Vj-41/1998/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Berki Ádám ügyvéd (1028 Budapest, Patakhegyi u. 83.) által képviselt PISZKEI PAPÍR Rt. (2541 Lábatlan, Rákóczi út 161.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítása iránt indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, a becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

A Papíripari Vállalat a Lábatlani Nagyközségi Tanács VB. és az Országos Takarékpénztár és a Komárom Megyei Igazgatósága 1979. július 12-én aláírt megállapodása szerint OTP értékesítésű lakótelepet építettek a Papíripari Vállalat szomszédságában. A megállapodás 2. pontjában a Papíripari Vállalat vállalta, hogy a lakások fűtéséhez szükséges fűtési energiát a saját kezelésében lévő fűtőműről szolgáltatja. A későbbiek során az Önkormányzat létrehozta a Distherm Kft-t, mely az 1992. november 15-én kötött gáz- hőenergia-értékesítési szerződés alapján vállalta, hogy a szolgáltató által a lábatlani lakótelepi házak fűtési és melegvízellátása céljából átadott 1,54 MW hőteljesítményt az elosztó ponttól átveszi mint fogyasztó, ugyanakkor 40 lakás esetében a Papíripari Vállalat közvetlenül szolgáltatta a távhőt és melegvizet.

A Papíripari Vállalat mint eladó, Panos Zeritis mint vevő, valamint az Állami Vagyonügynökség 1993. december 17. napján részvény-átruházási szerződést kötöttek. E szerint a Papíripari Vállalat leányvállalatának - mely 1993. április 1-én átalakult a Piszkei Papír Részvénytársasággá - a részvényeinek egy részét eladták az Állami Vagyonügynökség hozzájárulásával a vevőnek, mivel a nyilvános pályázati felhívásra a bíráló bizottság véleménye alapján ő tette a legkedvezőbb ajánlatot. E szerződés 5.2 c) pontja tartalmazza, hogy a szerződés aláírásával a vevő elismeri, hogy a Piszkei Papír Rt. gazdasági, pénzügyi, piaci helyzetét jól ismeri, tisztában van a társaság e szerződés megkötésekor fennálló pénzügyi és egyéb kötelezettségeivel, stb.

Az eljárás alá vont 1998. február 18-án 6 hónapos felmondási idővel megszüntette a Distherm Távhőszolgáltató Kft-vel megkötött szerződést, kérve, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az átállásra. Ezt követően eljárás alá vont valamennyi általa biztosított lakás irányában felmondta a fennálló hőszolgáltatási szerződést.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont sérthette-e az általa küldött felmondásokkal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. § c) pontjában megfogalmazott tilalmat, amely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat fenntartásától.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy nem közüzemi szerződést kötött, hiszen csak gőzenergia értékesítésre vállalkozott. Fejlesztést indított be az üzemben, melynek során új gép felállítására kerül sor, ehhez szüksége van a korábban szolgáltatott gőzmennyiségre. Egyébként a beruházás lassabban megy mint tervezték, így az érintetteknek rendelkezésre áll hosszabb idő, hogy a fűtési átállást elvégezzék. A lakótelep hőellátására vonatkozóan a település önkormányzatával együttműködve igyekeznek lehetőséget találnia jövőbeni fűtés kialakítására. Álláspontjuk szerint nem indokolatlanul kívánták a korábban meglévő üzleti kapcsolat fenntartását megszüntetni, hanem azt a gazdasági érdekeknek megfelelő beruházás indokolta.

Lábatlan Nagyközség jegyzője a vizsgálati szakban bejelentette, hogy a felmondás ellenére az eljárás alá vont továbbra is szolgáltatja a gőz a felmondási határidőn túl mindaddig, amíg technológiai okokból saját magának nem lesz szüksége a többletgőzre. Ez mintegy egy éves határidő meghosszabbítást jelent. Így az önkormányzati testület úgy határozott, hogy a bejelentést visszavonja.

A Versenytanács megállapította, hogy az érintett piacon az eljárás alá vont gazdasági erőfölényben van a Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel más fűtési módot számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudnának a fogyasztók igénybevenni. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok szerint azt állapította meg a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont nem élt vissza indokolatlanul gazdasági erőfölényével. Az eljárás alá vont vállalkozás fő tevékenysége a papírgyártás. Amennyiben gazdasági érdekei megkívánják joga van beruházásokat eszközölni és az általa termelt hőt saját céljaira felhasználni. Az átállás során megfelelő időt kell biztosítania a fogyasztók részére más fűtési módra történő átálláshoz. Ennek a kívánalomnak az eljárás alá vont eleget tett, ezért a Versenytanács az eljárás alá vont részéről visszaélésszerű magatartást nem állapított meg, ezért az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. július 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika