Vj-1/2000/45

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Verhás Dániel ügyvezető által képviselt BERMA Profil Korlátolt Felelősségű Társaság (1154 Budapest, Gábor Áron u. 142. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során tartott tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1999. év során a "Good Bye Trabi" és a "-257.000 °C árnyékban" elnevezésű hirdetéseiben az áru értékesítéséhez kapcsolódó ajándékokról, engedményekről a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott.

E magatartás folytatását a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül megtiltja.

Ezért vele szemben 1.000.000.- (azaz Egymillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlája javára.

A "Best Bye" elnevezésű hirdetéssel kapcsolatban az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett, a bírság megfizetésére halasztó hatályú felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) a Magyar Suzuki Részvénytársasággal kötött márkakereskedői szerződése alapján, a Suzuki ÁSZ fantázianevet használva, gépkocsikat, alkatrészeket, stb., értékesít, valamint vevőszolgálati tevékenységet is ellát 1996. óta. Gépkocsiforgalmazása nemcsak új gépkocsik eladására korlátozódik, hanem azt használtautó kereskedéssel együtt akként gyakorolja, hogy a használt autókat továbbeladás céljából átveszi, a fogyasztónak járó ellenértéket pedig beszámítja valamely új gépkocsi eladási árába előlegként, illetve önrészként. A Kft. vevői így készpénzzel vagy hitelfelvétellel vásárolhatnak új Suzuki márkájú gépkocsit.
Az új gépjárművek értékesítésének piacán éles a verseny, nemcsak a márkák között, hanem a márkán belül az egyes márkakereskedők között is. E piaci versenyben a Kft. élen jár a gépkocsiértékesítésben.
A Kft. vázolt tevékenységét 1999. második felében széleskörű reklámkampánnyal kívánta fokozni. Az Expressz, a Budapesti és a Pest Megyei Piac hirdetési újságokban szöveges és képi megjelenítéssel, időben kissé eltolódottan, ötféle, részben egymástól kis mértékben tartalmilag eltérő hirdetést jelentetett meg. A hirdetésekben közzétett akciók a mai napig nem zárultak le, s a hirdetésekben foglalt kedvezményekre, ajándékokra a fogyasztók a mai napig hivatkozhatnak, mivel a Kft. nem rögzítette hirdetéses akcióinak végét.
A megjelent hirdetések rövid ismertetése a következő:

1. sz. Good Bye Trabi

Expressz

VI. 21-VIII. 17.

Pest Megyei Piac

VI. 21- IX.17.

Budapesti Piac

VI. 28 - X. 31.

A hirdetés egy Suzuki gépkocsi képével együtt közölte, hogy új kocsi vásárlása esetén minden kétütemű autóért 200 - 250.000.- Ft-ot, Zsiguliért 200 - 500.000.- Ft-ot, roncsautóért minimum 150 - 200.000.- Ft-ot műszaki vizsga nélkül is beszámítanak.
A hirdetésre vitt gépkocsit a Kft. szemrevételezte, s ha a gépkocsinak három hónapnál hosszabb időre szóló forgalmi vizsgája volt, akkor a hirdetésben jelölt összeghatárokat betartotta. Ellenben ha három hónapnál rövidebb idejű vagy lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező gépkocsit szemrevételezett, akkor annak műszaki állapotától függetlenül azt roncsként kezelte és egyéni alku tárgyává vált az ügylet létrejötte.
A roncsautó kategorizálásnak azért is volt jelentősége, mert

2. sz.

Expressz

IX. 27 - XII. 31.

Pest Megyei Piac

IX. 27 - XII. 20.

Budapesti Piac

X. 11 - XII. 20.

megjelent az 1. sz. hirdetés annyi módosítással, hogy az ábrázolt Suzuki gépkocsihoz "ajándék Casco" emblémát illesztettek, szimbolizálva, hogy beszámítás esetén ajándék Casco is jár az új gépkocsihoz. Csakhogy a hirdetésre jelentkezőnek, ha autója roncsként minősült, ajándék Casco nem járt, holott az függetlenül az ajándék Casco időtartamától a hirdetésből értelmezhetően minden új gépkocsit vásárló tulajdonost megilletett.

3. sz. "-257.000 °C árnyékban"

Expressz

VIII. 17 - IX. 27.

Pest Megyei Piac

VIII. 16 - IX. 27.

Budapesti Piac

VIII. 23 - IX. 27.

Az ugyancsak Suzuki autó képével megjelenő hirdetés szöveges része az alábbi:
"Minimum megtakarítás új Suzuki hitelvásárlása esetén 257.000.- Ft,
v a g y ha ajándékot választ, akkor a határ a csillagos ég!"
A hirdetésből értelmezhetően, ha a fogyasztó hitellel vásárolt, akkor legalább 257.000.- Ft a megtakarítása, ha viszont készpénzes a vásárlása, akkor megtakarítás helyett ajándékot kapott - nyilvánvaló túlzással korlátlan mértékben -, de valószínűsíthetően a 257.000.- Ft összeg körüli értékben.
A valóságban az ígért megtakarítást az ügylet létrejöttekor a vevő nem érte el hitelvásárlás esetén, mert ha alaptípust vett, akkor a Kft. ajándékkal pótolta a különbözetet, vagy más típus vétele esetén 10 % árengedményt adott és e 10 %-nyi árengedménynek a hitel futamideje alatt keletkezett és ezáltal megtakarított kamatának az összegével valósulhat meg a hirdetési ígéret, ha a kamatvárakozás helytálló.
A hirdetés második részében lévő korlátlan ajándékozás valójában 180.000.- Ft-os összeghatárig terjedően különböző értékű ajándékot takart. Ajándék lehetett az ügyfél helyett bizonyos ideig fizetett Casco biztosítás is, amely mint juttatás megjelent a 4. sz. hirdetésben:

4. sz.

Expressz

IX. 27 - XI. 16.

Pest Megyei Piac

IX. 27 - XI. 7.

Budapesti Piac

IX. 27 - XI. 14.

amely immár jelölte az új gépkocsihoz tartozóan az ajándék Casco-t, s amely a hirdetésből következően vonatkozhatott úgy a hitelvásárlással mint a készpénzzel történő vételre, félreértésre okot adva, hogy beleszámít-e a 257.000.- Ft megtakarításba vagy sem, mert azon felüli.
A valóságban a hitelfelvétellel történő vásárlás esetén ajándék Casco juttatásra nem volt mód, mert ez esetben amúgy is kötelező a Casco biztosítás megkötése.

A Kft. 5. sz. "Best Bye" hirdetésével valóban a legjobb feltételeket biztosította az autóvételhez annak függvényében, hogy a lehetséges vevő visszament-e hozzá ügyletkötés céljából. Ugyanis a Kft-nek ez a hirdetése azt a részletesen kidolgozott üzleti fogást tartalmazta, amely szerint a fogyasztónak ügyleti ajánlatot azzal tett, hogy a vevő mérje fel a Kft. versenytársainak ajánlatát és ezek közül a vevő által legmegfelelőbbnek tartott versenytársi ajánlatot maga is biztosítja, vagy még annál is kedvezőbbet ajánl.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésre figyelemmel azért indított eljárást a Kft. ellen, mert vélelmezhető volt, hogy értékesítési gyakorlata eltér a meghirdetettől, amely magatartás sértheti a Tpvt. III. fejezetét.
A vizsgálat jogsértőnek tartotta, hogy a 2. és a 4. számú hirdetés nyomán ajándék Casco-ban a fogyasztók egyöntetűen nem részesülhettek, valamint a hitellel történő vásárlásból eredő minimum 257.000.- Ft-os megtakarítás (3., 4. hirdetés) a szóbajöhető esetekben egyszer sem volt igazolt.

A Kft. jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte.

Valamely vállalkozás áruja, szolgáltatása iránt a fogyasztók áruvásárlási kedvének felkeltése versenyjogilag nem kifogásolható, ha a fogyasztói döntés befolyásolása reklámozás, hirdetés útján fogyasztómegtévesztésre alkalmas elemekkel nem párosul, amit a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontja is tilt.
Az adott esetben azonban a Kft. ezt a jogszabályhelyet megsértette, amikor népszerűsítette kedvezményekben, ajándékokban bővelkedő értékesítési gyakorlatát, miközben azok nyújtását a meghirdetettnél szűkebb korlátok közé igyekezett szorítani. Ezt valósítja meg a fogyasztóknak látszólag általános jelleggel járó ajándék Casco, és az önmagában a hitelvásárlás tényéből következő 257.000.- Ft.-os megtakarítás, továbbá a "csillagos ég határáig" terjedő ajándékígéret, amely nyilvánvaló túlzása ellenére sem közelítette meg az ugyanabban a hirdetésben ígért megtakarítási összeget.
A Kft. reklámkampányában ígért előnyök nagyságuknál fogva is alkalmasak arra, hogy a vásárló figyelmét a Kft. tevékenysége felé részben jogszerűtlen módon fordítsa és ezáltal versenytársaitól fogyasztókat is vonjon el.
Ezért a Versenytanács a jogsértést részben megállapította a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerint, egyben rendelkezett a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatásának megtiltásáról (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont). A bírság összegét a magatartás piaci súlyához, a Kft. anyagi erejéhez és a széleskörű reklámkampány költségéhez igazodóan szabta ki (Tpvt. 78. §). Ezt meghaladóan az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint megszüntette, figyelemmel a 72. § (1) bekezdés a) pontjára.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 2000. május 25.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika