Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

Kpk. 45933/2007/5. szám

A Szép Házak Kft. (Budapest) kérelmezőnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) kérelmezett ellen nem peres eljárásban a bíróság meghozta a következő:

végzést

A bíróság a kérelmező igazolási kérelmét és egyben jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Indokolás

A kérelmező kérte a kérelmezetti hatóság Vj-66/2007/14-es számú versenyfelügyeleti eljárást megszüntető végzés felülvizsgálatát.

A kérelmező a jogorvoslati határidő egy napos elmulasztása miatt igazolási kérelmet is előterjesztett. Ezt azzal indokolta, hogy a postán a jogorvoslati határidő utolsó napján nem tudott illetékbélyeget beszerezni.

A kérelmezett ellenkérelmében kérte elkésettség folytán elutasítani a jogorvoslati kérelmet, más részt arra is hivatkozott, hogy a Tpvt.82.§-a és a Pp.327.§-a alapján a kérelmezőnek nincs "kereshetőségi joga".

A kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a Tpvt.43/H.§.(11) bekezdése biztosítja részére a jogorvoslati jogot, továbbá kérelmezőnek kereshetőségi joga is van, mert a sérelmezett piaci információk vonatkozásában a versenytársak is felhasználói helyzetben vannak.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 82. § (1) bekezdése értelmében a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak az eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt e törvény megengedi. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének a végzésben foglaltak foganatosítására, az eljárás folytatására - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - halasztó hatálya nincs. A jogorvoslati kérelmet az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, a végzés közlésétől számított nyolc napon belül terjesztheti elő.

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében az eljáró versenytanács végzése elleni jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság közigazgatási nemperes eljárásban bírálja el.

A Tpvt. 72. § (1) bek. a.) pontja értelmében az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követően az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a 70. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény; az eljárást megszüntető végzéssel szemben külön jogorvoslatnak van helye (82. §).

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés a) pontja szerinti végzést a bejelentővel is közölni kell.

A fenti jogszabályhelyekből megállapítható, hogy a Tpvt.72.§.(1) bek a.) pontja alapján hozott megszüntető végzéssel szemben a Tpvt.82.§.-a szerinti jogorvoslat gyakorolható. Eszerint az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz 8 napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól, amely azt nemperes eljárásban bírálja el.

A 2005. évi XVII. törvény 4.§.-a alapján nemperes eljárásban is alkalmazandó Pp.107.§.(2) bekezdése alapján a kérelmezőnek a mulasztás vétlenségét igazolnia kell. A bíróság megállapította, hogy ugyan lehetett a kérelmező abban a téves feltevésben, hogy előre kell lerónni az illetéket tekintettel az e körben nem egységes bírói gyakorlatra - azonban ez nem lehetett akadálya a kérelem előterjesztésének, mert az illetékbélyeg lerovása utólag - a bíróság felhívására is - pótolható. A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt egyben, hogy a Fővárosi Ítélőtábla más nemperes eljárásokban kialakított gyakorlata értelmében a jövőben 5300 Ft illeték terheli ezeket az eljárásokat, melyek tekintetében a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Mindezért a bíróság a kérelmező igazolási kérelmét a Pp.109.§.(1) bekezdése alapján elutasította.

Bár ebből követezik, hogy az érdemi jogorvoslati kérelem elkésetten került előterjesztésre, azonban a bíróság egy ezt megelőző előkérdést is megvizsgált. E kérdés az volt, hogy a kérelmező előterjeszthetett-e jogorvoslati kérelmet.

A bíróság megállapította, hogy jelen ügyben a Tpvt.82.§.-a alapján volt előterjeszthető jogorvoslat, amely szűkebben definiálja a jogorvoslatot előterjesztők körét, mint a Pp.327.§.-a. A kérelmező nem volt sem ügyfél, sem olyan személy, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmazott. Következésképp a kérelmező akkor sem terjeszthetett volna elő jogorvoslati kérelmet, ha a jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érintette / Pp.327.§.(1) b.)/, illetve sértette / Alkotmány 57.§.(5)/ volna. A bíróság megjegyzi, hogy a kérelmező által hivatkozott Tpvt.43./H.§.(11) bekezdése a bejelentési eljárásra és nem a versenyfelügyeleti eljárást megszüntető végzésre vonatkozó szabály, így az jelen ügyben nem alkalmazható. Kétségtelen, hogy a Tpvt.82.§.(1) bekezdése és a Tpvt.72.§.(4) bekezdése között jogszabályi inkoherencia észlelhető, amely az Alkotmány 57.§.(5) bekezdését is figyelembe véve alkotmányossági aggályokat is felvethet. Mivel azonban a kérelmező részéről ilyen típusú aggályok nem fogalmazódtak meg, ezért a bíróság - a kérelmező rendelkezési jogát tiszteletben tartva -nem tette megfontolás tárgyává az eljárás felfüggesztését az Abtv.38.§(1) bekezdése alapján, figyelemmel a kérelmező részére ezzel azonos lehetőséget biztosító alkotmányossági panasz jogintézményére is.

Az eljárás az Itv.57.§.(1) a.) pontja alapján illetékmentes volt, a kérelmező a 16.500 Ft szükségtelenül lerótt illetéket az APEH illetékes regionális igazgatóságától igényelheti vissza.

A jogorvoslatot a 2005 évi XVII. törvény 3.§.(3) bekezdése zárja ki.

Budapest , 2007 . október 24 .