Az európai és hazai szinten sem példa nélküli rendelkezések – elfogadásuk esetén – a tiszta versenyt és a magyar fogyasztókat védik

Budapest, 2024. április 3. – Még hatékonyabb lehet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyvédelmi tevékenysége. Az igazságügyi tárgyú törvények módosítása keretében ugyanis számos ponton módosulhat a versenytörvény is. Többek között német mintára bekerülhet a versenytörvénybe az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés, amely preventív megközelítéssel segítheti a GVH gyors és hatékony beavatkozását versenytorzítás esetén. A tervezett módosítások – az Országgyűlés általi elfogadásuk esetén – hozzájárulhatnak a nemzeti versenyhatóság hatékony jogalkalmazói tevékenységéhez, eredményes feladatellátásához, végső soron a tisztességes piaci verseny és a magyar fogyasztók védelméhez.

A Gazdasági Versenyhivatalnak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és az uniós versenyjog szabályait, versenypártolás keretében a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket, illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztésével hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez.

Versenypártolási tevékenysége keretében a GVH a jogalkalmazási gyakorlatából fakadó tapasztalatai alapján segíti a jogalkotót – különösen a tapasztalataira irányuló igény felmerülése esetén – annak érdekében, hogy a joggyakorlat tapasztalatai hasznosuljanak, és a jogalkalmazást segítsék, valamint annak érdekében, hogy a törvények illeszkedjenek a változó társadalmi, szervezeti, technikai viszonyokhoz. Az igazságügyi tárgyú törvények 2024. évi módosításáról szóló törvényjavaslatban szereplő, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) módosításai is alapvetően erre irányulnak.

A törvénytervezetben – számos egyéb a GVH hatáskörét, illetve feladatellátását – hatékonyabbá tévő módosítás mellett, szerepel az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés. A GVH tervezett új hatásköre német mintán alapul. A német versenytörvény (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) 19a. szakasza alapján a német versenyhatóság jogosult kijelölni olyan vállalkozásokat, amelyek piacokon átívelő kiemelkedő jelentőséggel rendelkeznek. Azt, hogy a kijelölés során milyen szempontokat kell figyelembe vennie a hatóságnak, a német versenytörvényben is egy példálózó felsorolás határozza meg. A kijelölt vállalkozás számára kiszabható kötelezettségek is nagymértékben megegyeznek. Emellett hasonló, a tulajdonosi jogokat érintő jogosítványok találhatóak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. § és 192/A. §-ában, amely hatásköröket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyakorolja. Tehát a törvénytervezetben szereplő rendelkezés sem más külföldi versenyhatóság eszköztárában, sem hazai szinten más hatóság vonatkozásában nem példa nélküli.

Az előírható kötelezettségek indoka, hogy az alapvető jelentőségű vállalkozás mindennapi működését hátrányosan érintő belső vagy külső ok következtében olyan piaci helyzet állhat elő (pl. ellátásbiztonság veszélyeztetettsége), amely a verseny meglévő szintjének fenntartása és a versenytorzítás elkerülése érdekében beavatkozást igényelhet a hatóság részéről. A versenyvédelem érdekében a hatóságnak ilyen esetben ellenőrzést kell gyakorolnia, hogy az üzleti döntések a mindennapi tevékenységet hátrányosan befolyásoló belső vagy külső ok elhárításán keresztül a verseny meglévő szintjének fenntartását célozzák.

„Álláspontom szerint a versenytörvény módosítására irányuló törvényjavaslatban a jogalkotó messzemenőkig szem előtt tartotta a jogállamisági szempontokat a tisztességes piaci verseny és a magyar fogyasztók védelme érdekében. Az új hatáskör vonatkozásában is maradéktalanul érvényesülnek a garanciális biztosítékok, hiszen az alkalmazás feltételei kizárólag versenyfelügyeleti eljárásban dőlhetnek el, továbbá a kijelölő és kötelezettséget meghatározó független versenytanácsi határozattal szemben közigazgatási per indítható.” – hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs a nemzeti versenyhatóság elnöke.   

A GVH által gyakorolható, alapvető jelentőségű vállalkozássá történő minősítést és az ilyen vállalkozásra nézve kötelezettség kiszabását a tisztességes gazdasági verseny feltételei fennállásának, és az ezt elősegítő egészséges piacszerkezetnek a biztosítása, továbbá a fogyasztók jogainak védelme teszi szükségessé.

Az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés – a további, a törvénytervezetben szereplő módosítások mellett – a tisztességes piaci versenyhez és a magyar fogyasztók hatékony védelméhez járulhatnak hozzá.

GVH Közszolgálati kommunikációs Iroda

További információ:

Horváth Bálint, kommunikációs vezető +36 20 238 6939

Gondolovics Katalin, sajtószóvivő +36 30 603 1170

Nyomtatható verzió PDF formátumban