Vj-42/2000/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kara Pál jogtanácsos által képviselt Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 3.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy a 2000. január 27-től február 9-ig tartó akcióját bemutató 3. számú katalógusában a 18. oldalon kínált átfesthető tapéta, illetve a 19. oldalon kínált Trinát fehér lakk tekintetében hiányos és pontatlan tájékoztatást tett közzé, alkalmas a fogyasztónak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére.

Kötelezi, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 30 napon belül 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont fő tevékenysége szerint élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás. Magyarországon kilenc áruházat üzemeltet, amelyek az ország területét teljes mértékben lefedik. Az áruházak választéka mintegy 18.000 cikkből áll, hozzávetőleg 55 %-ban élelmiszer és 45 %-ban nem élelmiszeripari (non-food) termékekből áll. Az eljárás alá vont vállalkozás üzletpolitikájára jellemző, hogy áruházai kéthetente, változó kínálattal általában a mindenkori készlet erejéig érvényes akciókat tartanak. Az eljárás alá vont 1999. évi teljes nettó árbevétele bevallása szerint 187 milliárd Ft-ra rúgott.

Az eljárás alá vont kínálatát érvényes Metro igazolvánnyal rendelkező és legalább 5.000.- Ft + ÁFA értékben vásároló viszonteladók vehetik igénybe.

A rendszeres akciók kínálatát katalógusokban ismerteti az eljárás alá vont, amely katalógusokat a regisztrált vásárlók kapják. Minden második héten megjelenik egy katalógus, az akciót megelőző hétvégén mintegy félmillió regisztrált vásárló kapja kézhez. Ebből következően utcai vagy más módon történő terjesztés nem történik.

A hivatali vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a 2000. január 27-től február 9-ig tartó akcióját bemutató 3. számú katalógusának 18. oldalán átfesthető tapétát kínál, azonban anélkül, hogy a tapéta méretét feltüntetné. A 19. oldalon Trinát fehér lakk felirat mellett pedig Limit elnevezésű magasfényű zománcfesték doboza látható ár feltüntetésével. A méret feltüntetése nélkül meghirdetett tapéta lehetetlenné teszi az akció valós tartamának megállapítását, vagyis a fajlagos, m2-kénti ár megítélését, ezáltal a piacon lévő többi hasonló tapéta árával való összevetést. Alkalmas arra, hogy a fogyasztóban tévesen, előnyös vásárlás látszatát keltse, de arra mindenképpen, hogy esetleges tervezett vásárlását az eljárás alá vont katalógusának hatására elhalassza.

A kifogásolt festék esetében a felirat és a kép közötti eltérés jelentős bizonytalansági tényező, hiszen lehetetlenné teszi az ajánlat valós megítélését.

Az eljárás alá vont vállalkozás nem vitatva azt, hogy a kifogásolt magatartás bizonytalanságot okozhat, vitatta, hogy alkalmas lenne a fogyasztóknak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére. Hivatkozott arra, hogy szándékosság nem történt, részben nyomdahiba, részben pedig az évvégi torlódás okozta elnézésből eredő hibáról lehet csak szó. Vitatta, hogy az általa regisztrált fogyasztóközönség döntési folyamatát tisztességtelenül befolyásolná a hivatkozott magatartás, hiszen az akció megkezdése és a katalógus kézhezvétele között eltelt időben az eltéréseket vagy a hiányosságokat akár telefonon, akár személyesen tisztázhatnák, vásárlás előtt pedig a terméken elhelyezett kiírások, illetve az alkalmazottakkal történő konzultáció a károsodást megakadályozza.

A Tpvt. 8. §-a tiltja a fogyasztóknak a gazdasági versenyben történő megtévesztését. A megtévesztés bekövetkezik, ha valamely közlés hamis, vagy pontatlan, valamely lényeges, az áru tulajdonsága, használhatósága megítélésével kapcsolatos körülményt a közlés elhallgat és mindez a fogyasztót arra indíthatja, hogy a hamis vagy pontatlan, esetleg hiányos tájékoztatás alapján fontolja meg döntését. Az ilyen magatartás alkalmas arra, hogy az adott piacon a hirdető versenytársainak a fogyasztó döntése elhalasztásával vagy a nem megalapozott döntés következtében beálló forgalom kieséssel kárt okozzon.

A Versenytanács nem ért egyet az eljárás alá vont azon védekezésével sem, hogy a fogyasztónak a hiányos és pontatlan tájékoztatást követően további tájékozódási kötelezettsége lenne. A versenyjogilag releváns jogsértés akkor vizsgálandó, amikor a fogyasztó a tájékoztatást kézhezkapja. A tájékoztatásnak a lényeget tekintve igaznak, a részleteket illetően pedig pontosnak kell lennie. A jelen esetben a tapétával kapcsolatos alapvető adatok hiánya miatt - natúr, vagy egyszer esetleg többször festett, a szélesség és hosszúság feltüntetésének hiánya - a hasonló tapétát vásárolni kívánó fogyasztó, vagy az a fogyasztó, aki vásárlási szándékát éppen a katalógus kézhezvétele után alakítja ki, bizonytalanságban marad a valós adatok tekintetében. A festékkel kapcsolatban pedig a szöveges és a képi megjelenítés közötti különbség lehetetlenné teszi az ajánlat valós megítélését, további kutatásra ösztönzi a fogyasztót egy olyan helyzetben, amikor az eljárás alá vonttal kötött szerződés a kutatásra fordított idő és költségek csökkentését ígéri számára a rendszeres katalógusküldés segítségével.

A Versenytanács a jogsértést a vizsgálati jelentés álláspontjával egyezően ezért megállapította, és figyelemmel az akcióban elért bevételre és a reklámköltségekre, 500.000.- Ft bírságot szabott ki.

Budapest, 2000. június 1.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika