Vj-48/2000/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 7., ügyintéző: dr. Darázs Lénárd ügyvéd) által képviselt Schuller Eh`klar Kft. (7627 Pécs, Engel János u. 13. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1999. decemberében kihelyezett plakátjának az a megfogalmazása, hogy Top-Line_ terméke "annyira jó, hogy hamisítják" - alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács bírság kiszabását mellőzi.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A festő- és kiegészítőszerszámok (ecsetek, sprayk, paszták, csiszoló eszközök, hengerek, stb.) hazai nagykereskedelmi piacán különösen éles a verseny.
A szezonális időszak szerint ingadozó forgalom túlnyomó többségén négy nagykereskedelmi cég osztozik, köztük az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) mintegy 20 %-os piaci részesedéssel.
A Kft. a Schuller csoport magyarországi tagja, amely egyebek mellett festőhengerek nagykereskedelmével is foglalkozik úgy, hogy az ország körülbelül 800 kiskereskedelmi üzletéből hat területi képviselője gyűjti és továbbítja a megrendeléseket pécsi raktárába. Hetedik képviselője multinacionális vállalkozások üzleti célú látogatására szakosodott.
A Kft. jellemzően - egyéb népszerűsítő tevékenységét nem említve - a kiskereskedelmi üzletekben saját költségén bemutató állványokat helyez el, amelyekre felhalmozza áruját. Nem kizárt, hogy engedélye nélkül versenytársai által forgalmazott termékeket is kitesznek az állványokra.
A Kft. forgalmazott termékei közé tartozik a Top-Line_ ipari mintaoltalommal védett, elsősorban a festőszakma gyakorlói számára készített hengercsalád, amely igen jó minőségű és ennek megfelelően magasabb árú. A Top-Line_ hengercsalád kétféle kivitelben készül: úgynevezett párnázott és párnázatlan változatban. A párnázott hengerek a tengellyel párhuzamosan, a párnázatlanok átlósan csíkozottak piros, sárga, sötétkék színnel, gyártójuk a németországi FIA cég.
A cég azonban nemcsak az oltalommal védett hengereit gyártja, illetve gyártatja, hanem azokhoz hasonlókat is, amelyek azonban oltalomban nem részesülnek, s áruk a kevésbé jó minőséghez igazodik.

A Kft. 70.000.- Ft-os költséggel 1999-ben 1000 darab A3 méretű plakátot rendelt és adott át képviselőinek az üzlethelyiségekbe való kihelyezés céljából.
A plakáton egymás felett egy-egy pár csomagolatlan festőhengert ábrázoltak. A felső pár nagyobbik hengerén az eredeti Top-Line_ feliratot helyezték el, s a kicsinyített másikon a nem Top-Line_ feliratot, és ezt piros kereszttel áthúzták. Hasonló módon az alsó pár nagyobbik tagján ugyancsak az eredeti Top-Line_ feliratot tüntették fel, míg a kisebbiket mint nem Top-Line_ terméket kereszttel áthúzták. A négy darab festőhenger ilyetén ábrázolása képpel illusztrálta a plakát szöveges figyelmeztetését: "Vigyázz! Annyira jó, hogy hamisítják!".
A beazonosítható négy henger gyártója a fentebbi FIA cég, amely a már jelzett módon gyártja termékeit. Forgalmazásukkal azonban nemcsak a Kft. foglalkozik a Top-Line_ termékek révén, hanem egy-egy versenytársa is, akik a képileg beazonosítható áthúzott, oltalommal nem védett termékeket forgalmazzák, nem vitatottan a védett termékekkel való összetéveszthetőséget nem okozó csomagolással.

A Gazdasági Versenyhivatal 2000. március 17-én azért indított eljárást a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint, mert vélelmezte, hogy a kihelyezett plakátok a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasak.
A Kft. még ezen időpontot megelőzően, 2000. februárjában visszavonta képviselőitől a kihelyezett plakátokat, összesen 161 darabot.

A készült vizsgálati jelentés a jogsértést megállapíthatónak tartotta jelképes összegű bírság kiszabásával, mert a Kft. plakátbéli kijelentése alkalmas volt arra, hogy a Top-Line_ termékcsalád tagjainak megvásárlásakor a fogyasztót ne csak az ár-minőség összefüggés befolyásolja a döntésben, hanem jogszerűtlenül a hamisítás tényére figyelmeztető valótlan tartalmú tájékoztatás is.

A Kft. jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Előadta, hogy a versenytársi termékek forgalmazói hasonló külsővel, tisztességtelen értékesítési módszerekkel, saját árujukat akarják összetéveszthetővé tenni a Kft. áruival. Szerinte a "hamisítják" kifejezést úgy kell értelmezni, hogy a védett Top-Line_ termékekhez képest a velük azonosítható más termékek azért hamisítványok, mert vele összetéveszthetőek, nem eredetiek. Jogszerűnek tartotta e kifejezés használatát, mert a Kft. elsőként importált Top-Line_ termékeket az országba, vagyis a Kft. nevéhez fűződik az eredetiség, amiért is az összetéveszthető más termékek hamisítványok.

Az eljárásbeli esetben a Kft. a terméknépszerűsítés sajátos módját választotta azzal, hogy nem érte be a termékminőség egyszerű dicséretével, hanem azt tovább fokozva, a terméket az összetéveszthető más termékek közül kiemelte mint olyat, amelyet már hamisítanak is. Ez a ráadásul a vele azonosítható versenytársi termékek hamisítványnak minősítésére épülő állítás azt a meggyőződést kelthette a fogyasztóban, hogy a versenytársi termék nem valódi, hanem az eredeti termék többé-kevésbé sikerült utánzata, amelyet különböző okok miatt (silány minőség, jogosulatlan előállítás, stb.) célszerű mellőznie a vásárláskor. A hamisítás tényére utaló állítás azonban nem igaz, mert a hamisítványnak kikiáltott termékek nem a Top-Line_ termékek hamisítványai, hanem egyazon gyártójuk úgy döntött, hogy a rendeltetés miatt egyébként is hasonló termékeket Top-Line_ és nem Top-Line_ minőségben is előállítja. Ezért a hamisítás fogalmilag fel sem merülhet.
Valótlan tény állítása a Tpvt. 8. § (2) bekezdésébe ütköző tiltott magatartás, amely a fogyasztók megtévesztésére alkalmas lévén, jogszerűtlenül fogyasztókat vonhatott el a versenytársaktól.
A Versenytanács védekezésként nem fogadta el a Kft. egyéni kifejezés értelmezését és plakátkitételi indítékát, hiszen a jelen eljárás tárgya a plakát által adott fogyasztótájékoztatás, amelynek szóhasználatát - jelen esetben a képi közléssel megerősítetten - a fogyasztók szempontjából a Tpvt. 9. §-a szerint kell értelmezni. Eszerint járt el a Versenytanács is, amikor a kifogásolt kifejezést a mindennapi életben elfogadott általános jelentése alapján vette tekintetbe annak a megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt-e.
A Versenytanács a jogsértést megállapította (Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja), de mellőzte bírság kiszabását (Tpvt. 78. §), mert figyelembe vette a szezonon kívüli időszakban kitett csekély számú plakátot és azok visszavonását még a hivatali eljárás megindítását megelőzően.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 2000. június 14.

dr. Kállai Mária sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika