Vj-64/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Ifj. Pozsgay István ügyvéd (6720 Szeged, Széchenyi tér 8.) által képviselt Kamlage Kiadó és Rendezvényszervező Kft. (1062 Budapest, Lehel út 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Kamlage Kiadó és Rendezvényszervező Kft. 1993. augusztus 24-én alakult, tevékenységi köre többek között kiadói tevékenység, vegyescikk nagykereskedelem, külkereskedelem, kultúrcikk kiskereskedelem, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.
Ténylegesen abból a célból jött létre, hogy kiállításokat szervezzen az esküvőhöz kapcsolódó áruk és szolgáltatások bemutatására, lehetőségek adva a megrendelésre, vásárlásra.
Először a Budapesti Divatnapok nevű szakmai rendezvény részeként, majd önállóan lépett fel. Döntően esküvői ruhakölcsönzők vettek részt a kiállításokon, mellettük rendezvényszervezők, gépkocsikölcsönzők, esküvői kellékeket forgalmazó kiállítók. Célja, hogy az igényekhez igazodó kiállítói összetétel a legteljesebb választékot nyújtsa.

II.

Az 1998. év eleji vásár szervezését 1997. év tavaszán kezdte meg. Már az 1997. évi kiállítási katalógusban hirdetést tett közzé, illetőleg ugyancsak reklámozta a kiállítást a "Magyar Esküvő" és a "Média Ász" 1997. évi kiadványaiban is. A kiállítók számára szeptember 15-ét jelölte meg a jelentkezés határidejéül és a "Média Ász"-ban azt közölte, hogy a standok, különtermek lekötése jelentkezési sorrendben történik, az információt pedig eljárás alá vont nevében Bakiné Török Ildikó adja meg. A "standrendelés" nyomtatványt elsősorban a korábbi rendezvényeken már részt vett vállalkozóknak küldte meg.
E blankettaszerződés értelmében a "standrendelés csak az első 50 % kifizetéskor lép életbe", a fennmaradó 50 % december 1-ig fizetendő.
Ha a kiállító más cégeket is képvisel, illetve számukra helyet biztosít, úgy külön megrendelőn ezeket is be kell jelenteni. A szerződés mellékletét képező "Üzleti feltételek" között eljárás alá vont kikötötte, hogy a kiállító engedélyezéséről, vásáron történő részvételéről a Kamlage Kiadó dönt. Az engedélyezéssel kapcsolatban "jogi követelésnek helye nincs".
A kiállító visszalépése esetén sem mentesül a számla kifizetése alól.

1997. júliustól október 31-ig fogadott el rendeléseket, ezután a vállalkozás tulajdonosa jelezte, hogy két bécsi cég nagyobb területet igényel, ezért további rendelést a képviselő nem fogadott el. Minthogy e két cég lemondta a részvételt, decembertől újabb szerződéseket kötött.

A kiállításra jelentkezett a Golden Zone Kft. ékszerkészítő cég, akinek megrendelését az eljárás alá vont nem fogadta el és az előleget számára visszafizette. A visszautasítás oka az volt, hogy nem kívánta az ékszerkiállítók számát növelni, így helyhiányra hivatkozott. A cég többízben kifogásolta ezt az eljárást. Akkor, amikor az újabb megrendelések elfogadására sor került, eljárás alá vont már a korábban kialakult vita miatt nem kötött vele szerződést.
1997. decemberében a Juvilak ékszer nagy- és kiskereskedő Bt. jelentkezését eljárás alá vont elfogadta, akinek a standján a kiállításon a Golden Zone tulajdonosa, illetőleg alkalmazottja jelent meg - részben vagy egészben - a saját kollekciójával. Ezt a tényt a Juvilak Bt. a kiállítás szervezőjével nem közölte, így az a bemutatást, árusítást megtiltotta.

1998. év elején hasonló rendezvények voltak Budapesten és más vidéki városokban:

1998. január 31.

Budapesti 1. sz. Központi Házasságkötőteremben "Házasulandók napja",

1998. február 7.

"Jegyesek Bálja" Gyulán, ugyanezen a napon Baján, amelyen a hirdetés szerint ruhabemutatók voltak, esküvői ajándékokat lehetett nyerni.

1998. február 15.

Békéscsabán esküvői kiállítást és vásárt szerveztek.

1998. február 22.

Szombathelyen, mindegyik esetben esküvői kellékek hozzákapcsolódó szolgáltatások bemutatása történt meg.

1998. március 7.

Budapesti 1. sz. Központi Házasságkötőteremben "Házasulandók Napja".

1998. május 16.

Budapest XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Házasságkötőtermében rendeztek Esküvői Divat Napot, ahol az érdeklődőket arról tájékoztatták, hogy a "helyfoglalástól a nászútig mindent egy helyen elintézhetnek, illetve megrendelhetnek".

III.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy eljárás alá vont vállalkozás azzal a magatartásával, hogy saját maga számára egyoldalúan előnyös feltételeket kikötve megakadályozta egy kiállító részvételét a programon, megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 21. § c) pontját.
A vizsgálati jelentés arra a következtetésre jutott, hogy eljárás alá vont vállalkozás erőfölényes helyzetben van a vele szerződni kívánó kiállítókkal szemben, és "Üzleti feltételek"-ben a jelentkezés elfogadásáról történő egyoldalú döntés kikötése, valamint az, hogy a kiállító visszalépés esetén sem mentesül a számla kifizetése alól, visszaélésnek minősül.
Ezért javasolta jogsértés megállapítását, az adott "Üzleti feltételek" további alkalmazásától való eltiltását és esetlegesen bírság kiszabását.
Eljárás alá vont vállalkozás kérelme megszüntetésre irányult. Tagadta a visszaélésszerű magatartást azzal, hogy elsősorban, legnagyobb számban az esküvői ruhakölcsönzők vettek részt a kiállításon, 1998-ban jelentkeztek nagyobb számban egyéb kellékeket forgalmazó kiállítók is. Első alkalommal helyhiány miatt nem fogadta el a jelentkezést, nem vitatta, hogy decemberben már a korábbi időszakban kialakult vita miatt zárkózott el a szerződéskötéstől.

IV.

A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést, azaz nem önmagában a piacuralmi helyzetet, hanem e helyzettel való visszaélést. Így a törvényi tényállásban megfogalmazott két konjunktív feltétel együttes fennállása esetén valósul meg jogsértés.
Ezért a Versenytanács elsődlegesen azt vizsgálta, hogy megállapítható-e eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzete az érintett piacon (Tpvt. 22. §).
Az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni (14. § (1) bekezdés). Eljárás alá vont vállalkozás áruja a kiállításon való részvétel lehetősége, földrajzi területként pedig lényegében Magyarország egész területe értendő.
A csatolt hirdetések szerint 1998. év első felében Budapesten is és az ország nagyobb városaiban több hasonló rendezvény volt, ahol esküvői ruhákat, kellékeket, szolgáltatásokat lehetett bemutatni. A kiállításoknak különböző szervezői voltak. A 22. § a) pontja szerint a gazdasági erőfölény megállapítható annak a részéről, akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni. Minthogy más vállalkozások is kínálnak ilyen lehetőséget, e feltétel nem áll fenn.
Ez önmagában megalapozná a jogsértés hiányát, a Versenytanács azonban utal arra is, hogy még erőfölényes helyzet esetén sem tekinthető visszaélésszerűnek az a magatartás, amikor a szervező maga válogatja ki a résztvevő partnereit, és nem lehet indokolatlan elzárkózásnak tekinteni, ha nem fogadja el bármely jelentkező megrendelését.
A kiállításnak ugyanis meghatározott szakmai színvonala van, ehhez képest kell a szervezőnek az összetételt biztosítani, ezen belül pedig az azonos szakmák esetében kiválasztani azt a vállalkozást, amely a megfelelő nívót képviseli. Minthogy korlátozott a résztvevők száma összességében és egyes szakmán belül is, nem lehet kívánalom az, hogy minden jelentkezőnek - sorrendiségben - elfogadják a megrendelését. Nem róható fel, hogy elsősorban a már korábban megrendezett kiállításon résztvevő és termékeikkel ott megfelelő minőséget képviselő kiállítókkal köt elsősorban szerződést, és egyoldalúan dönt arról, hogy rajtuk kívül kinek számára ad lehetőséget.

A fentiekre a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának II. fordulata értelmében - figyelemmel a 72. § (1) bekezdés h) pontjára - megszüntette.

A 74. § (1) bekezdés szerint tárgyaláson kívül határozott.
Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. július 23.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika