Vj-12/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal a Smaltigné Juhász Judit által képviseltBARCIKA-TV Műsorszolgáltató és Kereskedelmi Kft.(3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 10.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1995-ben alakult - többek között - távközlési tevékenység, rádiótelevíziós műsorszolgáltatás, műsorszórás végzésére. 1999. augusztus 17-én tulajdonosi szerkezetét érintő változás történt. Kazincbarcika városban szolgáltat a lakások több mint 90%-ában, rajta kívül más kábeltelevíziós jelszolgáltató nincs.

1999-ben két programcsomagot szolgáltatott:
I. csomag: MTV1, MTV2, DUNA TV, Városi TV, RTL2, TV5, Rai Uno, BBC, Z+.
II. csomagban: 26 program, valamint külön megrendelésre HBO.

2000-ben az I. csomagban eggyel több műsort szolgáltat, illetve egy műsort cserélt.
A II. csomagban egy műsorral szolgáltat többet, illetve néhány csere történt.
A programok bruttó díjai az alábbiak szerint alakultak.

1. táblázat

Bruttó díjak

Megnevezés

1999.

2000.

I. programcsomag

284

330

II. programcsomag

896

1210


Az előfizetők többsége a II. programcsomagot rendelte meg, 1999-ben 7.650, 2000-ben 10.550 előfizető.
A rendszer csillagpontosra történő átalakítását 1998-ban kezdte meg és azt 2000. I. félévében befejezi, erre az időre tervezi az aktív eszközök cseréjét is 30 millió Ft nagyságrendben.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a 2000. január 1-től alkalmazott díjak megállapításával sértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. § a) pontját.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte azzal, hogy a díjemelés követte az egyes költségelemek növekedését, így:

 • -

  a közvetlen költségek,

 • -

  az infláció,

 • -

  további program bevezetése, illetve programcserék,

 • -

  beruházás költsége (csillagpontos hálózat befejezése, illetve átépítése 330 Mhz-re),

 • -

  aktív eszközök cseréje,

 • -

  oszlopbérleti díjak emelkedése tekintetében,

 • -

  míg új költségként jelentkezett az alépítmény bérleti díj 2000. évben történő bevezetése.

A vizsgálati jelentés az egyes műsorcsomag kapcsán részletekbe menő elemzés nélkül kizárta a tisztességtelen ármegállapítás lehetőségét, mert az a más területeken alkalmazott, úgynevezett szociális műsorcsomag 5 programja helyett lényegesen több műsort juttat el az előfizetőkhöz, a szociális programcsomagnak megfelelő árszinten.

A II. programcsomag kapcsán ugyancsak arra a következtetésre jutott, hogy a díj nem tisztességtelen, mert egyrészt a közvetlen költségek növekedése, másrészt a közvetett költségekből az amortizáció kimutatható emelkedése, az alépítmény bérleti díjának 2000-től kezdődő teljesítése mellett az egyéb fennmaradó költségek 1999. évi inflációval emelt összege (110 %) minimális mértékben tér el a ténylegesen alkalmazott díjtól - melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

2. táblázat

Megnevezés

1999.

2000.

Számított díj

Nettó díj

800

1080

1048

Közvetlen költség

240

401

401

Amortizáció

55

79

79

Alépítmény bérleti díj

-

12

12

Egyéb közvetett költség és eredmény

505

588

556


Erre tekintettel az eljárás megszüntetését indítványozta.

III.

A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, így az a) pontban kimondja, hogy tilos az üzleti kapcsolatokban - ideértve az általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.

A Versenytanács ezért azt vizsgálta, hogy megállapítható-e eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzete az érintett piacon, visszaélésszerűnek minősíthető-e a díjemelés.

Mint ahogy azt számos kábeltelevíziós szolgáltatóval kapcsolatos határozatában kifejtette, a szolgáltató gazdasági erőfölényes helyzete megállapítható az adott szolgáltatási területen, mert áruját ésszerűen helyettesítő árut nem vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni (22. § (1) bekezdés a) pontja), illetőleg gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, vevőinek vele kapcsolatos piaci magatartására (22. § (2) bekezdés).
Igy a vizsgáló evonatkozásban helyes következtetésre jutott, hiszen az eljárás alá vontnak a városban egyáltalán nincs versenytársa.

Egyetért a vizsgálati jelentésnek a díjakra vonatkozó álláspontjával is. A Versenytanács tisztességtelenül megállapított eladási árnak azt a túlzottan magas eladási árat tekinti, amely meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségeinek és a befektetéssel arányban álló haszon összegét.

A II. csomagra vonatkozóan az eljárás alá vont igazolta közvetett költségeinek mértékét (programdíj, jogdíj).
2000. évben befejezi a hálózat korszerűsítését, így elfogadható az általa megjelölt amortizáció mértéke is (10.000.000.- Ft), illetve az idei évtől költségként jelentkező 1.500.000.- Ft/év alépítményi törzskábel bérleti díja. Ezeknek az egy előfizetőre eső havi díját - a vizsgáló számításával egyezően - elfogadta a Versenytanács, ezt meghaladóan pedig - gyakorlata szerint - az egyéb költségek előző évi inflációval emelt értékén számolt. Az így meghatározott díj minimális mértékben tér el a ténylegesen alkalmazott díjtól, amely miatt az túlzottnak nem tekinthető.
Az I. csomag tekintetében teljes mértékben osztja a vizsgáló álláspontját.

A fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján - figyelemmel a 70. § (1) bekezdés a) pontja II. fordulatára - megszüntette. A 74. § (1) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül határozott.
A Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése szerint rendelkezett a jogorvoslatról.

Budapest, 2000. április 5.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika