Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH szerint nem jó ötlet a fix könyvár

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint törvénybe kéne foglalni, hogy a könyv megjelenésétől számított fél éven belül minden kereskedő csak a kiadók által meghatározott egységes áron árulhassa a könyveket, s korlátoznák az adható árkedvezmények mértékét is. Ezt az elképzelést a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztó- és versenyellenesnek tartja, ezért határozottan ellenzi.

A MKKE által kidolgozott törvényjavaslat szerint a Magyarországon forgalomba kerülő könyveket - a könyv első megjelenésétől, illetve forgalomba hozatalától számított 180 napon belül - csak a könyvet megjelentető kiadó (vagy az importáló) által megállapított fogyasztói áron lehetne értékesíteni valamennyi forgalmazónál. A törvényjavaslat korlátozná a kötött árból adható kedvezmények körét és mértékét is. Például az internetes könyveladások esetén 10 százalékban maximálná azt. A javaslatot az MKKE azzal indokolja, hogy az időkorlátok közé szorított, kötelezően alkalmazandó árak megállapítása a fogyasztó számára "elősegíti a széles körű minőségi könyvkínálat fenntartását, az értékesítési pontok, könyvüzletek nagy számának a fennmaradását-, és "gátat vet annak, hogy a nagy tőkeerővel működő kereskedelmi láncok, hipermarketek kiszivattyúzzák a gyorsan fogyó sikerkönyveket a kisebb könyvesboltokból, s ezzel ellehetetlenítsék a minőségi könyveket forgalmazó, de az árversenyben helytállni nem tudó kereskedőket-.

Magyarországon a könyvforgalom túlnyomó része - a GVH információi szerint mintegy 90 százaléka - bizományosi alapon bonyolódik. Ez azt jelenti, hogy a kiadványok nem kerülnek a könyvforgalmazók tulajdonába. A forgalmazók csak a könyvek értékesítése után utalják át a kiadóknak az értékesítésből származó bevételeik jutalékkal csökkentett részét. A bizományosi szerződés keretében a kiadóknak lehetőségük van meghatározni a könyv árát, így szabadon adhatnak kedvezményeket is. Ennek másik oldala, hogy a forgalmazás esetleges sikertelenségének kockázatát is a kiadók viselik. A kiadók, mint a kiadott könyvek tulajdonosai dönthetnek és döntenek arról, hogy milyen megoldással forgalmazzák a könyveiket. A versenyjog nem támaszt akadályt ebben, tekintettel arra, hogy a könyvkiadás piaca általában versenypiac, s jellemzően nincsenek domináns helyzetű vállalatok.

A tervezett törvény kapcsán a GVH szerint elmondható, hogy a szabad árak rendszere (amit a szóban forgó tervezet megpróbál kizárni, vagy csökkenteni) lehetővé teszi az árak csökkentését. Az így kialakuló verseny részben hatékonyságra ösztönöz, részben - a fogyasztók árérzékenységétől függően - növelheti az eladott példányszámot is. Az árrögzítés következtében azok a forgalmazók, akik képesek lennének a hatékonyság növelésével árcsökkentésre és így piaci részesedésük növelésére, ezt a hatékony működésből származó előnyt nem tudják kihasználni. Nyilvánvaló, hogy a hatékonyság növekedésének - alacsonyabb könyvárakban megjelenő - előnyét így a fogyasztók sem élvezhetik.

Egy másik fontos tény a GVH szerint, hogy a kötött árak nem kényszerítik a kiadókat és a kereskedőket arra, hogy az így keletkezett esetleges többlethasznukat a kultúra fejlesztésére, magas kulturális színvonalú, de lehetséges, hogy csupán szűk rétegigényeket kielégítő, alacsony példányszámú - jellemzően veszteséges - könyvek kiadására, terjesztésére fordítsák. A versenyhatóság szerint kérdéses, hogy - amennyiben csak a kiadók által rögzített árak érvényesülhetnek a piacon, akár időszakosan is - a magasabb árak mellett eladott mennyiség nem csökken-e- Az alacsonyabb eladási példányszám, a lassabb készletfogyás eredményeként pedig valóban nagyobb profit keletkezik-e a kiadónál- Akár azért, mert - a magasabb árak következtében - kisebb profit keletkezik, akár azért, mert a keletkező profittöbbletet a kiadó nem az egyébként kevésbé jövedelmező, vagy veszteséges könyvek kiadására fordítja, egyáltalán nem látszik biztosítottnak a könyvek sokszínűségének megőrzése. A GVH tehát nem látja igazoltnak azt az állítást, hogy önmagában a tervezett szabályozás a kulturális sokszínűség megőrzése tekintetében garanciát jelentene.

A másik fő érv szokott lenni a kötött könyvár mellett, hogy a könyv kiskereskedelmi hálózat szűkülése hatására csökkenhet az eladott könyvek száma, szűkülhet a könyvpiac. A GVH véleménye az, hogy ennek a -várakozásnak- is kérdéses a bekövetkezése. A kereskedelmi csatornák választékának bővülésével, s ezzel összefüggésben a fogyasztói szokások változásával a könyvpiacnak is számolnia kell. Mind a napi fogyasztási cikkeket forgalmazó hiper- és szupermarket láncok, s az internetes eladási csatornák megjelenését és terjedését, ezek választékának - a könyvekre is kiterjedő - bővülését, mind a vásárlói szokások megváltozását érdemes tényként kezelni. Nem zárható ki, hogy éppen ezekből a terjesztési csatornákból történő kimaradásnak lehet olyan hatása, amely a könyvpiac szűkülését eredményezi, hiszen kimutathatóan nő azoknak a vásárlóknak az aránya, akik igénybe veszik ezeket a hálózatokat. A kiadók saját üzleti filozófiájuk, üzletpolitikájuk, piaci várakozásaik alapján dönthetnek arról, hogy milyen könyveket, milyen úton juttatnak el a fogyasztókhoz. Dönthetnek úgy is, hogy kívül maradnak, vagy úgy is - hogy például a nagyobb forgalom, esetleg a kisebb fajlagos terjesztési költségek reményében - igénybe veszik ezeket a hálózatokat is. A szabad döntés lehetősége fennáll minden kiadó számára.

A GVH - más piacokon - eddig nem látott arra bizonyítékot, hogy a terjesztési csatornák arányainak a megváltozása egy-egy termék piacán érdemi piac- és választékszűkítő hatással lenne, még ha el is ismeri, hogy lehetséges ilyen hatás. Kérdésnek látja azonban, hogy a hatás bekövetkezése elsődlegesen a terjesztési csatornák megváltozásából következik-e, vagy inkább a fogyasztói érdeklődés és igények tényleges megváltozásával függ össze.

A GVH a fenti megfontolások alapján összességében ellenzi a MKKE árrögzítési törekvéseit, mert az a fogyasztók hátrányára emelné a könyvek árait.

A versenyhatóság egyébként 2004-ben már indított eljárást az MKKE - árversenyt is korlátozó szabályokat tartalmazó - versenyszabályzatának vizsgálatára. A GVH álláspontja (VJ-47/2004. számú határozat) szerint a MKKE versenyszabályzatában a kiadók által meghatározott ár alatt történő értékesítés tilalma - ugyanígy a kiadó által meghatározott ár alatt történő értékesítés időbeli korlátozása - versenykorlátozásra irányul, a versenytörvénybe ütközik, feltéve, hogy a kiadványok nem bizományosi megállapodás keretében kerülnek a forgalmazókhoz. Bizományosi forgalmazás esetén azonban a kiadónak jogszerűen is lehetősége van a végső fogyasztói ár meghatározására, mert az ő tulajdonában van a könyv. Versenyjogi korlát tehát ebben az esetben nincs. A bizományosi forgalmazáson kívül a kereskedők ár meghatározási jogának korlátozása versenyjogilag indokolatlan, hiszen az lenne kívánatos, hogy a kiadványok új tulajdonosa (a könyvforgalmazó) szabadon dönthessen a tulajdonát képző áruk áráról. A GVH az eljárásban úgy döntött, hogy a versenyszabályzat kifogásolt szakaszait a MKKE nem alkalmazhatja. Az érdekképviseletnek 2006. október 15-ig a versenyhatóság elvárásainak megfelelően módosítania is kellett a szabályozást. A bíróság első fokon a GVH döntését - érvelését elfogadva - helyben hagyta.

Budapest, 2008. május 7.

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nemzetközi kitekintés

Összesítve az alábbi rendszerek működnek a könyv árainak rögzítése tekintetében az EU tagállamaiban:

Törvényi szabályozás alapján megengedett

Versenytörvény alapján tiltott

Versenyjogi mentesítés nélkül élő gyakorlat

Szabályozási törekvések

Dánia
Németország
Franciaország
Spanyolország
Portugália
Ausztria
Szlovénia
Görögország
Hollandia

Anglia
Svédország
Írország
Finnország

Belgium
Luxemburg
Olaszország

regulációs:
Belgium
Luxemburg
Olaszország

deregulációs:
Dánia

A MKKE törvényjavaslatának indoklása a német piaci hagyományokon alapul, a legújabb német szabályozást állította követendő példának.

A német vélemény a könyvek árrögzítése kapcsán változni látszik. Egyre megosztottabbak a nézetek az árrögzítéssel kapcsolatban azóta, hogy a svájci versenybizottság kimondta, hogy a könyvek árának rögzítése kartellnek minősül.

A svájci bíróság is megállapította, hogy az árrögzítés jelentősen korlátozza a versenyt. De mivel a kereskedők között minőség- és szolgáltatási verseny is van, ezért önmagában csak az árverseny kizárása nem döntő versenyjogi szempontból, hiszen a kereskedők az előbb említett két területen is tudnak versenyezni egymással növelve a forgalmukat és a vevői elégedettséget. Hatékonysági indokokat is meg kell vizsgálni, annak érdekében, hogy el lehessen dönteni, racionális-e a korlátozás. A versenybizottság nem talált olyan bizonyított hatékonysági tényezőt, amely mentesítési ok lett volna az árrögzítésre.

A svájci döntés nagy hatással van a német könyvkereskedelemre, hiszen szomszédos országok, és ráadásul a német nyelv összeköti őket. Az előbb említett két feltétel miatt valószínű, hogy a határ mellett lakók inkább a svájci oldalon fognak könyvet vásárolni, ahol nincsenek kötött árak, valamint a messzebb lakók Interneten keresztül fogják beszerezni az olcsóbb könyveket. Ezek a hatások késztetik a németeket arra, hogy újragondolják a könyvek árrögzítésének fenntarthatóságát.

Az Internet és az angol nyelv térhódítása is kezd kialakítani egy olyan tendenciát a kötött árat alkalmazó országokban (igaz, egyelőre ez még alig érzékelhetően), hogy az olvasók a sikerkönyveket angol nyelvterületről, különösen Angliából rendelik meg angol nyelven, ahol nincsenek kötött árak. (Igaz jelenleg Magyarországra a postaköltség miatt nem feltétlenül érné meg könyvet rendelni, de ha a kötött árak miatt megemelkednek a könyvárak, akkor lehet, hogy többen folyamodnak ehhez a megoldáshoz. Így ugyanis előbb megszerezhetik a könyvet, nem kell a fordításra várni, és sokszor eredeti nyelven olvashatják a művet, jóllehet ez a hatás egyelőre csak egy szűk, de a jövőben bővülő fogyasztói réteget érint.)

Európában jelenleg 9 országban szabályozott törvényi szinten az árrögzítés: Dániában, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Görögországban, Hollandiában, Portugáliában, Szlovéniában és Franciaországban.

Érdekes, hogy bár Hollandiában is kötött árak vannak, de a kiadók és a kereskedők közötti tárgyalás eredménye, hogy mennyiért adja a kiadó a könyvet a kereskedőnek, így nem minden kereskedő dolgozik ugyanazzal a haszonkulccsal. A nagyobb kereskedőknek Hollandiában is nagyobb a nyomásgyakorlása a kiadókra. Hollandiában is felmerült az árrögzítés eltörlésének lehetősége. A Szociális és Kulturális Tervező Iroda egyértelműen támogatja az árrögzítés eltörlését és tanulmányt is készített az esetleges helyettesítő megoldásokról. Az egyik ilyen megoldásnak tartják a célzott támogatások rendszerének kidolgozását.

Az árrögzítés kapcsán tehát érdemes azt is megvizsgálni, hogy melyik országban milyen szerződéseket kötnek a kiadók a kereskedőkkel, és milyen problémák merültek fel az árrögzítés során. A rögzített áraknak ugyanis csak ott lehetne létjogosultságuk, ahol a könyvek a kereskedők tulajdonába mennek át, hiszen bizományosi szerződésesetén felesleges árrögzítésről beszélni, mivel eleve a kiadó szabhatja meg, hogy milyen áron adja el a könyvet a kereskedő.

Angliában 1997-ben szűnt meg az árrögzítés. Az angol versenyhatóság (OFT) 2008-ban publikálta azt a jelentését, amely értékelte az árfelszabadítás következményeit. Nagy-Britanniában a kötött árrendszer megszüntetését követően mind az eladott könyvek, mind az újonnan kiadott könyvek száma jelentősen nőtt, ezzel szemben Németországban gyakorlatilag nem változott az évente megjelenő új kötetek száma. Összességében a kulturális sokszínűség tekintetében a szabadabb piaci környezet minősíthető helyesebb útnak. Ezzel szemben a kereskedelmi csatornák közötti arányok alakulására hatással volt az árrögzítés, s az új csatornák - különösen internetes kereskedelem - terjedését lassítja az ilyen beavatkozás (a németeknél a hagyományos kereskedelmi csatornák aránya lassabban csökkent). Mivel azonban az angol felmérések szerint a fogyasztók elsősorban az üzletek megfelelő elhelyezkedését és a széleskörű kínálatot értékelik inkább, ezért a brit könyvvásárlók igen elégedettek, mert mind a boltszám, mind a megvásárolható könyvek száma nőtt az utóbbi években.

Budapest, 2008. május 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu