Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás

mely létrejött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6., Alapító Okirat nyilvántartási száma: V-3-110-3/2000., képviselője: Wittich Tamás főigazgató), a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: "GVH"; 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; képviseli: Dr. Nagy Zoltán elnök) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Alapító Okirat nyilvántartási száma: 5732/2000, képviselője: Farkas István, a Felügyeleti Tanács elnöke), a továbbiakban együtt: a "Felek", vagy a "Hatóságok") között az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodás célja

 • Jelen Együttműködési Megállapodást a felek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 12. §-ának (3) bekezdésében foglaltak teljesítése céljából hozzák létre.

 • 2.

  A Felek - figyelemmel az Fttv. által meghonosított megosztott hatásköri rendszerre - tudatában vannak annak, hogy a jogbiztonság fenntartása, a törvény által megteremtett fogyasztói jogok hatékony védelme, illetve a törvény által kötelezettségekkel terhelt vállalkozások számára kiszámítható jogi környezet létrehozása érdekében szükség van arra, hogy az Fttv. végrehajtása során fokozottan együttműködjenek.

 • Az Fttv. 12. §-ának (1) bekezdése szerint a Felek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében együttműködnek egymással. Az együttműködés különösen a hatóságok jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését, az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, a hatásköri összeütközések elkerülését, az esetleges hatásköri viták hatékony rendezésének megkönnyítését szolgálja.

  Az Fttv. 12. §-ának (2) bekezdése szerint az együttműködést szolgáló adatok és információk átadásának, így különösen a 20. § (3) bekezdésében, illetve a 23. § (3) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében és a 26. § (2) bekezdésében előírt értesítés megtételének módját a Felek együttműködésük keretében állapítják meg.

  Az Fttv. 12. §-ának (3) bekezdése szerint az együttműködés részletes szabályaira vonatkozóan a Felek együttműködési megállapodást kötnek, amelyet évente felülvizsgálnak, és honlapjukon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesznek.

 • A Felek a törvényben meghatározott cél jegyében, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében, és a fogyasztók tisztességes tájékoztatáshoz, valamint a gyors, hatékony és olcsó jogérvényesítéshez fűződő érdekeinek biztosítása céljából az Fttv.-ben nevesített területeken az alábbiak szerint működnek együtt.

Az együttműködést szolgáló adatok és információk átadásának módja

 • 5.

  Az Fttv. 20. §-ának (3) bekezdésében, 23. §-ának (3) bekezdésében, valamint 26. §-ának (2) bekezdésében előírt öt napon belüli értesítés tartalmát képezik az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatok és az eljárás tárgyát képező tényállás ismertetése.

 • 6.

  Az értesítés a szükséges adatokat "Értesítési adatlap a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti eljárásról" (a továbbiakban: Értesítési Adatlap) formájában tartalmazza.

 • 7.

  Az Értesítési Adatlap a címzettnek azáltal kerül megküldésre, hogy a küldő a megfelelően kitöltött Értesítési Adatlapot feltölti az Adatbázisba (18. pont). Az Adatbázis üzembe helyezéséig a megküldés módja az, hogy a küldő kapcsolattartója (21-24. pont) elektronikus úton továbbítja a kitöltött Értesítési Adatlapot a címzett kapcsolattartója részére. A címzett kapcsolattartója az Értesítési Adatlap megérkezéséről a küldőt értesíti.

 • 8.

  Az Értesítési Adatlap formáját és tartalmát a Felek közösen határozzák meg. Indokolt esetben, a gyakorlati tapasztalatok fényében a Felek az Értesítési Adatlapot kölcsönös megegyezéssel módosíthatják.

Az esetleges hatásköri viták hatékony rendezésének megkönnyítését szolgáló eszközök

 • 9.

  A hatásköri összeütközések elkerülése érdekében a Felek folyamatosan figyelemmel kísérik egymás hatáskörrel kapcsolatos gyakorlatát, ideértve a kapcsolódó bírósági döntéseket is, és törekednek arra, hogy az újabb ügyekben a hatáskör kérdésében az egyetértéssel kialakított gyakorlatot a jogszabályok adta keretek között megfelelően figyelembe vegyék.

 • 10.

  Azokban az ügyekben, melyekben olyan új, a hatáskör megállapításával kapcsolatos probléma merül föl, melyben egységes gyakorlatot még nem alakítottak ki a Felek, az a Fél, akinél a problémát fölvető ügy indult, kapcsolattartója útján kezdeményezheti, hogy az Állandó Munkacsoport (25. pont) is vitassa meg a problémát.

 • 11.

  Ha az egyeztetések ésszerű, az érintett felek által előre meghatározott időn belül nem vezetnek eredményre, és a Ket. szerinti hatásköri vita keletkezik, annak eldöntésére a Ket. szabályai irányadók.

 • 12.

  Ha bármelyik Fél konkrét ügyben megkérdőjelezhetőnek tartja az értesítést küldő Félnek az értesítésben foglalt, hatáskörre vonatkozó megállapítását, kapcsolattartója útján kezdeményezheti, hogy az Állandó Munkacsoport is vitassa meg a kérdést. Ha az egyeztetések ésszerű, az érintett felek által előre meghatározott időn belül nem vezetnek eredményre, és a Ket. szerinti hatásköri vita keletkezik, annak eldöntésére a Ket. szabályai irányadók.

A Felek jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését szolgáló eszközök

 • 13.

  A Felek kölcsönösen megismerhetővé teszik egymás számára mind az Fttv. alkalmazása során hozott érdemi döntéseiket, mind az azok felülvizsgálata tárgyában született érdemi bírósági határozatokat. Az értesítés oly módon történik, hogy a kapcsolattartók elektronikus úton megküldik a másik két Fél kapcsolattartóinak minden hónap utolsó napjáig az adott hónapban írásba foglalt saját döntéseket, illetve közölt bírósági határozatokat.

Az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását szolgáló eszközök

 • 14.

  Ha bármely ügyben olyan jogkérdés merül föl, melynek megítélése nem nyilvánvaló, s az adott kérdés vagy új, vagy annak megválaszolásában egységes gyakorlatot még nem alakítottak ki a Felek, az a Fél, akinél a jogkérés fölmerült, azt megvitatásra az Állandó Munkacsoport elé terjesztheti.

 • 15.

  A Felek folyamatosan figyelemmel kísérik egymás jogalkalmazási gyakorlatát, a kapcsolódó bírósági határozatokat, valamint törekednek arra, hogy az újabb ügyekben az egyetértéssel kialakított gyakorlatot a jogszabályok adta keretek között megfelelően figyelembe vegyék.

Az együttműködés szervezeti keretei

 • 16.

  A Felek olyan értesítési rendszer kialakítását tűzik ki célul, amely hatékony, egyszerű, költségtakarékos, gyors, a hatósági joggyakorlat számára folyamatosan, hosszútávon is hasznosítható, és maradéktalanul megfelel az adatvédelmi szabályoknak.

 • 17.

  E célok jegyében a Felek kifejezik szándékukat a "A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult ügyek adatbázisa"-nak létrehozására (a továbbiakban: Adatbázis) az Értesítési Adatlapok adataiból, ideértve az eljárás-indításkor a rendszerbe bevitt ügyek befejezésére vonatkozó adatokat is, ideértve az esetleges bírósági felülvizsgálat tényét és eredményét is.

 • 18.

  Az Adatbázis Interneten keresztül érhető el, csak a Felek számára betekinthető.

 • 19.

  Az Adatbázis működtetésének technikai és finanszírozási kérdéseiről a Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

 • 20.

  A Felek az együttműködési eljárás csatornáinak ésszerű mértékű szűkítését, centralizálását tartják indokoltnak. Ennek érdekében az együttműködés alapvetően a kapcsolattartó személyeken keresztül történik.

 • 21.

  A Felek az együttműködés zavartalansága érdekében kapcsolattartókat, illetve akadályozatásuk esetére helyettes-kapcsolattartókat jelölnek ki. A kijelölt kapcsolattartók és helyettes-kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: kapcsolattartók) személyéről a felek jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatják egymást. A kapcsolattartók személyében beálló változást írásban kell közölni a többi Féllel.

 • 22.

  A jelen Együttműködési Megállapodás által meghatározott közlések (7., 10., 12., 13-15. pont) csak akkor hatályosak, ha a kijelölt kapcsolattartóktól származnak.

 • 23.

  A kapcsolattartók feladatai:

  • az Értesítési Adatlap Adatbázisba való feltöltéséről való gondoskodás (illetve ennek létrejöttéig az Értesítési Adatlapok megküldése elektronikus úton);

  • az Állandó Munkacsoportban való részvétel (a kapcsolattartó akadályoztatása esetén a helyettesítésről való gondoskodás);

  • az Állandó Munkacsoport összehívásának kezdeményezése;

  • az Állandó Munkacsoport tevékenységének eredményéről saját hatósága munkatársainak megfelelő tájékoztatása;

  • a Fél saját döntéseinek és a kapcsolódó bírósági döntéseknek a megküldése elektronikus úton a másik két Fél kapcsolattartója számára.

 • 24.

  Az egységes jogalkalmazást elősegítendő és támogatandó a Felek Állandó Munkacsoportot hoznak létre.

 • 25.

  Az Állandó Munkacsoport tagjai a kapcsolattartók és a Felek részéről eseti jelleggel delegált személyek.

 • 26.

  Az Állandó Munkacsoport üléseit igény szerint tarja, amennyiben hatásköri vagy egyéb jogértelmezési kérdésben valamelyik Fél azt kezdeményezi. Az eseti ülés időpontját az érintett konkrét ügy időkorlátaira figyelemmel kell kitűzni. Az eseti ülésre a megvitatandó kérdésről az ülést kezdeményező Fél rövid összefoglalást készít, lehetőség szerint megoldási javaslattal.

 • 27.

  Állandó Munkacsoport az előbbin túl negyedévente rendszeres ülést tart. A rendszeres üléseken mindegyik Fél rövid összefoglalást nyújt az elmúlt időszak fontosabb és a többiek érdeklődésére is számot tartható ügyekről, a felmerült problémákról, valamint a joggyakorlat alakulásáról. A rendszeres üléseken bármely egyéb, bármelyik Fél által fontosnak tartott ügy megvitatható. Az Állandó Munkacsoport feladata az Együttműködési megállapodás évenkénti felülvizsgálatának előkészítése is.

 • 28.

  Az Állandó Munkacsoport üléseiről emlékeztetőt készít.

 • 29.

  Az Állandó Munkacsoport eseti ülést (egyeztetést) tart, ha a 10. vagy 15. pont alapján hatásköri, vagy egyéb jogértelmezési kérdésben valamelyik Fél azt kezdeményezi. Az eseti ülés (egyeztetés) időpontját az érintett konkrét ügy időkorlátaira figyelemmel kell kitűzni. Az eseti ülésre (egyeztetésre) a megvitatandó kérdésről az ülést kezdeményező Fél rövid összefoglalást készít, lehetőség szerint megoldási javaslattal.

 • 30.

  Az eléje tárt hatásköri, más jogértelmezési, illetve egyéb kérdésekben az Állandó Munkacsoport az egyeztetés eredményét írásba foglalhatja. E munkadokumentumok tartalma a konkrét eljárásokra nézve semmilyen kötelező erővel nem bír, erre tekintettel, mint a Felek belső, nem betekinthető iratai, nyilvánosságra sem hozhatók.

 • 31.

  A Felek megállapodnak abban, hogy a jogalkalmazás aktuális kérdéseiről a szükséges gyakorisággal és időpontban, de legalább évente egyszer vezetői szintű értekezletet tartanak. A vezetői értekezleten elnöki/elnökhelyettesi (GVH) főigazgatói/főigazgató-helyettesi (NFH) szinten, valamint a Felügyeleti Tanács elnöke útján (PSZÁF) képviseltetik magukat.

Kommunikációs tevékenység, fogyasztók és vállalkozások tájékoztatása

 • 32.

  A Felek törekednek arra, hogy indokolt esetekben a szükséges mértékig összehangolják az Fttv. alkalmazásával kapcsolatos kommunikációs tevékenységüket. Felek vállalják, hogy ha a szélesebb nyilvánosságot az Fttv. alkalmazásával kapcsolatos új, lényeges és a többi Felet is érintő kérdésről kell tájékoztatni, akkor a tájékoztatást megelőzően egységes álláspont kialakítását kísérlik meg, feltéve, hogy az adott körülmények között erre lehetőség van.

 • 33.

  Felek külön megállapodás alapján összehangolják a fogyasztók és az érintett vállalkozások felé irányuló, az Fttv. alkalmazásával kapcsolatos tájékoztató tevékenységüket.

Záró rendelkezések

 • 34.

  Jelen Együttműködési Megállapodás 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, határozatlan időre jön létre, azt bármelyik Fél akkor jogosult felmondani, ha azt a Fttv. módosítása indokolttá teszi.

 • 35.

  Az Együttműködési Megállapodást a Felek évente felülvizsgálják, melynek eredményeképpen azt módosíthatják, kiegészíthetik. Módosítás és kiegészítés hiányában az Együttműködési Megállapodás változatlan tartalommal marad hatályban.

 • 36.

  A Megállapodás szövegét a Felek honlapjaikon haladéktalanul hozzáférhetővé teszik.

 • 37.

  Jelen megállapodás nem érinti a korábban megkötött kétoldalú megállapodások hatályát.

Budapest, 2008. szeptember 1.

dr. Nagy Zoltán

Elnök

GVH

Wittich Tamás

Főigazgató

NFH

Farkas István

Felügyeleti Tanács Elnöke

PSZÁF