Irodavezető: dr. Basa Andrea

A Fogyasztóvédelmi Iroda az általános elnökhelyettes szakmai felügyelete alá tartozó szervezeti egység a Gazdasági Versenyhivatalban (GVH). 

A Fogyasztóvédelmi Iroda végzi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, valamint az összehasonlító reklámok ügytípusba sorolható panaszok, bejelentések intézését, valamint a versenyfelügyeleti eljárások lefolytatását.

Az Iroda vizsgálói

 •  folyamatosan figyelemmel kísérik a versenyfolyamatok és az egyes piaci területek működését;
 • döntést hoznak arról, hogy a GVH-hoz érkezett panaszok, bejelentések alapján induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás az Fttv[1] vagy a Tpvt.[2] rendelkezései alapján, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre is indítanak versenyfelügyeleti eljárást;
 • lefolytatják a fentiekben említett ügytípusba tartozó versenyfelügyeleti eljárásokat és vizsgálati jelentésükkel előkészítik a Versenytanács döntését, így többek között:
  • bizonyítékokat szereznek be az eljárás alá vont vállalkozástól vagy más piaci szereplőktől vagy hatóságoktól vagy egyéb szervezetektől a valószínűsített jogsértés bizonyítására – elsősorban adatkérő végzések vagy meghallgatások formájában;
  • értékelik a beérkezett adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat az alkalmazott jogszabály szerint;
  • javaslattal élnek vizsgálati jelentésükkel a vizsgált magatartás tárgyában a Versenytanács felé;
 • utóvizsgálat keretében ellenőrzik a versenytanácsi döntések végrehajtását;
 • hatásköri egyeztetéseket folytatnak le az egyes társhatóságokkal (fogyasztóvédelmi hatóság, Magyar Nemzeti Bank) az Fttv. alkalmazásában;
 • eljárásokat követő fellépéseket tesznek pl. hatóságok felé történő jelzésekkel, közérdekű keresettel élnek;
 • nemzetközi tapasztalatok és információk megismerése vagy közös akciók lefolytatása érdekében egyeztetnek a nemzetközi szervezetekkel, így többek között az alábbiakkal:
  • a European Commison Consumer Protection Cooperation Network (Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatával CPCN)
  • az International Consumer Protection and Enforcement Network (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Jogérvényesítő Hálózattal, ICPEN)
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel, OECD Committee on Consumer Policy) 
  • United Nations Conference on Trade and Development (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájával, UNCTAD)
 • részt vesznek a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabály-tervezetek, koncepciók véleményezésében, a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében; 
 • részt vesznek a versenykultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében, így
  • kommunikációs anyagok készítésében, 
  • workshopok szakmai támogatásában;
  • akár aktív, beavatkozó jellegű, akár megfelelési törekvéseket ösztönző fellépésekkel élnek pl. soft law típusú közlemények és iránymutatások kiadásával, szakmai szervezetekkel való együttműködésekkel, “warning letters” alkalmazásával.

    

    


   [1] A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény

   [2] A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény