Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Bírság gazdasági erőfölénnyel való visszaélésért két áramszolgáltatónak

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a mai napon két határozatot is hozott a közvilágítási piacon kibontakozó verseny védelme érdekében. A sok hasonlóságot felmutató ügyekben az áramszolgáltatók - az első tárgyaláson eljárás alá vont DÉMÁSZ, illetve a második tárgyaláson sorra vett TITÁSZ - különféle módokon megnehezítették a települési önkormányzatok területén a közvilágítás korszerűsítését végző, új piacra lépők tevékenységét, illetve a jövőre meginduló áramkereskedelmi verseny korlátozására alkalmas szerződéseket kötöttek az önkormányzatokkal.

Az Országgyűlés nemrég fogadta el a villamos energia piac részleges verseny előtti megnyitásáról szóló törvényt. Ettől függetlenül már jelenleg is számos olyan, villamos energia piachoz kapcsolódó tevékenység létezik, ahol helye lehet a versenynek. Ezek közé tartozik a közvilágítási szolgáltatás is. Ténylegesen az áramszolgáltatók végezték az ezzel kapcsolatos teendőket, de az elmúlt években más vállalkozások is ráébredtek arra, hogy s közvilágítás korszerűsítése üzleti alapon is megvalósítható. Az új szereplők piacra lépését nehezíti, hogy több vonatkozásban az áramszolgáltatókra vannak utalva; a lecserélendő lámpatestek, lámpaoszlopok az áramszolgáltató tulajdonában vannak, nevezettek rendelkeznek a tervezéshez szükséges műszaki adatokkal, s hozzájárulásukat is ki kell adniuk a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez.

A mai tárgyalásokon a versenytanács megállapította, hogy az áramszolgáltatók gazdasági erőfölényes helyzetben vannak az áramszolgáltatás piacán, így a közvilágítási célú villamos energia szolgáltatás terén is. Szintén erősek a pozíciók a kapcsolódó közvilágítás korszerűsítési, valamint üzemeltetési és karbantartási piacokon. A versenytanács bizonyítottnak találta, hogy a DÉMÁSZ és a TITÁSZ arra használta fel az áramszolgáltatás terén fennálló kizárólagos jogát, hogy a liberalizált közvilágítás korszerűsítési piacon megnehezítse versenytársai helyzetét, s gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt a DÉMÁSZ-t 45 millió (azaz Negyvenöt millió) még a TITÁSZ-t 65 millió (azaz Hatvanöt millió) Ft, összesen 110 millió (azaz Egyszáztíz millió) Ft bírsággal sújtotta.

A versenytanács hangsúlyozta, hogy az áramszolgáltató nem követelheti meg az alternatív szolgáltatótól, hogy megvásárolja tőle a 10-30 éves lámpatesteket, mert ezzel indokolatlan piacra lépési költséget okoz. Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy az áramszolgáltatónak a lecserélésből adódó igazolt költségeit nem kell megtérítenie, illetve az sem kizárt, hogy kölcsönös érdekeltségük esetén a felek megállapodjanak a lámpatestek adás-vételében. A közeljövőben megnyíló, ún. feljogosított fogyasztókat érintő villamos energia kereskedelmi verseny esélyeit veszélyezteti, ha a jelenlegi monopóliumok több évre magukhoz kötik a települési önkormányzatokat.

A versenytörvény alapján a versenytanács a vállalkozás előző évi forgalmának 10 %-áig terjedően szabhat ki bírságot. Ez a DÉMÁSZ esetben 5,5 milliárd Ft, míg a TITÁSZ esetében 6,2 milliárd Ft.

A bírság összegének meghatározásakor - hasonlóan korábbi döntésekhez - a versenytanács olyan komplex módszert használt, amely minden szóba jövő - akár enyhítő, akár súlyosbító - körülményt figyelembe vesz. Ezeknek a versenyre való hatásuk alapján különböző nagyságú súlyt ad, s e szempontok mérlegelésének eredményét a vállalkozás adott piacon elért forgalmával veti össze. Végül is meghatározó a versenykorlátozás súlya és annak megcélzott, vagy bekövetkezett piaci hatása, s a jogsértés időtartama.

A bírság alapösszegének kiszámításakor a versenytanács a vállalkozás közvilágítási tevékenysége kapcsán realizált forgalmát vette alapul, noha magatartása befolyásolja a jövőben verseny előtt megnyíló villamos energia adás-vételi piacát is. Az eljárás alá vontak számára kedvezőbb megközelítést az indokolta, hogy a feltárt jogsértések alapvetően a közvilágítási piacon formálódó versenyt érintették, másrészt a villamos energia piacot érintő korlátozó visszaélés gyakorlati kedvezőtlen hatását (a GVH időben történő fellépése miatt) még nem tudta kifejteni.

A két áramszolgáltatóra kiszabott bírság közötti eltérést a TITÁSZ és a DÉMÁSZ forgalom alapján mért piaci súlya és az érintett települések nagysága közötti eltérés indokolja.

Budapest, 2002. szeptember 17.

Dr. Polgárdy Géza