Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH nyilvánosságra hozza átfogó piacfelmérését a mobil rádiótelefon szolgáltatás ágazatáról

A Gazdasági Versenyhivatal a mai napon hozza nyilvánosságra a mobil rádiótelefon szolgáltatás területén indított ágazati vizsgálatának eredményeit tartalmazó jelentését. A GVH jelentése a mobil ágazatról tartalmazza a hazai piac működését meghatározó objektív körülmények és a nemzetközi háttér rövid áttekintését, majd részletes elemzést ad az ágazat 1998-2001 közötti időszakban megfigyelhető mozgásairól. A felmérés végkövetkeztetési körében kiemelést érdemel, hogy a GVH több részpiacot is azonosított a mobil rádiótelefon szolgáltatás ágazatában, az egyes részpiacokon a verseny eltérő intenzitásának jeleit tapasztalva. Mindezek alapján többek között a felhasználók (végső fogyasztók) számára nyújtott szolgáltatások területén egyértelműen a vállalkozások versenyző magatartása figyelhető meg és a GVH által feldolgozott forgalmi adatok is arra engednek következtetni, hogy a mobil rádiótelefon szolgáltatók versenyeznek egymással. Éppen ellenkező előjelű folyamatok érzékelhetőek ugyanakkor a más távközlési szolgáltatók számára nyújtott, ún. végződtetési szolgáltatások területén; itt komoly piaci zavarokat azonosított a felmérés.

A Gazdasági Versenyhivatal 2001 májusában kezdte meg felmérését a mobil rádiótelefon szolgáltatás ágazatában. A felmérés keretét a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 36/A. §-a biztosította. Ezen rendelkezés értelmében a GVH elnöke adatszolgáltatásra kötelezheti valamely gazdasági ágazatban érintett vállalkozásokat abban az esetben, ha adott piaci folyamatok - ármozgások vagy egyéb folyamatok - arra engednek következtetni, hogy az ágazatban szereplő vállalkozások versenykorlátozó megállapodást kötöttek vagy erőfölényükkel visszaéltek.

A GVH a mobil rádiótelefon szolgáltatással kapcsolatban indított ágazati vizsgálata során részletes adatszolgáltatásra kötelezte az ágazatban érintett cégeket - mind a mobil rádiótelefon szolgáltató vállalkozásokat, mind a koncesszióval rendelkező, vezetékes (távbeszélő) vállalkozásokat. A vizsgálat lefolytatása során a GVH együttműködött a Hírközlési Felügyelettel; a társhatóság számos adattal és információval segítette a versenyfelügyeleti szerv munkáját.

A GVH a felmérés során beszerzett információk értékelése alapján már igen korán arra a következtetésre jutott, hogy a mobil rádiótelefon hálózatokban való végződtetési szolgáltatás piacán olyan piaci zavarok érzékelhetőek, amelyek versenyfelügyeleti eljárás megindítását teszik szükségessé. Éppen ezért már 2002. februárjában eljárást indított a tárgykörben, amelybe a négy mobil rádiótelefon szolgáltató mellett a MATÁV Rt-t is bevonta. Az eljárás jelen pillanatban is folyamatban van, azzal kapcsolatban a GVH további felvilágosítást nem tud adni.

A piacfelmérésre vonatkozó részletes jelentés a GVH honlapján ( www.gvh.hu ) az "Értékelések" főmenü pontban, az "Álláspont, elemzés" címszó alatt található meg.

Budapest, 2002. november 18.

Dr. Polgárdy Géza