Vj-11/2000/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Drozdy Győző vezérigazgató helyettes által képviselt Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság (2040 Budaörs, Baross u. 165.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás működési körébe - többek között - távközlési tevékenység tartozik, 1995 óta folytat mobil rádiótelefon szolgáltatást. Ez utóbbi piacon részesedése 42-45 %, 800 ezer előfizetője van.
A mobil rádiótelefon szolgáltatás szabadáras.

Közcélú távbeszélő szolgáltatásként nemzetközi hívások bonyolítására a MATÁV Rt. a kizárólagos jogosult, a mobil telefonszolgáltatók vagy a MATÁV rendszerén keresztül biztosítanak ilyen hívási lehetőséget, vagy interneten keresztül.

Internet alapú szolgáltatást az alábbi szolgáltatók nyújtanak:

 • -

  Eljárás alá vont vállalkozás 1999. november 15-től biztosítja, amelyet bármely előfizető, vagy pedig a praktikum kártyás (Privát, Classic, Pro) díjcsomagot használók vehetnek igénybe.
  A díjazás másodperc alapú. A különböző kártyás díjcsomagokat használók számára a Classic csomag esetében 11,1 %, míg a Pro csomag esetében 20 %-os tarifacsökkentést biztosít.

 • -

  A Westel 900 1999. december 1-én indította a NetTel szolgáltatást, amelyet előfizetők vagy dominókártyát használók is igénybe vehetnek. A díjazás másodperc alapú, de az első 30 másodpercet ki kell fizetni. A díjzónák a 4. 5. 6-osnál egyeznek meg a 31/1997. (XII.20.) KHVM számú rendelet díjzónáival. Az olcsóbb kategóriában egyedileg állapította meg a zónákat.

A MATÁV ugyancsak 1999. december 1-én vezette be az IP-Tel szolgáltatást, ahol 3000.-Ft-ért megvásárolható kártyával lehet hívni az ott meghatározott módon a külföldi számot. Ezt induláskor csak az interneten ismertette, így december végéig csak néhány száz kártyát vásároltak. Az előfizetők a 2000. januári Hírmondóból szereztek tudomást erről, és március végéig összesen 5000 kártyát értékesített a MATÁV. A díjszámlálás percenként történik, és a díjzónák nem pontosan egyeznek a KHVM rendelet díjzónáival.

A MATÁV rendszeren bonyolított hívások közül

 • -

  a MATÁV normál nemzetközi hívásai díjazása másodperc alapú, de 8,25 Ft kapcsolási díjat számol fel.

 • -

  A WESTEL 450 esetében az első percet ki kell fizetni, utána 30 mp-es egységekben számláz.

 • -

  A Vodafon esetében a díjszámlázás másodperc alapú.

II.

A Pannon GSM 1995. november 15. és december 31. között reklámkampányt folytatott a "PluszNulla" szolgáltatása népszerűsítésére, amely internet alapú hívás. Az alábbi hirdetések jelentek meg:

 • a)

  "PluszNulla" nemzetközi hívások legolcsóbban"
  Tájékoztat, hogy november 15-én bevezette az új internet technológiára épülő, havidíj mentes PluszNulla szolgáltatást, amely esetében a vezetékes telefonnál is 10 %-kal olcsóbban hívható a világ bármely országa. A jelenlegi mobil telefontarifákhoz képest több, mint 30 %-os megtakarítást is jelenthet. A szolgáltatás megrendelésekor nem számít fel egyszeri belépési díjat, sőt a szolgáltatás használata során nem számít fel kapcsolási díjat (pl. Metró 1999. november 29.)

 • b)

  December 1-e után a fenti szöveget úgy módosította, hogy TOVÁBBRA IS a legolcsóbban a PluszNulla szolgáltatással intézhetik a külföldi hívásokat (pl. Magyar Hírlap 1999. december 2, Karrier december l-i száma).

  A szolgáltatást az interneten is hasonló szöveggel ismertette, azzal, hogy a hívás díja alacsonyabb lesz a hagyományos hívás díjánál.

  Amikor a Westel 900 december 1-én piacra lépett és árat csökkentett, az eljárás alá vont ugyancsak csökkentette árait.

III.

A Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont a "legolcsóbb" jelzővel megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdését.
A vizsgáló álláspontja az volt, hogy az érintett piac a nemzetközi hívásokon belül is az internet alapú hívások piaca, ahol az eljárás alá vonton kívül a Westel van jelen; a tevékenységet csak a reklámkampány idején vizsgálta, arra is tekintettel, hogy utóbb az árak változtak.
A vizsgálati jelentés szerint az eljárás alá vont ajánlatai az adott időszakban közel a legkedvezőbb percdíjat jelentették; ennél olcsóbban az IP-Tel kártya használatával lehetett elvileg hat országba (Egyiptom, Indonézia, Kenya, Tajvan, Kína és Vietnam) olcsóbban telefonálni; itt azonban a perc és másodperc alapú számlálás különbsége miatt bizonyos esetekben mégis az eljárás alá vont tarifáival képződhetett az alacsonyabb díj.
Ebből azt a következtetést vonta le, hogy az eljárás alá vont nem vette teljes mértékben figyelembe az IP-Tel szolgáltatásaival elérhető díjakat, de ez nem éri el a jogsértés szintjét, amiért végeredményben az eljárás megszüntetését indítványozta.

IV.

Eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Állította, hogy hirdetései nem tartalmaznak valótlan állítást. A szolgáltatás kialakításánál a hívások átlagos, országok szerinti és időbeni eloszlását vette figyelembe, és forgalommal súlyozott percdíjakkal számolt, így ténylegesen legolcsóbb az ő szolgáltatása. Az is előnye, hogy követi a KHVM díjrendelet zóna struktúráját. Utalt arra, hogy a hívások nagy többsége Európába irányul.

V.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését, nevesítve a (2) bekezdés a) pontjában az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas állítását.
Ezért az eljárásban azt kellett vizsgálni, hogy az eljárás alá vont által biztosított internet alapú hívások valóban a legolcsóbbak-e, vagyis a piacon jelenlévő valamennyi szolgáltató áraihoz képest a hivatkozott különbség objektíve fennáll.
Csak ebben az esetben engedhető meg az ilyen felsőfokú jelző használata, amelyen a versenytársakkal szemben a reklámozó saját termékét kiemelkedőnek állítja.
Az adott esetben egy áttekinthető piac van, amelyben különböző szolgáltatók interneten keresztül, vagy nem internet alapon biztosítják a nemzetközi kapcsolatot. Ezek díjait az alábbi táblázat tartalmazza.


Nemzetközi hívásokat bonyolító szolgáltatók és azok díjai
(1999. decemberi állapot szerint)


Díj-
zóna

Internet alapú hívások

MATÁV rendszeren bonyolított hívások

Pannon GSM

Westel 900

MATÁV IP-Tel

MATÁV

WESTEL

Vodafon

előfizetés

kártyás

Net Tel

normál

450

1.

70,40

57
63,40
71,20

79,20

76 x1

79,20

105

104,20

2.

70,40

62,80
69,80
78,40

99,20

76
100

108

133

133

3.

70,40

62,80
69,80
70,40

76
100

111

136

136

4.

242

193,60
215,40
242

224

208

270

295

295

5.

282

226
251
282

280

300 x2

315

340

340

6.

336

268,80
299
336

348

300 x3

375

400

400

x1 kivéve Ausztria (57,60)
x2 kivéve Egyiptom, Indonézia, Tajvan, Kenya (208)
x3 éve Kína és Vietnam (208)

A fenti adatok azt mutatják, hogy az itt megjelölt kivételekkel szemben, - amelyet a MATÁV IP-Tel hívása biztosít - az eljárás alá vont szolgáltatása valóban a legolcsóbb.
A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez a néhány kivétel sem rontja le a"legolcsóbb" állítást

 • -

  egyrészt mert a MATÁV a díjszámlálást percenként végzi, így a másodperc alapú díjszámítás lehet valóban olcsóbb;

 • -

  a hívások több mint 90 %-a Magyarországra, illetve Európába irányul, és a magyarországi üzleti, személyi kapcsolatokat tekintve nyilvánvalóan a kivételezett országokba irányuló hívás elhanyagolható mértékű; így az átlagfogyasztók számára valóban ezek a hívások tekinthetők a legolcsóbbaknak.

Ilyen módon a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont a reklámban foglaltak valóságát igazolta, és versenytársaival összehasonlítva a nemzetközi hívások piacán november, decemberben valóban legolcsóbbnak volt tekinthető a szolgáltatása.

Felhívja azonban az eljárás alá vont figyelmét arra, hogy különös gondosságot igényel az ilyen tartalmú reklám megfogalmazása egy olyan piacon, ami állandó változásban van és ahol a versenytársak nagyon gyorsan reagálnak a másik lépéseire. Így nem lehet bizonyos abban a hirdető, hogy akkor, amikor a fogyasztóhoz eljut az üzenet, akkor is igaz lesz. A jelen ügyben is a hirdetés megjelenése után történt változás, amelynek azonban a fogyasztói döntésekre érdemben befolyása nem volt.

Ezért a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján -figyelemmel a 72. § (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette.

A Tpvt. 74. § (1) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül határozott.

Budapest, 2000. május 24.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné