Vj-104/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Katonáné dr. Koltai Bianca ügyvéd (1091 Budapest, Üllői út 39-43.) által képviselt Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

1.) A Gazdasági Versenyhivatal 1998. június 30-án a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt (a továbbiakban: Rt) ellen a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 70.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Tpvt. 67.§ (3) bekezdésére - hivatalból eljárást indított, mert észlelte, hogy az Rt olyan szerződéseket kötött, szállítóival, bérlőivel és vevőivel, amelyek sérthetik a Tpvt. 11.§-át.

Megállapodások a szállítókkal

2.) Az Rt 1997. augusztusában - 2000. december 31.-ig tartó határozott időtartamra - Megállapodást kötött a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari (a továbbiakban: FÁÜ) Rt-vel. A Megállapodás rögzítette - egyebek mellett - az alábbiakat:

2.1 Az Rt a minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett vendéglátóipari egységekben, illetőleg olyan értékesítő helyeken, ahol üdítőitalt is forgalmaznak, a szénsavas üdítőital-, ásványvíz-, jeges tea- kategóriájában a FÁÜ Rt által forgalmazott termékeket értékesítsék.

2.2 Az Rt vállalja, hogy területén a FÁÜ Rt reklám- és egyéb marketing eszközeit helyezi el.

2.3 Az Rt vállalalja azt is, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a vele szerződéses kapcsolatban lévő (kerülő), vendéglátó tevékenységet, illetőleg üdítőital, ásványvíz, jeges tea értékesítő tevékenységet végző szerződéses partnerei forgalmazási szerződést kössenek a FÁÜ Rt-vel.

3.) Az Rt 1998. januárjában - 2001. december 31-ig tartó határozott időtartamra - Megállapodást kötött az Unilever Magyarország Kft-vel, mint Szállítóval, amelyben vállalta, hogy az általa üzemeltetett kereskedelmi egységekben a Szállítót preferált (kedvezményezett) jégkrémbeszállitóként kezeli. Vállalta továbbá, hogy szerződéses partnereinél a Szállító termékeinek elsődleges értékesítését szorgalmazza és elsősorban azokat a bérlőket részesíti előnyben, akik már jégkrém termékeik forgalmazására Szállítóval szerződést kötöttek. A Szállító 10 százalék év végi forgalom visszatérítést fizet a megrendelő részére az adott évi jégkrém forgalom forint értéke után.

4.) Az Rt 1998. január 5-én - 2001. december 31-ig tartó határozott időtartamra - Megállapodást kötött a Dréher Sörgyárak Rt-vel, mint Szállítóval, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy saját üzemeltetésű vendéglátó egységeiben kizárólag a Szállító által forgalmazott hordós, palackos és dobozos termékeket árusítja. Vállalja továbbá, hogy szerződéses partnereinél a Szállító termékeinek elsődleges értékesítését szorgalmazza, és azokat a bérlőket részesíti előnyben a területén lévő vendéglátó és kereskedelmi egységek közül, akik termékeik forgalmazására a Szállítóval már szerződést kötöttek.

Bérleti szerződések

5.) Az Rt Budapest 13 fürdőjében összesen 47 olyan vállalkozással kötött bérleti szerződéseket, amelyek vendéglátóipari tevékenységet folytatnak. A bérleti szerződések közül 42-ben semmiféle utalás nincs arra nézve, hogy az Rt korlátozná a bérlőket a beszerzési források megválasztásában, vagy javaslatot tenne arra vonatkozón.

6.) Őt szerződésben azonban a bérlő vállalja, hogy az általa üzemeltetett egységben az Rt vendégkörének igényeit az Rt által ismert és vele egyeztetett színvonalú és összetételű termékkínálattal elégíti ki, és saját szerződései ezzel összhangban állnak. E szerződéses kikötéssel kapcsolatosan az Rt úgy nyilatkozott, hogy az semmi esetre sem jelent egy bizonyos áru vagy árucsoport kikötést, hanem azon szállítók előnyben részesítését jelenti, amelyek az Rt különleges áruellátási igényeit (pl. reggeli, esti, hétvégi, adott esetben kiszámíthatatlan időpontban történő szállítások, váratlanul változó időjárás és forgalom) magasabb színvonalon tudják kielégíteni. Egy meghallgatott bérlő úgy nyilatkozott, hogy az Rt nem ellenőrzi azt, hogy mit árul az üzletében.

Értékesítési szerződések

7.) Az Rt 1997. áprilisában Hévízszolgáltatási Szerződéseket kötött a FÁÜ Rt-vel a Rudas Juventus kútból, illetve a Magda Kútból származó gyógyvíz értékesítésére, amelyben vállalata, hogy más harmadik személynek az említett gyógyvizeket ásványvíz palackozás céljára nem szolgáltatja.

II.

8.) Az eljárás megindítását követően az Rt 1998. július 30-án benyújtott és 1998. augusztus 4-én kiegészített kérelmében a Gazdasági Versenyhivataltól kérte annak megállapítását, hogy
- a Dréher Sörgyárak Rt-vel kötött Megállapodása
- az Unilever Magyarország Kft-vel kötött Megállapodása, valamint
- a FÁÜ Rt-vel kötött Megállapodása és Hévízszolgáltatási szerződései
nem ütköznek a versenytilalmi szabályokba.

9.) Az Rt 1998. augusztus 6-án lerótta a Tpvt. 62. §-a szerinti százezer forintos eljárási díjat.

III.

10.) A vizsgáló a Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben az eljárás megszüntetését indítványozta az alábbiakra tekintettel.

11.) Az Rt-nek a Dréher Sörgyárak Rt-vel, az Unilever Magyarország Kft-vel, valamint FÁÜ Rt-vel kötött Megállapodásainak
- a saját üzemeltetésű egységek beszerzését illető része a kizárólagos beszerzési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 54/1997. (III.28.) kormányrendelet alapján mentesül a tilalom alól;
- a bérlők beszerzéseire vonatkozó része pedig nem minősül a Tpvt. 11.§ szerinti gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak, mert nem nyert bizonyítást, hogy a Rt versenyt korlátozó módon befolyásolja bérlői üzleti (árubeszerzési) tevékenységét.

12.) Az Rt-nek a FÁÜ Rt-vel kötött Hévízszolgáltatási Szerződései a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 53/1997. (III.28.) Korm. rendelet alapján mentesül a tilalom alól.

IV.

13.) A Versenytanács elsőként azt vizsgálta, hogy az eljárás hivatalból történő megindítását követően van-e lehetősége az eljárás alá vont vállalkozásnak a hivatali eljárás tárgyával azonos tárgyban kérelmet benyújtani.

14.) E kérdés eldöntésénél a Versenytanács abból indult ki, hogy a Tpvt. 67.§ (3) bekezdése szerinti hivatalból indult eljárásban - vagyis amikor kérelmezésnek lett volna helye, de azt elmulasztották - az eljáró versenytanács a gazdasági versenyt korlátozó megállapodást mentesítheti a tilalom alól, egyben megállapítva, hogy a megállapodást kötő felek a kérelem benyújtásának elmulasztásával jogsértést követtek el.

15.) Ha viszont az állapítható meg, hogy a vizsgált megállapodás
(a.) nem minősül gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak
(b.) nem esik tilalom alá, vagy
(c.) mentesül a tilalom alól
akkor csak lehet, de nem kell kérelmet benyújtani, vagyis az (a) - (c) pont alatti feltételek bármelyikének teljesülése esetén az eljárás alá vonttal szemben a hivatalból indult eljárást jogsértés hiányában meg kell szüntetni.

16.) Mindezek alapján az Rt által a hivatalból indult eljárást követően előterjesztett kérelmet a Versenytanács - tartalmával egyezően - az Rt védekezéseként vette figyelembe, és nem tekintette kérelemnek.

V.

17.) Az Rt-nek a FÁÜ Rt-vel, a Dréher Sörgyárak Rt-vel, valamint az Unilever Magyarország Kft-vel kötött Megállapodásai, amelyekben arra vállalt kötelezettséget, hogy az egyes Megállapodásokban meghatározott árukat viszonteladás céljára csak tőlük vásárolja, megfelel az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt feltételnek. Megjegyzi a Versenytanács, hogy kialakult gyakorlatával (Vj-57/1998.) egyezően a mástól való beszerzés közvetlen tiltásával egyenértékűnek tekintette az arra - jelentős mértékű árengedmény nyújtásával - történő ösztönzést is, amely az Unilever Magyarország Kft-vel kötött Megállapodásban szerepel.

18.) Megállapítható volt az is, hogy az egyes Megállapodások az 54/1997. (III.26.) Korm. rendeletben foglalt további - részben pozitív, részben negatív módon megfogalmazott - feltéteknek is megfelelnek (1.§ (5) - (6) bekezdés; 2. § (1) bekezdés; 4. §). Ezek közül a Versenytanács az alábbiak kiemelését tartja szükségesnek.

19.) Az 1.§ (5) bekezdéséhez kapcsolódón a Versenytanács - egyezően a vizsgálati jelentéssel - nem tartja önmagában versenykorlátozónak a Megállapodások azon kitételeit, amely szerint az Rt mindent elkövet annak érdekében (ajánlja, szorgalmazza), hogy bérlői szállítási szerződést kössenek a FÁÜ Rt-vel, a Dréher Sörgyárak Rt-vel és az Unilever Magyarország Kft-vel, továbbá az Rt-nek a bérlőkkel kötött szerződései és alkalmazott gyakorlata alapján sem nyert bizonyítást, hogy az Rt az ajánláson túlmenő kényszerítő versenyt korlátozó eszközöket alkalmazna a szerződések létrejövetele érdekében.

20.) Az Rt az egyes Megállapodásokat határozott öt évet nem meghaladó időtartamra kötötte (2. § (1) bekezdés e.) pont).

21.) Az Rt-nek a FÁÜ Rt-vel kötött Hévízszolgáltatási Szerződései, amelyekben arra vállalt kötelezettséget, hogy meghatározott árut (gyógyvizet) palackozást követő viszonteladás céljára kizárólag neki szállít, megfelel a 53/1997. (III.26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

22.) Megállapítható volt az is, hogy e szerződések az 53/1997. (III.28.) Korm. rendeltben foglalt további - részben pozitív, részben negatív módon megfogalmazott - feltételeknek is megfelelnek (1.§ (4) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés; 3.§ (1) bekezdés, 4.§). A 4.§ tekintetében megállapítható volt, hogy a gyógyvíz nem kerül további feldolgozásra, azt csak palackozzák, amely nem minősül a szakmában szokásos mértéket meghaladó csomagolásnak.

23.) Mindezek alapján a Versenytanács - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - megállapította, hogy az Rt-nek
- a FÁÜ Rt-vel, a Dréher Sörgyárak Rt-vel és az Unilever Magyarország Kft-vel kötött Megállapodásai, valamint
- a FÁÜ Rt-vel kötött Hévizszállitási Szerződései
a Tpvt. 16.§ alapján mentesülnek a Tpvt. 11.§-ban foglalt tilalom alól, mire tekintettel a Tpvt. 77.§ h.) pontja alapján az eljárást megszüntette.

VI.

24.) Tekintettel arra, hogy az Rt által az eljárás során benyújtott - általa kérelemnek minősített iratok - az eljárás korábbi, hivatalbóli megindítására tekintettel nem minősültek kérelemnek, a lerótt eljárási díj visszajár a kérelmezőnek.

25.) Arra tekintettel, hogy a vizsgált Megállapodások, illetve Hévízszolgáltatási Szerződések mentesülnek a tilalom alól a Versenytanács szükségtelennek tartotta az eljárást kiterjeszteni a FÁÜ Rt-re, a Dréher Sörgyárak Rt-re és az Unilever Magyarország Kft-re. Megjegyzi azonban, hogy a Tpvt. 67.§ (3) bekezdése szerinti eljárást indokolt valamennyi a vizsgált megállapodás(ok)ban résztvevő vállalkozás ellen megindítani . Ha ugyanis az eljárásban megállapítást nyer a kérelem elmulasztása, akkor a jogsértést valamennyi vállalkozás terhére meg kell állapítani, illetve az esetleges egyedi mentesítés is mindegyik vállalkozásra vonatozik. Olyan feltételezés alapján pedig, hogy a Tpvt. 18.§ (1) bekezdése szerinti megállapításra vonatkozó kérelmet mulasztották el, a Tpvt. 70.§ (1) bekezdése értelmében nincs is mód az eljárás hivatalból történő megindítására, mert a megindítás egyik elengedhetetlen feltétele - a Tpvt. rendelkezéseinek esetleges megsértése - nem áll fenn.

26.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. november 24.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi