Vj-16/2000/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Molnár István János ügyvéd (Gaál, Molnár & Ferenczy - Gide Loyrette Nouel Ügyvédi Iroda, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) által képviselt VIVENDI Telecom International S. A. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények száz százalékának megszerzésével irányítást szerezzen a UNITED Telecom Investment B. V. felett.


E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A párizsi székhelyű VIVENDI Telecom International S. A. (a továbbiakban: VTI) száz százalékban a párizsi Értéktőzsdén jegyzett VIVENDI S. A. tulajdonában áll, mely jelentős nemzetközi érdekeltségekkel rendelkezik elsősorban a közszolgáltatások különböző ágaiban, így a víz- és csatorna-, a köztisztasági szolgáltatások, az energia és a telekommunikáció területén.
A VTI a többségi tulajdonosa a magyarországi távközlési befektetések céljából létrehozott hollandiai székhelyű Magyar Telecom B. V-nek (a továbbiakban: MATEL), mely 1998. évben a Magyar Köztársaság területén 29 millió Ft nettó árbevételt ért el.


A MATEL a részvények többségének birtokában közvetlenül irányítja a helyi közcélú vezetékes távbeszélő szolgáltatást nyújtó

 • -

  Déltáv Rt-t, amely a szegedi és szentesi körzetben működik, 1998. évi nettó árbevétele 9,6 milliárd Ft volt,

 • -

  a Digitel 2002 Rt-t, mely a gödöllői és a váci primer körzetben működik, 1998. évben 6,9 milliárd Ft nettó árbevétele volt,

 • -

  a Teleholding Kft-t, amely a jászsági primer körzetben közcélú vezetékes távbeszélő szolgáltatást nyújtó JászTel Rt. többségi tulajdonosa. Az Rt. 1998. évben 1,4 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.A MATEL száz százalékos tulajdonában áll az üzleti távközlési szolgáltatásokat nyújtó Partnercom Rt., amely 1998. évben 61 millió Ft nettó árbevételt realizált.

A VIVENDI S. A. vállalkozás csoporthoz tartozó CGE Sahide S. A. a tulajdonában álló Servitec Kft-n keresztül irányítási jogokkal rendelkezik a Szegedi Vízmű Kft. és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. felett.

A hollandiai székhelyű UNITED Telecom Investment B. V. (a továbbiakban: UTI), az ugyancsak hollandiai ALCATEL vállalkozás csoport része, amelyet a magyarországi székhelyű társaságok működtetésére hoztak létre.

Az UTI többségi részvényese a helyi közcélú távbeszélő szolgáltatást nyújtó

 • -

  UTI Bakonytel Rt-nek, mely a veszprémi primer körzetben végzi tevékenységét, 1998. évben 5,2 milliárd Ft nettó árbevételt ért el,

 • -

  UTI Dunatel Rt-nek, amely a dunaújvárosi körzetben működik, 1998-ban 2,8 milliárd Ft nettó árbevételt realizált,

 • -

  UTI Egom-Com. Rt-nek, mely az esztergomi primer körzetben tevékenykedik, 1998. évi nettó árbevétele 2,0 milliárd Ft volt, valamint a

 • -

  UTI Kisduna-Com. Rt-nek, amely a szigetszentmiklósi primer körzetben működő társaság, 1998. évben 2,5 milliárd Ft nettó árbevételt realizált.

Az UTI közvetlenül, illetve a távbeszélő szolgáltatásokat végző társaságain keresztül közvetetten irányítja az UTI Rt-t és az UTI Kft-t, melyek az UTI magyarországi vállalkozásai részére nyújtanak különböző üzemeltetési jellegű szolgáltatásokat. E két társaság 1998. évi nettó árbevétele 1,7 milliárd Ft volt.

II.

2000. január 14-én a kérelmező VTI és az ALCATEL N. V. részvény-adásvételi szerződést írtak alá, mely alapján a VTI megszerzi az UTI részvényeinek 100 %-át.
A Szerződés szerint a részvények átruházásnak felfüggesztő feltételei között szerepel a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása.

Ennek megfelelően a kérelmező a tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23. és 24. §-aiban foglalt előírásokra hivatkozva az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

A kérelemben hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződések révén a helyi távbeszélő szolgáltatások tekintetében kizárólagos joggal rendelkező vállalkozások jelenlegi piaci helyzetét a tulajdonos változás nem befolyásolja; a távközlési piac liberalizációját követő időszakban pedig az érintett vállalkozások együttes országos részesedése a helyi vezetékes távbeszélő szolgáltatások piacán nem lesz olyan mértékű, mely gazdasági erőfölényes helyzetet hozna létre, emellett a mobilszolgáltatások által támasztott versennyel a jövőben reálisan számolni kell.

III.

Az összefonódással érintett vállalkozások közcélú távbeszélő és egyéb távközlési szolgáltatásokat nyújtanak a Magyar Köztársaság területén.

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) szerint közcélú távbeszélő szolgáltatást távközlés céljára alapított koncessziós társaság végezhet. A közcélú távbeszélő szolgáltatások a helyi, a belföldi távolsági és a nemzetközi hívásokat foglalják magukba.
Az országos távbeszélő hálózat - a helyi hívásokat lebonyolító - primer körzeti hálózatokból és az azokat összekapcsoló - a belföldi távolsági és a nemzetközi hívásokat biztosító - helyközi tranzithálózatból, illetve országos gerinchálózatból áll.

A Tt. és kapcsolódó jogszabályok az ország területén 54 primer körzetet jelöltek ki, meghatározva az ezekhez tartozó településeket is.
Az 54 primer körzetben - a távközlési szolgáltatások koncessziós pályázati eljárását szabályozó 25/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet alapján - az egyes pályázatok nyertesei szereztek - általában 25 évre, ezen belül 8 évig kizárólagosan - jogosultságot a helyi közcélú távbeszélő szolgáltatás nyújtására.
A tranzithálózat és az országos gerinchálózat üzemeltetésére, valamint 36 primer körzetben a helyi közcélú távbeszélő szolgáltatás nyújtására a MATÁV Rt. nyert koncessziót.

A jelen eljárásban érintett vállalkozások az 1994. év folyamán kötött koncessziós szerződések alapján az I. fejezetben felsorolt körzetekben - kizárólagos joggal, azaz 100 %-os piaci részesedéssel - nyújtanak helyi közcélú távbeszélő szolgáltatást.

1998. évben a kérelmező által irányított MATEL csoporthoz tartozó három közcélú távbeszélő szolgáltatást végző vállalkozás előfizetője volt a vezetékes távközlési hálózathoz tartozó összes végfelhasználó 7,6 %-a, az irányítás alá kerülő UTI csoport négy tagja pedig az összes előfizető 5,3 %-ának nyújtott távbeszélő szolgáltatást. A vezetékes távközlési szolgáltatások 1998. évi országos bevételei alapján a MATEL csoport 6,3 %-os, az UTI csoport pedig 4,4 %-os részesedéssel rendelkezik.

Az összefonódással érintett vállalkozások az egyéb, nem koncesszió köteles távközlési szolgáltatások - bérelt vonali, üzleti kommunikáció, Internet, stb. - országos forgalmából összességében 1% alatti piaci részesedéssel rendelkeznek, e területen már jelenleg is számos versenytárs működik a piacon.

A közcélú vezetékes távközlés piacán az 1993-1994. években kötött koncessziós szerződésekben foglalt kizárólagosságok lejártát követően megvalósuló liberalizáció lehetővé teszi más vállalkozások számára is a piacralépést az előfizetőknek nyújtott szolgáltatások és más távközlési vállalkozások részére nyújtott összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatások tekintetében.

A 2002. év során a piaci verseny számára megnyíló, liberalizált távközlési piacokon a víz- és csatornahálózat is fontos piacralépést biztosító eszköz lehet, miután az felhasználható távközlési hálózatok alépítményeként. Az összefonódással érintett vállalkozások érdekeltségi körébe tartozó Szegedi Vízmű Kft., valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. hálózatának jövőbeni távközlési célú felhasználása is tekintetbe veendő a távközlési piaci struktúra alakulásában.

IV.

A Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló - figyelembevéve, hogy az összefonódás a jelenlegi piaci struktúrában változást nem eredményez és a távközlési szolgáltatások jövőben várható változásai alapján sem hoz létre gazdasági erőfölényes helyzetet, nem alkalmas a verseny kialakulásának megakadályozására sem - a kérelmezett irányításszerzés engedélyezését indítványozta.

V.

A kérelem tárgyát képező részvény-adásvételi szerződéssel a VTI irányítást szerez az UTI felett, ezért az a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján összefonódásnak minősül és arra - bár két külföldön honos vállalkozás között jön létre - a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed, mert mindkét vállalkozás rendelkezik a magyar piacon tevékenykedő leányvállalatokkal.

Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások - Tpvt. 26. § - 1998. évi együttes nettó árbevétele - figyelembevéve, hogy a Tpvt. 27. § (2) bekezdése értelmében a külföldön honos vállalkozások esetében a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt kell számításba venni - 32,2 milliárd Ft volt.
Az irányítás alá kerülő UTI vállalkozások együttes 1998. évi nettó árbevétele 14,2 milliárd Ft-ot ért el, tehát meghaladta az 500 millió Ft-ot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.


A kérelem szerinti irányításszerzés érintett piacai - az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevőinek piaci tevékenysége alapján - a közcélú vezetékes távbeszélő, az egyéb távközlési- és a víz- és csatorna szolgáltatások piaca.


A jelenlegi jogi- és szabályozási feltételek mellett a kérelem szerinti irányításszerzés az egymástól földrajzilag elkülönült helyi vezetékes távbeszélő szolgáltatások piacain tulajdonos változást jelent, a vállalkozások változatlanul saját körzeteikben kizárólagosan, 100 %-os piaci részesedéssel nyújtják a szolgáltatásukat. Az összefonódás tehát a koncentrációt nem növeli, a piaci szerkezetben változást nem okoz.


Az egyéb, nem koncentrációköteles távközlési szolgáltatások területén számos versenytárs van jelen a piacon, melynek összforgalmából az összefonódásban érintett vállalkozások együttes részesedése olyan alacsony, mely fel sem veti az erőfölényes helyzet kialakulásának vagy a hatékony verseny akadályozásának kérdését.


A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint - Elvi állásfoglalások 2. rész 66., Versenyfelügyeleti Értesítő 1999/4. - az összefonódás engedélyezési eljárásban a piaci helyzet értékelésekor figyelembe kell venni a jövőben nagy valószínűséggel bekövetkező változásokat is.


A vezetékes távközlési szolgáltatások terén ilyen változás az egyes helyi koncessziós társaságok részére adott kizárólagos szolgáltatási jog 2002. évben történő megszűnésével megvalósuló liberalizáció. A kizárólagossági jogok megszűnését követően áruvá válik a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása, így a MATÁV Rt. mellett más vállalkozások is nyújthatnak a belföldi távolsági és a nemzetközi hívások lebonyolításához szükséges összekapcsolási szolgáltatást a helyi hálózatok működtetői részére; a primer körzetekben pedig létesülhetnek alternatív hálózatok, illetve a meglévő helyi hálózatokon más vállalkozások is végezhetnek az előfizetők részére szolgáltatást.
E feltételeket figyelembevéve a vezetékes távközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások jövőbeni piaci szerepének megítélésénél az vizsgálandó, hogy előfizetői milyen arányt képviselnek e szolgáltatást országos méretben igénybevevő összes végfelhasználóhoz képest.


A VTI tulajdonában álló MATEL csoporthoz tartozó három vállalkozásnak és az UTI által irányított négy társaságnak együttesen 1998. évben az összes végfelhasználó 12,9 %-át kitevő előfizetője volt. Ez alapján nem valószínűsíthető, hogy a kérelmezett összefonódással a kizárólagosság megszűnését követően a VTI irányítása alatt működő vállalkozás csoport gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülne.


A kérelmező álláspontja szerint a távbeszélő szolgáltatások jövőbeni érintett piacának meghatározásakor a mobil rádiótelefon szolgáltatásokat is indokolt figyelembevenni; ugyanis az e téren felgyorsuló technikai fejlődés, az árak alakulása és a szolgáltatás minőségének javulása, valamint a harmadik generációs mobiltelefonok megjelenése miatt az a közeli jövőben a vezetékes távbeszélő szolgáltatás helyettesítő terméke lesz.


A Versenytanács - a vizsgálati jelentés álláspontjával megegyezően - a helyettesítés lehetőségeinek részletesebb vizsgálatát nem tartotta szükségesnek, miután az összefonódás következtében a szűkebben meghatározott érintett piacon sem alakul ki gazdasági erőfölényes helyzet.


A Versenytanács a kérelmezett irányításszerzés jövőbeni távközlési piaci szerepének megítélésénél figyelembe vette azt is, hogy az irányítást megszerző VTI magyarországi víz- és csatorna hálózati érdekeltségeiből adódnak-e versenyproblémák. Egyetértve a vizsgálói állásponttal megállapította, hogy a piacnyitást követően az egyéb infrastruktúra piacán való jelenlét az összefonódással érintett magyarországi vállalkozások földrajzi tevékenységi területének csekély átfedése, valamint a hálózat nagysága következtében a versenyt károsan nem befolyásolja.


Mindezeket tekintetbe véve, a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a kérelem szerinti irányításszerzés a jelenlegi és a jövőben várható piaci viszonyok között sem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényes helyzetet, nem akadályozza a verseny kialakulását.


Ezek alapján - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a kérelmezett irányításszerzést engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező az eljárás díját előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései alapján kérhetik.

Budapest, 2000. április 11.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika