Vj-76/1998/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kovács Imre ügyvezető igazgató által képviselt PROGADAT Kft. (1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 61.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása és az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Az eljárás alá vont cégbejegyzésének időpontja 1993. január 26. Jelenleg számítógépes pénztárgépek hazai értékesítésével foglalkozik, ahol a piaci részaránya 10 - 15 %. Nyolc kirendeltséggel rendelkezik (Budapest, Győr, Miskolc, Kaposvár, Nyíregyháza, Szombathely, Zalaegerszeg, Szeged).

Az eljárás alá vont 1997. július 23-án levélben kérte a TEC ST 4501, és a TEC ST 5501-es típusú pénztár-számítógép forgalmazásának engedélyezését. Az APEH a kérelem alapján 1997. augusztus 4-én engedélyezte a két pénztárgép forgalmazását, mivel azok megfeleltek az előírt követelményeknek. A típusjóváhagyás kizárólag a MEEI Kft-nél bemutatott és jóváhagyott etalon pénztárgépekkel (softwerrel) minden tekintetben azonos pénztárgép típusokra terjed ki. Bármilyen szerkezet, alkatrész, vagy anyag tekintetében, illetve a softwerben bekövetkező változtatás esetén azt előzetesen a bizottságnak be kell jelenteni és további forgalmazás csak újbóli, illetve módosított APEH engedéllyel végezhető. Az etalon gépet (MEEI pecséttel ellátva) kötelesek változatlan formában megőrizni mindaddig, amíg az adott típus bárhol is használatban van. A kérelemhez mellékelte az eljárás alá vont a KOMMATEC Kft-vel kötött vevőszolgálati jegyzőkönyv másolatát, amely tartalmazta a szervizhálózat megnevezését és címjegyzékét is. A MEEI a TEC ST 5501-es pénztárgépet megvizsgálta és erről kiadott egy Szabványossági Minőségi Iratot, amely szerint a gép megfelelt az előírásoknak. Az ellenőrzés és a szabályozás kitér a szervizeket ellátó szervek tevékenységére is. A forgalmazó csak olyan szervezetekkel köthet alvállalkozói szerződést a pénztárgépek javítására, szervizelésére, amelyek megfelelnek a törvényi előírásoknak. A szerződés egyik fontos része a hibaelhárítás megkezdésének ideje. A legáltalánosabb a 24 órán belüli javítás megkezdése, de külön megállapodás-szerződés alapján 4 órán belül is vállalnak javítást, melynek költsége természetesen magasabb. A hibabejelentés megtételére lehetőség van telefonon, faxon és ennek fogadási idejét is meg kell adni. Így például hétfőtől péntekig 8,00 és 17,00 óra között, sürgősségi esetben hétfőtől péntekig 7,00-től 19,00 óráig, szombat, vasárnap pedig 7,00-14,00 óra között. A hibaelhárítás megkezdése max. 48 órán belül megtörténik szerződés nélkül is. Jelenleg TEC gépek üzemelnek a CORA mindkét áruházában és a BRIKOSTORE-ban is. Ezeken a helyeken széles termékválaszték mellett igen nagy forgalom mellett a gépek megfelelően működnek. A pénztárgépek áramellátása kétszeres biztonsággal rendelkező hálózaton keresztül történik. Ez igen fontos, mivel a gyártó 230 +- 10 % V feszültségen garantálja a pénztárgép zavartalan működését. A CORA törökbálinti boltjában 79 darab TEC pénztárgép működik, míg a budakalászi CORA-ban 71 darab. 1998. júniusában az országban 170 darab TEC 5500-as sorozatú APEH engedélyes pénztárgép üzemelt, amiből 150 darab a CORA-ban és 15 darab a BRIKOSTORE-ban található. A vizsgálati jelentés szerint az összes gép vonatkozásában mindössze egyetlen komoly reklamálás volt.

A vizsgálat megállapítása szerint ezek a pénztárgépek megfelelnek a műszaki elvárásoknak, a jelenleg üzemelő 170 gépből 169 üzemel zavartalanul, az alkalmazott softwer mindarra képes, amit az APEH megkívánt. A gépek szervizelésére meg lehet állapodni a megszokottól különböző feltételek mellett is lehetséges hibaelhárítás megkezdését 2 - 4 órán belül megjelölni és lehet egész napos szolgáltatást is igénybevenni. Ahol előfordult meghibásodás azt a megállapodás alapján a vevő igényei szerint megjavították.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a tilalmazza a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését. A lefolytatott vizsgálat nem tárt fel olyan tényeket, adatokat, vagy információkat, amely azt bizonyítaná, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a gazdasági versenyben olyan tevékenységet fejt ki, amivel a fogyasztókat megtéveszti. Amennyiben a forgalmazó és a vevő között megkötött szerződésből eredő egyedi vita merült fel, annak az abban történő döntés a bíróság hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó szabályokat a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1998. július 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika