Vj-19/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Reischl Gábor vezérigazgató (8112 Zichyújfalu, Pf. 1.) által képviselt AGROKOMPLEX Centrál Soya Takarmánygyártó és Forgalmazó Rt. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező az üzletrészek megvásárlásával irányítást szerezzen az Eridania Beghin-Say Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett.


E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az AGROKOMPLEX Centrál Soya Takarmánygyártó és Forgalmazó Rt. (a továbbiakban: AGROKOMPLEX Rt.) 1999. december 29-én adásvételi szerződést kötött a CEREOL Növényolajipari Rt-vel az Eridania Beghin-Say Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: E. B. S. Budapest Kft.) üzletrészei 56,5 %-ának megvásárlására.

A kérelmező a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) előírásai alapján az üzletrészvásárláshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.
A kérelemben arra hivatkozott, hogy az összefonódásnak a piaci versenyre nincsen hatása, tekintettel arra, hogy a közvetlen résztvevők teljesen eltérő jellegű tevékenységet folytatnak.

II.

Az AGROKOMPLEX Rt. állati takarmányok előállításával és forgalmazásával foglalkozik, 1998. évi nettó árbevétele 11,1 milliárd Ft volt. Az Rt. az állati takarmányok piacán 18-19 %-os piaci részesedéssel rendelkezik.
Az AGROKOMPLEX Rt. közvetetten - a PROVIMI Holdingon keresztül - a francia Eridania Beghin-Say S. A. tulajdonosi ellenőrzése alatt áll.

Az E. B. S. Budapest Kft. az Eridania Beghin-Say csoport érdekeltségébe tartozó három Észak-magyarországi cukorgyár részére nyújt kereskedelmi, marketing és egyéb gazdasági szolgáltatásokat. A Kft. 1998. évi nettó árbevétele 1,2 milliárd Ft volt.
A Kft. többségi tulajdonosa az ugyancsak az Eridania Beghin-Say csoport érdekeltségébe tartozó CEREOL Növényipari Rt. Magyarország, emellett a francia társaság a Kft-ben 43,5 %-os közvetlen tulajdonosi részesedéssel is rendelkezik.

III.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló az üzletrészvásárlás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy annak a gazdasági verseny szempontjából hátrányos hatása nincs.

IV.

A kérelem tárgyát képező üzletrész adásvételi szerződéssel az AGROKOMPLEX Rt. irányítást szerez az E. B. S. Budapest Kft. felett, így az a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához az esetben kell engedélyt kérni a Gazdasági Versenyhivataltól, ha a törvény 26. §-a alapján figyelembeveendő érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft felett van.
Az összefonódásban közvetlenül résztvevő vállalkozások - az AGROKOMPLEX Rt. és az E. B. S. Budapest Kft. - 1998. évi együttes nettó árbevétele 12,3 milliárd Ft volt, az irányítás alá kerülő E. B. S. Budapest Kft. árbevétele 1,2 milliárd Ft, azaz meghaladta az 500 millió Ft-ot, ezért a kérelmezett üzletrészvásárlás engedélykérési kötelezettség alá tartozik.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

A kérelmezett irányításszerzés azonos tulajdonosi csoporthoz tartozó, de különböző piacokon tevékenykedő vállalkozások között jön létre. Az üzletrészvásárlással az AGROKOMPLEX Rt. fő tevékenységét jelentő takarmányértékesítési piacon pozíciója nem erősödik meg, az nincs hatással a gazdasági verseny fennmaradására, vagy fejlődésére sem.
Ezt tekintetbevéve a Versenytanács - a vizsgálói indítvánnyal megegyezően - a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a kérelmezett irányításszerzést engedélyezte. Döntésénél tekintettel volt arra is, hogy a kérelmezett összefonódás résztvevői az Eridania Beghin-Say csoport által irányított, a Tpvt. 15. §-ában foglaltak szerint egymástól nem független vállalkozások, emiatt az üzletrész átruházás az irányításban érdemi változást nem okoz, így az sem a vállalkozások piaci magatartását, sem a gazdasági versenyt nem érinti.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései alapján kérhetik.

Budapest, 2000. május 8.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika