Vj-149/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Jósa László vezérigazgató-helyettes által képviselt EUROWEB Rt. (1122 Budapest, Városmajor u. 13.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy Internet honlapján a NET FAX szolgáltatását hirdetve elmulasztotta a helyi hívás költségére vonatkozó tájékoztatást, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Fővárosi Bíróságnak címezve a Gazdasági Versenyhivatalnál.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozást 1997. augusztus 1-én alapították, a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-043569. szám alatt 1998. június 17-én jegyezte be. Tevékenységi körébe tartozik egyebek között a távközlési szolgáltatás. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara tagja.

Az eljárás alá vont 1998. májusában indította el NET FAX elnevezéssel a telefax üzeneteknek az Internetes világhálózaton való továbbítását biztosító távközlési szolgáltatását. A szolgáltatásról teljes körű tájékoztatást 1998. június elejétől október 16-ig Internetes honlapján biztosított a fogyasztóknak. A hirdetés a szolgáltatás havi díját, forgalmi díját és a MATÁV Rt. közcélú távbeszélő vonalaira megállapított nemzetközi hívások hatósági árát tartalmazta országonkénti összehasonlító táblázatban. Mindezzel, valamint azzal a figyelemfelhívással, hogy az eljárás alá vont szolgáltatása igénybevételével a fogyasztó akár 40 %-os költség-megtakarítást is elérhet, a nemzetközi fax-forgalmat igénylő fogyasztók elhódítása volt a célja a szokásos távbeszélő vonalakat kínáló versenytárstól.

Az eljárás alá vont szolgáltatását az írott sajtóban is reklámozta, amelyek 1998. július 9. és 1998. októbere között a Magyar Hírlap országos napilap, a Turizmus, az Infopen, a Business Hungary és a Comp Almanach 1998/1999. évkönyvben mint időszakos kiadványokban jelentek meg. A sajtóanyag azonban - szemben az Internetes hirdetéssel - általános információkra szorítkozott azzal, hogy további felvilágosítást az érdeklődők az eljárás alá vont vállalkozástól közvetlenül kaphatnak.

A szolgáltatás - amelyet időközben a gyenge forgalom miatt az eljárás alá vont megszüntetett - a fogyasztó számára kétségtelenül jelentett bizonyos mértékű költség-megtakarítást a közcélú távbeszélő tarifákkal összevetve, noha időbeli nyereséggel nem járt. A Magyarországon elsőként indított szolgáltatás lényege, hogy csak a helyi távbeszélő vonalak használatát igényelte, amikor a küldő ezen a vonalon jutatta el üzenetét az eljárás alá vont vállalkozáshoz, a címzetthez pedig a célországi fogadó ugyancsak a helyi távbeszélő vonalon továbbította az Internetes világhálón hozzáérkezett küldeményt. A költség-megtakarítás - a kétszeri, helyi távbeszélő hálózati igénybevétel költségét is beleszámítva - esetenként eredményezhetett a küldő fél számára 40 %-os költségelőnyt a MATÁV Rt. fax-szolgáltatása tarifáival szemben.

A Versenytanács a fenti tényállást a hivatali vizsgálat adatai, a 6. számú vizsgálati jelentés és a 8. számú jelentés-kiegészítés, valamint a tárgyaláson elhangzottak alapján állapította meg.

II.

A hivatali vizsgálat azért indult, mert alaposan feltételezhető volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a tárgyi szolgáltatást hirdető magatartása alkalmas lehet a gazdasági versenyben a fogyasztó döntésének tisztességtelen befolyásolására, így a Tpvt. 8. § (1) bekezdése tilalmába ütközik.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozásnak a NET FAX szolgáltatását hirdető magatartása értékelése során kirekesztette figyelméből az írott sajtóban megjelent tájékoztatást, mivel azok kizárólag a szolgáltatás újdonságát hangsúlyozták, a fogyasztók abból az eljárása alá vont piacralépéséről szerezhettek tudomást. Az információ nyújtása a gazdasági versenyben szükségszerű, annak tartalma a verseny szempontjából nem kifogásolható.

Az eljárás alá vont Internet honlapján több hónapon át megjelent tájékoztatás ellenben más megítélést követel. A Versenytanács a Vj-171/1993. számú ügyben már rámutatott: a fogyasztó törvényes érdeke, hogy igénye kielégítése során valós információkhoz jusson, vagyis döntési szabadságát a versengő vállalkozások tiszteletben tartsák.

A hamis információkat általában kétféleképpen lehet a fogyasztókhoz eljuttatni: valótlan tény állításával, vagy a döntést befolyásoló jelentős tény vagy körülmény elhallgatásával. A vizsgált esetben az eljárás alá vont vállalkozás hirdetésében elhallgatta azt a tényt, hogy saját szolgáltatása - az Internetes fax-továbbítás - tarifájához szükségszerűen hozzáadódik a szolgáltatás igénybevétele mellett döntő fogyasztó telefonszámláján megjelenő helyi hívásért a távbeszélő szolgáltató vállalkozás által felszámított díj.

A Versenytanács a Vj-1/1995. számú ügyben rögzítette a hasonló magatartás esetén folytatott értékelés stációit. Először tehát azt kell tisztázni, hogy a vizsgált magatartás versenycselekménynek tekintendő-e. Erre azért van szükség, mert a versenyjog kizárólag a vállalkozás versenycselekményét minősíti. Versenycselekmény a vállalkozás minden magatartása, amelyet piacralépése, piaci szereplése során üzlete körében gazdasági céljai elérése érdekében fejt ki vagy tanúsít.

Az eljárás alá vont Magyarországon kívánt piacra lépni olyan szolgáltatással, amely az elmúlt időszakban viharos sebességgel világszerte elterjedt Internet közbeiktatásával képes kiváltani a többnyire monopol-szolgáltatók által birtokolt nemzetközi távbeszélővonalakat és ezzel költség-megtakarítást jelenthet a fogyasztóknak. Az újonnan, újszerű szolgáltatással piacralépő vállalkozásnak elsőrendű üzleti érdeke, hogy megjelenését tudassa, szolgáltatását vonzóvá tegye, hiszen üzlete stabilitását, továbbfejlesztését csak egy ésszerűen rövid időn belül való felfuttatás és bizonyos mértékű rendelésszám teszi lehetővé. Az ilyen célból megjelentetett hirdetés ezért olyan versenycselekmény, amelynek minősítése a versenyfelügyelet feladatkörébe tartozik.

A Versenytanács a vizsgált magatartást elemezve arra a megállapításra jutott, hogy az a Tpvt. értelmében tisztességtelennek minősül, mert a szolgáltatás árával kapcsolatos lényeges információ elhallgatása - különös tekintettel arra, hogy a tájékoztatás minden más vonatkozásban kimerítő jellegű - alkalmas a fogyasztó döntésének tisztességtelen befolyásolására, amikor a valóságosnál előnyösebb vásárlás hamis látszatát kelti.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás maga sem vitatta, hogy a helyi távbeszélőhívás költsége feltüntetésének elmulasztása - bár tagadta a szándékosságot - alkalmas lehet a hirdetés összképére, a költség-megtakarításra kihegyezett információtömegre tekintettel az ésszerű fogyasztó megtévesztésére.

A Versenytanács a nyilatkozatra és arra is tekintettel, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a tájékoztatás hiányosságát még az eljárás folyamatban léte idején megszüntette, továbbá a csekély piaczavaró hatást is figyelembevéve - a vállalkozás a vizsgált szolgáltatást a fogyasztók kellő érdeklődésének hiánya miatt a határozathozatal előtt beszüntette - a törvénysértés megállapítása mellett a bírság kiszabását mellőzte.

Budapest, 1999. február 2.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika