Adat megnevezése

Adat

A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Gazdasági Versenyhivatal jár el a

- hatáskörébe tartozó panaszok és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokban,
- hatáskörébe tartozó antitröszt és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogsértésekkel szemben indult versenyfelügyeleti eljárásokban,
- az összefonódás-bejelentés, valamint azok alapján indult versenyfelügyeleti eljárásokban,

valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkének (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., illetve 82. cikke) alkalmazása során, ha az 1/2003/EK tanácsi rendelet alapján a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának van helye, illetve az európai uniós jogban közvetlenül a tagállami versenyhatóságra telepített hatósági ügyekben.

A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A Gazdasági Versenyhivatal országos illetékességű szerv.

A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a bejelentési űrlapok kitöltéséhez írt egyes tájékoztatókban meghatározott tények és adatok alátámasztásra szolgáló dokumentumok.

Az összefonódás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásban űrlap benyújtása szükséges.

Az űrlapon előterjesztett bejelentéshez mellékelni kell az abban megadott tények és adatok alátámasztásra szolgáló okiratokat, így különösen az összefonódást létrehozó szerződés(eke)t vagy az irányítás megszerzését igazoló egyéb okirato(ka)t, továbbá az összefonódás megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb okiratokat, valamint az érintett vállalkozáscsoportok vagy azok legfelsőbb irányító vállalkozásának az összefonódást megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóit.

A versenyfelügyeleti eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal felhívására az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat, ideértve a személyes és - ha az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény azt nem zárja ki - a védett adatokat is. Az ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot nem köteles tenni, azonban az egyéb, rá nézve terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsátását, adatok, iratok szolgáltatását nem tagadhatja meg.

A képviselőnek vagy a kézbesítési meghatalmazottnak a meghatalmazásához a meghatalmazást a versenyfelügyeleti eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 14. §-ában meghatározott formában kell csatolni.

A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeletei eljárásban az eljárásért - a jogorvoslati eljárást ide nem értve - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

- ha az eljáró versenytanács az összefonódás teljes körű vizsgálatának szükségességéről dönt, illetve ha a bejelentés alapján nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését, tizenötmillió forint,
- egyéb esetben hárommillió forint, amelyet az eljárás kezdeményezésekor meg kell fizetni.

A versenyfelügyeleti eljárás - az összefonódás-bejelentés alapján indult eljárás kivételével -  illetékmentes.

Külön eljárási illetéket kell fizetni a jogorvoslati eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a szerint.

A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Panaszát, valamint a bejelentéssel, illetve a vállalkozások összefonódásának engedélyezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos űrlapot írásban benyújthatja az alábbi címen:

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
levélcím: 1534 Budapest Pf.: 958

Telefonos szóbeli tájékoztatásért is kereshetik az ügyfélszolgálat munkatársait a (+36) 1 472-8851 telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig.

A GVH Ügyfélkapcsolati Irodáján kizárólag előre egyeztetett időpontban keddenként lehetséges személyes meghallgatás. Időpontot egyeztetni hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig lehet a (+36) 1 472-8851-es telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat@gvh.hu e-mail címen.

A Gazdasági versenyhivatal eljárását kezdeményező beadvány benyújtásával kapcsolatban további információk találhatók a honlapon.

A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Panasszal, bejelentéssel összefüggő eljárás: a panasz, illetve az űrlap benyújtására nincs határidő. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás elintézésére nyitva álló határidő két hónap, amely egy alkalommal további két hónappal meghosszabbítható. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás megszüntetése, valamint a versenyfelügyeleti eljárás megindításának megtagadása esetén a végzéssel szemben a bejelentő a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Törvényszéknek címzett keresetlevelével közigazgatási pert kezdeményezhet.

A fúziókontroll során a GVH az ügy bonyolultságától függően egyszerűsített vagy teljes körű eljárásban bírálja el az összefonódást. Az egyszerűsített eljárás lezárásának határideje 30 nap. Amennyiben az eljáró versenytanács úgy ítéli meg, hogy az ügy bonyolultságára tekintettel az összefonódás piaci hatásainak mérlegelése alaposabb vizsgálatot igényel, az összefonódást teljes körű eljárásban bírálja el, ebben az esetben az eljárást befejező döntést 4 hónapon belül kell meghozni, amely egy alkalommal – indokolt esetben – 2 hónappal meghosszabbítható.

Ha az összefonódás-bejelentés tekintetében nincs szükség hiánypótlásra, és az eljáró versenytanács nem tartja szükségesnek az összefonódás piaci hatásainak teljes körű értékelését, valamint az egyszerűsített döntés meghozatalára fennáll a lehetőség, az ügyintézési határidő 8 nap.

A versenyfelügyeleti eljárásban az eljárást befejező döntést az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban a vizsgálat elrendelésétől számított 3 hónapon belül kell meghozni, ezt a határidőt a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve - a versenytanácsi eljárás szakaszában - a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt 2 alkalommal, egyenként legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján indult eljárásban az ügyintézési határidő a vizsgálat elrendelésétől számított 6 hónap, amely 2 alkalommal, egyenként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Az összefonódás-bejelentés  elmulasztása miatt indított eljárásban a vizsgálat elrendelésétől számított 6 hónapon belül kell döntést hozni, ebben az eljárásban is lehetőség van indokolt esetben az ügyintézési határidő meghosszabbítására egy alkalommal, legfeljebb 2 hónappal.

A keresetlevél előterjesztésére nyitva álló határidő:

A versenyfelügyeleti eljárás során a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács által hozott, önálló jogorvoslattal megtámadható végzés esetén a vizsgáló végzésével szembeni fellebbezés, illetve az eljáró versenytanács végzésével szembeni, közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél a végzés közlésétől számított 8 napon belül terjeszthető elő. A vizsgáló végzésével szemben előterjesztett fellebbezés tárgyában az eljáró versenytanács 30 napon belül dönt, ezt a határidőt indokolt esetben a Versenytanács elnöke annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

A versenyfelügyeleti eljárásban hozott, az eljárást befejező határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet a keresetlevéllel támadott határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 

A hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A Gazdasági Versenyhivatal iratbetekintési időpontfoglaló felülete

A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A versenyfelügyeleti eljárás során az eljárás alá vont vállalkozást mint ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek:

A Tpvt. 55. § (1) bekezdése szerint az ügyfél a versenyfelügyeleti eljárás során keletkezett iratokba betekinthet; a Tpvt. 55. § (5) bekezdése alapján e joggal csak a vizsgálat befejezését követően, az eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, illetve – ha arra korábban sor kerül – a vizsgálatot lezáró jelentésnek az ügyfelek részére való megküldését követően tekinthet be azzal, hogy az (1) és (2) bekezdés szerint iratbetekintésre jogosult ezen időpontot megelőzően is betekinthet abba az iratba, amelynek megismerése az eljárás során hozott külön jogorvoslattal megtámadható végzéssel szembeni jogorvoslati joga gyakorlásához feltétlenül szükséges. Emellett a Tpvt. 55. § (6) bekezdése alapján az ügyfél kérelme alapján az eljáró versenytanács ettől eltérő okból is engedélyezheti a vizsgálatot lezáró jelentés, illetve az előzetes álláspont ügyfeleknek való megküldése előtt meghatározott iratokba a betekintést, ha az nem veszélyezteti az eljárás eredményességét.

A Tpvt. 55/A. § (2) bekezdése alapján valamely iratba való betekintés meghatározott adat üzleti titok vagy magántitok jellegére hivatkozással – az adat e jellege egyéb törvényi feltételeinek fennállása esetén – csak abban az esetben korlátozható, ha az adatot szolgáltató, illetve az, akitől az adat a Gazdasági Versenyhivatal birtokába jutott (a továbbiakban együtt: adatot szolgáltató személy) megjelölte az üzleti titokként vagy magántitokként kezelendő adatokat, továbbá – ha a titok jogosultja eltér az adatot szolgáltató személytől – a titok jogosultját.

Az üzleti titokként minősülés törvényi feltételeit az üzleti titok védelméről szóló 2018.évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése határozza meg; az iratbetekintés további szabályait pedig a Tpvt. 55/A-a tartalmazza. Az üzleti titokra, illetve magántitokra vonatkozó nyilatkozatokról és a titokmentes iratok benyújtásáról szóló, a Gazdasági Versenyhivatal honlapján elérhető tájékoztató egyaránt segítséget nyújthat a nyilatkozat megfelelő megfogalmazásában, valamint a titokként kezelendő adatot nem tartalmazó iratváltozat elkészítésében.

A versenyfelügyeleti eljárásban alkalmazható elektronikus kapcsolattartási módok tekintetében az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztató ad részletes információt.

Az Ákr. 85. § (1) és (2) bekezdése alapján  az eljárás során hozott végzéseket nem kell minden esetben közölni az ügyféllel, hanem csak azzal, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, valamint azzal, akinek az jogát vagy jogos érdekét érinti, továbbá akivel való közlést jogszabály külön előírja. Emellett az Ákr. 85. § (2) bekezdése alapján a hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről.

Az ügyfél az Ákr. 6. § (1) bekezdése értelmében köteles jóhiszeműen eljárni. Ha az ügyfél az eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul vagy azt eredményezi, a Tpvt. 61. §-a szerinti eljárási bírsággal sújtható.

A Tpvt. 81. §-a alapján az ügyfél a vizsgálati eljárás szabálytalanságát a szabálytalannak tartott intézkedéstől számított nyolc napon belül kifogásolhatja. A kifogás figyelmen kívül hagyását a vizsgáló a jelentésben, az eljáró versenytanács az eljárást befejező döntésében köteles megindokolni.