Vj-9/2000/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Czibere Sándor vezető jogtanácsos által képviselt MATÁV Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tárgyalásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont reklámkampányának "mindenki számára elérhető" szlogenje alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.

E határozat felülvizsgálatát - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó - keresetben kérheti az eljárás alá vont a határozat kézbesítését követő 30 napon belül.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást, mivel tudomására jutott, hogy a MATÁV hangposta szolgáltatás hirdetéseiben található "mindenki számára elérhető" állítás nem valós, hiszen több százezer előfizető részére a szolgáltatás nem nyújtható.

Az eljárás alá vont a KHVM-el 1993. december 22-én kötött koncessziós szerződés alapján a nemzetközi és a belföldi távolsági közcélú távbeszélő szolgáltatás tekintetében országosan, a helyi beszélgetések tekintetében Budapesten és 35 primer körzetben a kizárólagos közcélú távbeszélő szolgáltató.

A távközlésről szóló 1992. évi 72. tömény (Tt.) 3.§ (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a közcélú távbeszélő szolgáltatást távközlési célra alapított koncessziós társaság, valamint az állam által, vagy az állam többségi részesedésével e célra alapított gazdálkodó szervezet végezheti.

Az eljárás alá vont tevékenységét a Tt. , a koncessziós szerződés és a 232/1997. (XIL 12.) Korm. számú rendelet szerint működő Hírközléséi Főfelügyelet által jóváhagyott üzletszabályzat alapján folytatja.
A hangposta szolgáltatás a telefonkészülékhez csatlakoztatható - vagy azzal együtt kapható üzenetrögzítőt helyettesíti, válthatja ki, de az üzenetrögzítőnél többféle szolgáltatást nyújt. Lényege, hogy nemcsak akkor hagyhat üzenetet a hívó, ha a telefont nem veszi fel a hívott fél, hanem esetleges foglaltság esetén is, egyes fajtáinál alfiókok nyithatók, ill. faxokat is tud fogadni és tárolni.

A hangposta szolgáltatás kizárólag digitális telefonközpontokhoz csatlakoztatott előfizetők részére biztosítható a hagyományos rendszerű analóg központok esetében műszakilag nem megoldható a hangposta szolgáltatás létesítése.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont nyilatkozata és az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont 1999. novemberében indította meg kampányát az új hangposta szolgáltatás népszerűsítésére. A széles körű kampányban a névreszóló leveleken (hírek mail) mellett az előfizetőknek küldött (Hírmondó 2,6 millió db) mellett 90 ezer példányban készítettek használati utasítást a hangposta szolgáltatást küldők tájékoztatására. Kétféle hosszúságú (5, ill. 40 mp.) készült, melyet 155, illetőleg 200 alkalommal sugároztak a televízióban, emellett az Interneten is közölték az információkat.
A reklámkampány során 4 állandó, visszatérő elemet alkalmaztak:

 • 1.

  A kampány központi figurája (a gin);

 • 2.

  a szolgáltatás vizuális kulcsa (egy borítékból kibújó hangjegy;

 • 3.

  a kampány fő sora ("új és szellemes szolgáltatás");

 • 4.

  a kampány szlogenje ("mindenki számára elérhető").

Közvetlen levelet küldtek az axe típusú központhoz csatlakozó előfizetőknek, akiknél a legnagyobb volt a foglaltság és a betét tartás.
Ebben bemutatják az új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy üzenetet hagyhassanak a címzettnek. Elemzik, hogy jobb a hangposta, mint egy üzenetrögzítő. A levelet a következőkkel zárják: "ne feledje, akinek MATÁV hangpostája van az mindenki számára elérhető!"
Az előfizetők számára akik hangposta szolgáltatással rendelkeznek egy füzetet küldtek ki "amit a MATÁV hangposta szolgáltatásról tudni érdemes" címmel. Ebben részletesen ismertetik a hangposta szolgáltatást, annak használatát, s az egyes szolgáltatás csomagokat.

A havi távbeszélő számla mellett megküldésre kiküldött Hírmondó mellett szórólapot közöltek, melyben új és szellemes szolgáltatásként ismertetik a MATÁV hangpostát. A szórólapon a hangposta fiók, hangposta láda és hangposta hivatal bemutatása mellett szerepel; "ha szeretné, hogy mindenki számára elérhető legyen, akkor idézze meg a hangposta szellemét!"

Ugyanez a szöveg szerepel a sajtóban megjelent hirdetésekben is azzal, hogy bővebb információkat egy megadott telefonszámon kaphat az érdeklődő.

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint jelenleg a 2750 ezer előfizető közül 470 ezer műszaki okok miatt nem juthat hozzá a hangposta szolgáltatáshoz. Pillanatnyilag 110 ezer előfizető rendelte meg a szolgáltatást.

III.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, arra hivatkozott, hogy a reklámkampányban a szlogen megfogalmazásával az előfizetők és nem a szolgáltatás elérhetőségére kívántak utalni. Egyébként minden hirdetésükben megtalálható, hogy egy ingyenes telefonszámon minden felvilágosítást megadnak az érdeklődőknek. E mellett a vizsgálat során vállalták, hogy pontosítják megváltoztatják a szlogent a következők szerint "MATÁV hangposta .... és Ön mindenki számára elérhető".
Vállalta, hogy a márciusi telefonszámla mellett közölni fogja, hogy a megrendelés bizonyos esetekben nem teljesíthető és erről írásbeli értesítést fog kapni az igénylő. Az Internetes honlapon szereplő ismertetőt is a fentiek szerint megváltoztatják, a reklámfilmet a továbbiakban már nem sugározzák.

IV.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete tartalmazza fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések. A 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A 2. § a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a reklámkampány, vagy annak valamely része sértette-e a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

A Versenytanács állandó gyakorlata szerint a fogyasztókat megcélzó valamilyen döntésre rábírni igyekvő reklámszövegnek a fogyasztó számára pontos és félreérthetetlen üzenetet kell tartalmaznia. Jelen esetben a reklámkampány szlogenje, mely minden reklámon kiemelten és szembetűnően jelenik meg többféle képen értelmezhető.
Jelentheti azt, hogy maga a szolgáltatás mindenki számára elérhető, azt bárki megrendelheti, jelentheti azt, hogy aki már hangpostával rendelkezik az mindenki számára elérhető, és végül jelentheti azt is, hogy igen kedvező áru a szolgáltatás, tehát még a kevésbé tehetősek számára is elérhető.

Az eljárás alá vont a reklámot a fogyasztók széles körének szánta, akik már rendelkeznek telefonvonallal, vagy esetleg a jövőben válnak vezetékes telefontulajdonossá. A versenyjog az esetleges versenyjogsértésnél az ún. átlagos gondossággal eljáró fogyasztót veszi figyelembe.
A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. E szerint a MATÁV hangposta mint új szolgáltatás bevezető reklámjában a" mindenki számára elérhető" szlogen a szavak köznapi jelentése szerint félreérthető, pontatlan.
Mindezek alapján a Versenytanács megállapította, hogy ezzel az eljárás alá vont megsértette a Tpvt. 8. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában szabályozott rendelkezéseket.

A Versenytanács nem szabott ki bírságot a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a jogsérelem súlyára és arra, hogy az eljárás alá vont önként vállalta a szlogen pontosítását, valamint ingyenes telefonvonalat tairtott készenlétben az érdeklődők pontos tájékoztatására.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2000. április 10.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné