biztosítják, hogy az együttműködés a kijelölt kapcsolattartó személyeken keresztül valósuljon meg, és ezen személyek gondoskodjanak a más szervezeti egységek szükség szerinti bevonásáról.

10. Fejezet
Nyilvánosságra hozatal

 • 28.

  A Felek az Együttműködési Megállapodás megkötésének tényéről sajtóközlemény útján tájékoztatják a közvéleményt.

 • 29.

  A Megállapodás szövegét a Felek az aláírástól számított tizenöt napon belül, a Függelék kivételével, honlapjaikon ( www.pszaf.hu és www.gvh.hu ) hozzáférhetővé teszik.

Budapest, 2007. január 2.

Dr. Nagy Zoltán

Elnök

Gazdasági Versenyhivatal

Farkas István

A Felügyeleti Tanács Elnöke

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete