Vj-80/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Fóti Károly vezető jogtanácsos (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) által képviselt CITIBANK Rt kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a CITI BANK Rt irányítást szerezzen az Európai Kereskedelmi Bank Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A CITIBANK Rt és az Európai Kereskedelmi Bank Rt (a továbbiakban: EKB Rt) az un. kisbankok körébe tartozó kereskedelmi bank, melyek szolgáltatásaikat más-más összetételű ügyfélkörben, de vállalkozói és lakossági szférában egyaránt kínálják.

A CITIBANK Rt részvényeinek 100 %-ban az USA-ban működő Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) a tulajdonosa, ugyancsak e vállalkozás irányítja a Citibank Befektetési és Értékpapír (Magyarország) Rt-t, valamint a Citileasing Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságot, melyek Magyarországon folytatják tevékenységüket.

Az EKB Rt a Bank AG és a Cassa di Risparmio Delle Provincie Lombarde - Cariplo S.p.A. vállalkozások tulajdonában áll. Az EKB Rt 100 %-os részvénytulajdonosa az EKB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek, mely banküzemi szolgáltatásait kizárólag az EKB Rt részére nyújtja.

II.

1998. május 25-én az EKB Rt tulajdonosai a CITIBANK Rt-vel, valamint a CITIBANK Befektetési és Értékpapír (Magyarország) Rt-vel részvényvásárlási megállapodást írtak alá, mely szerint az EKB Rt részvényeinek 99,92 %-a a CITIBANK Rt, 0,08 %-a pedig a CITIBANK Befektetési és Értékpapír (Magyarország) Rt. tulajdonába kerül. A megállapodás hatálybalépésének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének megszerzése.

Ez alapján a kérelmező CITIBANK Rt az 1996. évi LVII. törvény 24.§ és 28 §-ára hivatkozva a meghatározó befolyásszerzéshez a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

III.

A tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a szerint elkészített jelentésben a vizsgáló a kérelmezett irányításszerzés külön feltétel nélküli engedélyezését indítványozta. Az indítványát arra alapította, hogy a pénzintézeti piacon a gazdasági versenyre az összefonódás számottevő hatással nem bír. Pozitív eredményeként várható viszont az, hogy a közös irányítás alá kerülés révén a két intézmény összehangoltan szélesebb körű és magasabb színvonalú kiszolgálást tud biztosítani mindkét bank ügyfelei részére.

IV.

A Tpvt. 24.§-a szerint a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23.§ (1) bekezdés b.) pontja, valamint a (2) bekezdés a.) pontja szerint, amennyiben egy vagy több vállalkozás irányítást szerez más vállalkozás része vagy egésze felett az összefonódásnak minősül. Az irányítás szerzés fogalmát a 23.§ (2) bekezdése azzal határozza meg, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A kérelmező jelen eljárásban a részvényvásárlási megállapodással az EKB Rt részvényeinek 99,92 %-át megvásárolta, azaz többségi szavazati jogot biztosító részvényeinek megszerzésével felette irányítást szerzett. Ez az akció a Tpvt. 23.§ (1) bek. b.) pontjában, valamint (2) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelel, azaz engedély kérési kötelezettség alá tartozik.

A vállalkozások összefonódásához az előzetes engedély iránti kérelmet az esetben kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani, ha az érintett vállalkozások - a Tpvt. 24.§ (3) bekezdése szerint a pénzintézetek esetében - előző üzleti évben elért mérlegfőösszegének 10 %-a meghaladja a 10 milliárd Ft-ot.
Az érintett vállalkozások a törvény 26.§-a szerint az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások.

Jelen eljárás közvetlen résztvevői a CITIBANK Rt és az EKB Rt., 1997. évi mérlegfőöszegük 10 %-a meghaladja a 10 milliárd Ft-ot.
Közvetett résztvevőként szerepelnek az eljárásban:
- a CITIBANK Befektetési és Értékpapír Rt,
- a CITILeasing Kereskedelmi és Szolgáltató Rt, mely 1998-tól kezdte meg tevékenységét,
- a CITIBANK N.A, mely a COIC amerikai társaság anyavállalata.

Tekintettel arra, hogy az összefonódás közvetlen résztvevői 1997. évi mérlegfőösszegének 10 %-a önmagában meghaladja a 10 milliárd Ft-ot, közvetett résztvevők adatainak figyelmen kívül hagyásával is a kérelmezett összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg a vállalkozások összefonódásához kért engedélyt az esetben, ha az nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, vagy fennmaradását az érintett piacon.

Jelen eljárás tárgyát pénzintézetek összefonódása képezi, ezért érintett piacként a Versenytanács a pénzintézeti szolgáltatások országos piacát vette figyelembe. E piacon jelenleg 40-nél nagyobb számú kereskedelmi bank működik, melyek versenypozicíójuk, tőkeerejük és részben ügyfélkörük alapján három csoportra - nagybankok, középbankok és kisbankok - oszthatók.
A pénzintézeti piacra számított HH index értéke 1100 körüli, mely az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott. Ezen viszonylag alacsony koncentrációt jelző mutató értékében a kérelmezett irányításszerzés következtében érdemi változás nem várható.
Az ügyben szereplő két pénzintézet a kisbankok körébe tartozik, piaci részesedésük 1-2 % közötti, a közvetett résztvevők pénz, illetve értékpapírpiaci részesedése szintén alacsony.

Az egyes bankcsoportok között és azokon belül is éles versenyhelyzet áll fenn, a piaci részesedés növelése érdekében az üzleti technika, technológia folyamatos fejlesztés alatt áll.

A kérelmezett összefonódás ugyanakkor kedvező hatással jár a szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók részére, részben a hatékonyabb összehangolt működés révén, részben pedig azzal, hogy a CITIBANK Rt nemzetközi hálózata az EKB Rt kis- és középvállalkozó ügyfelei számára is rendelkezésre állnak majd, valamint újabb kínálattal is - értékpapír - befektetések, operativ lizing, lakossági szolgáltatások - bővitik a kiszolgálásukat.

A kérelmezett összefonódásnak a pénzintézet piacra gyakorolt hatását értékelve a Versenytanács azt állapította meg, hogy az irányitásszerés az érintett piacon nem hoz létre és nem is erősít meg erőfölényt, illetve a résztvevők alacsony piaci részesedése miatt, nincs érdemi hatással a vállalkozások közötti versenyre.

Mindezt figyelembevéve a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti részvényvásárlást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek kérelme alapján a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdés alapján tárgyaláson kívül hozta meg.
A kérelmező az eljárás díját - Tpvt. 62.§ (1) bekezdés szerint - megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozóan a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 1998. június 25.

Fógel Jánosné dr. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi