Vj-57/2000/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kun Ágnes ügyvéd (2030 Érd, Alsó u. 3.) által képviselt Érd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont visszaél gazdasági erőfölényével, amikor az Érdi Újság című lapot a versenytárs piacról való kiszorítására alkalmas módon ingyenesen hozza forgalomba.

E magatartás folytatását október 1-től megtiltja.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 300.000.-Ft (Háromszázezer) bírsággal sújtja, melyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont, melynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy Érd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiadott Érdi Újság című hetilap ingyenesen jelenik meg, ami a versenytársra tekintettel alkalmas lehet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. § h) pontjában foglalt rendelkezés megsértésére, ezért versenyfelügyeleti eljárást indított.
A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa csatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
Az eljárás alá vont Polgármesteri Hivatalt Érd Város Önkormányzati képviselőtestülete 1990. október 29-én a 8/1990. (X.29.) sz. önkormányzati határozattal hozta létre. Feladatkörét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § felhatalmazása alapján Érd Város Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999. (X. 25.) számú rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) határozta meg.
Az SZMSZ 64. § (1) bekezdése szerint "a hivatal feladatai különösen:

 • -

  a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a tisztségviselők döntésének előkészítése, végrehajtása,

 • -

  a tisztségviselők, a bizottságok és a képviselők munkája feltételeinek biztosítása, tevékenységük segítése,

 • -

  a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése,

 • -

  a jogszabály és az SZMSZ által megállapított egyéb feladatok."

Érd Város Önkormányzata a 28/1990. (XII.10.) számú Ök. határozatban kijelenti, hogy új újságot alapít. Az Érdi Újság kiadójaként az impresszumban az eljárás alá vont van feltüntetve. Az Érdi Újság Szervezeti és Működési Szabályzatát Érd Város Önkormányzat polgármestere írta alá 1991. november 5-én. Ebben az alapítók szándékát a következőképpen fogalmazzák meg: "az újság a legteljesebb nyilvánosságnak tegyen eleget. Ezért a képviselőtestületben lévő esetleges véleményeltéréseknek természetes fóruma kell, hogy legyen, rendelkezésre kell állnia város kulturális, politikai és társadalmi életében megnyilvánuló szándékoknak, irányzatoknak. Emellett a teljes nyitottság mellett is azonban a városházi értesítő hasábjain csak a hivatalos jegyzőkönyvi anyagnak megfelelő, az azzal külön megbízott hivatali szóvivő által összeállított anyag jelenhet meg". A 7. pont szerint az újság a saját bevételeivel és a testület által biztosított összeggel köteles gazdálkodni. "Lehetőség nyílik, hogy az újság más kiadói tevékenységet is végezzen, de ez nem veszélyeztetheti az újság folyamatos megjelenését".
Az Önkormányzat költségvetésében megjelöli azt a keretet, amelyet az adott időszakban az újság támogatására szán. Szintén önkormányzati határozatban dönt a szerkesztők megbízásáról, a megbízások visszavonásáról.

Az Önkormányzat 1/2000. (I. 20.) Ök. számú határozatában közbeszerzési pályázat kiírásáról döntött az Érdi Újság kiadásával és szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából. Az újság a 17/1991. (II.11.) F. Ök. határozat alapján kezdetben 400.000.-Ft támogatásban részesült, az 1999. évi kimutatás szerint a kiadás mindösszesen 17.898.499.-Ft, míg a bevétel 5.002.860.-Ft volt.
A vizsgálat megállapítása szerint a Polgármesteri Hivatalt számos támadás érte a képviselőtestületen belül a felmerülő többletköltségek miatt. Számos megoldással próbálkozott a képviselőtestület az újság költségvetésének felügyeletére (önálló költségvetési szerv, elkülönült gazdasági társaság).
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak a lap kiadásai és bevételei, vagyis a gazdálkodása. A lap kiadása és megjelentetése veszteséges.

II.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének tett eleget az újság kiadásával, nem tanúsít piaci magatartást, így a Versenyhivatalnak nincs hatásköre az ügyben eljárni. Önkormányzati rendelet írja elő a tájékoztatási módot Érd városában és egy másik önkormányzati rendelet biztosítja ennek anyagi fedezetét.
Az önkormányzatot, mint jogalkotót nem lehet arra kényszeríteni, hogy rendeleteit megváltoztassa ezt csak az Alkotmánybíróság vagy törvényességi felügyelete körében a Közigazgatási Hivatal teheti meg.

III.

Az érintett földrajzi piac jelen esetben Érd város területe. Érintett termék ezen a piacon megjelenő helyi közéleti lap.

Az Érdi Újság, mint az önkormányzat lapja tartalmazza a önkormányzati testület rendeleteit, beszámol a testületi és bizottsági ülésekről, egyes fontosabb helyi eseményekről, helyi sportról, a várost érintő egyéb eseményekről, döntésekről. Emellett az újságban megjelenik: tárca, jegyzet, virágápolási tanácsadó, keresztrejtvény, horoszkóp, folytatásos történet, könyv- és filmismertetés, vers, recept, valamint színes és fekete-fehér fizetett reklámok.
Az újság vegyes jellegű, hivatalos részből és közéleti részből áll az eljárás alá vontnak a tárgyaláson tett nyilatkozata szerint.
A lap ára 1998. júniusáig 20.-Ft volt, azóta ingyenes.

Ugyanezen a földrajzi piacon jelen van 1999. óta az Érdi Tükör elnevezésű havonta 1000-1500 példányban kiadott, saját megjelölése szerint lokálpatrióta közéleti lap, amely ára 75.-Ft volt, jelenleg 47.-Ft. Az Érdi Tükör külső megjelenése (színes, folyóirat jellegű) más, tartalma azonban hasonló. Az önkormányzati hírek mellett helyi híreket, glosszákat, riportokat, olvasói leveleket, verseket, recepteket, keresztrejtvényt, szórakozási és programlehetőségeket tartalmaz. E mellett színes és fekete-fehér fizetett reklámokat jelentet meg.

IV.

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény nem osztályozza a lapokat, az időszaki lap kategóriát használja, amely "az a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint ezek melléklete, amely egy naptári évben legalább egyszer megjelenik azonos címmel és tárgykörrel kerül kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel van ellátva és akár eredeti szerzői alkotásként, akár átvett fordításként az újságírói, az írói, vagy a tudományos műfaj körébe tartozó írásművet (hírt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, verset, elbeszélést stb.), fényképet, grafikát, karikatúrát, vagy rejtvényt közöl." Eszerint az Érdi Újság és az Érdi Tükör is időszaki lapnak minősül.
A hivatalos lapokról a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik. Eszerint hivatalos lap a Magyar Közlöny, a Határozatok Tára, és hivatalos lapot adhat ki a minisztérium és az országos hatáskörű szerv az utasítások és a jogi iránymutatások közzététele céljából.

V.

A versenytárs Érdi Tükör kiadója kérte, hogy az Érdi Tükör időszaki lap elnevezésében Érd város nevét és címerét használhassa. Az Érd város névhasználatáról szóló 4/1994. (II. 25.) Ök. sz. rendelet 4. §, valamint az Érd város címerhasználatáról szóló 36/1997. (XII.l.) Ök. sz. rendelet 5. § (1) bekezdés értelmében a név és címerhasználat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester 1999. március 22-én elutasította a név és címerhasználatra vonatkozó kérelmet. A döntésnek semmilyen érdemi indokolása nincs, csupán arra hivatkozik, hogy döntése meghozatalában az a körülmény befolyásolta, hogy "lapunk felülvizsgálata bizottságok bevonásával jelenleg folyamatban van, és amíg a képviselőtestület ebben a kérdésben véglegesen állást nem foglal nem áll módomban fenti döntésemet megváltoztatni." A döntést a kérelmező fellebbezése folytán Érd Város Önkormányzat képviselőtestülete megváltoztatta. A 76/1999. (IV.22.) Ök. sz. határozat szerint az Érdi Tükör időszaki lap felelős kiadója kérelmére az időszaki lap borítóján Érd város nevének a lap fejlécében történő megjelenítését visszavonásig engedélyezi. Ugyanígy engedélyezték a város címerének használatát is visszavonásig.

Az önkormányzati testület 1999. április 22-én megtartott ülésén élénk vita alakult ki. Az Érdi Újság felelős kiadója, Érd polgármestere úgy nyilatkozott a vita folyamán, hogy "Amikor ez a lap tartalmában lényegében átfedi az Érdi Újságot, akkor elgondolkodtató, hogy szükség van-e rá vagy sem." "Ezzel az Érdi Újság bevételét fogják csökkenteni." A polgármester a közelmúltban mindkét engedélyt visszavonta.

VI.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont által kiadott lap hivatalos lapnak tekintendő, ha azonban nem az lenne, akkor kimeríthetné a Tpvt. 21. § h) pontjában fogalmazott tilalmazott magatartást, hiszen olyan módon hozza veszteségesen forgalomba termékét, amely veszteség huzamosabb ideig tartó elviselésére versenytársai nem képesek. A vizsgálat indítványozta az eljárás megszüntetését jogsértés hiányában.

VII.

A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására.
A Versenytanácsnak tekintettel az eljárás alá vont védekezésére elsősorban abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vont lapkiadási tevékenysége piaci magatartásnak minősül-e.
A Versenytanács határozott gyakorlata az, hogy aki szolgáltatást nyújt, vagy igényel, elad, vagy vásárol, függetlenül attól, hogy a tevékenység céljaként vagy eredményeként profithoz jut-e, piaci magatartást tanúsít (Vj-83/1998.). Jelen esetben az eljárás alá vont feladata volt az Érdi Újság című lap megjelentetése és ezzel a lapkiadó piacára lépett. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vizsgált magatartása a törvény hatálya alá tartozik.

Ezt követően arról kellett dönteni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölénnyel rendelkezik-e az érintett piacon.

A Tpvt. 22. § (2) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.
A Versenytanács tekintettel az eljárás alá vont piaci részesedésére, továbbá az önkormányzati támogatás következtében élvezett előnyös pénzügyi helyzetére arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont e törvényi rendelkezés alapján egyértelműen gazdasági erőfölényben van.

A gazdasági erőfölénnyel való rendelkezés nem ütközik jogszabályba. A Versenytanácsnak a Tpvt. 21. § tilalmi rendelkezéseit alapul véve kellett válaszolnia arra a kérdésre, hogy gazdasági erőfölényével visszaél-e az eljárás alá vont.
A Tpvt. 21. § szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen: h) pont szerint a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására, vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló túlzottan alacsony árakat alkalmazni.
Az Érdi Újság és az Érdi Tükör kiadója - figyelemmel a két lap nagymértékben hasonló tartalmára - nem vitathatóan egymás versenytársai. a vizsgálat alapján az is minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az eljárás alá vont a mögötte álló önkormányzat pénzügyi erejére támaszkodva képes csupán a versenytársánál számottevően kedvezőbb feltételekkel (ingyenesen) kínálni áruját a piacon, nem pedig tevékenysége hatékonyabb voltára támaszkodva. Mindezek alapján magatartása ellentétes a tisztességes gazdasági verseny követelményeivel, mert alkalmas versenytársának a piacról versenyidegen eszközökkel való kiszorítására.

Az eljárás alá vont azon álláspontjával kapcsolatosan, mely szerint a lap kiadásával az Ötv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget a Versenytanács az alábbiakra hívja fel a figyelmet. Az Ötv. kétségkívül széleskörű jogosítványokkal és kötelezettségekkel ruházza fel a helyi önkormányzatokat, és a helyi önkormányzat a területén a helyi közügyek intézése során teljes önállóságot élvez, szabadon dönthet minden kérdésben feladatai ellátásai során. Az önállóság törvényi korlátjaként van azonban az Ötv. 1. § (4) bekezdésében megfogalmazva, hogy eljárása jogszabályt nem sérthet.

VIII.

A Versenytanács a bírságot a Tpvt. 78. § (2) bekezdése szerint az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg. Figyelembe vette a jogsérelem súlyát, azt, hogy a versenytárs piacralépésével egyidejűleg jelentkeztek más, a versenytárs kiszorítására irányuló ténykedések (név és címerhasználat), az eljárás alá vont helyzetét, amely szinte korlátlanul lehetővé teszi a veszteségek pótlását. Enyhítő körülményként értékelte, hogy az Érdi Újság már tíz éve piacon van és célja az újság kiadásával a lakosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének megvalósítása.


A további jogorvoslatot a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2000. július 19.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné