Vj-10/2003/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit I. rendű, valamint

 • -

  Vulcania Holding GmbH II. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az AXA Konzern AG. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők közösen irányítást szerezzenek az AXA Konzern AG. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az I. és II. rendű kérelmező (a továbbiakban: Austria Verein, illetve Vulcania) 2002. december 23-án részvény adásvételi szerződést kötött az AXA Konzern AG (a továbbiakban: AXA) 50-50 százaléknyi részvényének megvásárlására.

 • 2)

  Az AXA korábbi tulajdonosa (AXA Versicherungs AG.) a szerződésben vállalta, hogy három éven keresztül Ausztriában és Magyarországon - sem közvetlenül, sem közvetve - nem foglalkozik lakossági célú egyéni élet- és nem-élet biztosítás közvetlen megkötésével, továbbá ezen tevékenységek végzésére nem hoz létre biztosítási ügynökséget.

 • 3)

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. január 16-án kelt kérelmükben a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 4)

  A kérelmezők a vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2003. március 13-án teljesítették.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

Az Austria Verein és a kapcsolódó vállalkozások

 • 5)

  Az Austria Verein vagyonkezelési tevékenységet végző vállalkozás, mely 2001. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 6)

  Az Austria Verein megállapodás alapján a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-vel közösen irányítja a biztosítási tevékenységet végző Uniqa Versicherungs AG-t (a továbbiakban: Uniqa). Az Uniqa - mely 2001. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén - közvetetten (más vállalkozásokon keresztül) száz százalékos tulajdonosa a magyarországi Agrupacion Funeuropa Biztosító Rt. (a továbbiakban: Agrupacion Rt.) részvényeinek.

 • 7)

  Az 1999. évben alakult Agrupacion Rt. 2001. évi megszolgált biztosítási díjainak összege 92 millió forint volt. Részesedése a magyarországi biztosítási forgalomból 0,03 százalék. Ezen belül a temetkezési biztosítás (melyet ezidő szerint más vállalkozás Magyarországon nem végez) kivételével egyetlen biztosítási ágazat tekintetében sem haladta meg részesedése a 0,1 százalékot. A temetkezési biztosítást - mint új terméket - az Agrupacion Rt. vezette be Magyarországon, annak részesedése a biztosítási piac egészéből jelenleg elenyésző (0,00027 %), de a Magyarországon tevékenykedő biztosítók tőkeerejére tekintettel a piacra lépés feltételei könnyen megteremthetők.

A Raffeisen-csoport

 • 8)

  A Vulcania a Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien reg. GenmbH által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Raiffeisen-csoport) tagja.

 • 9)

  A Raiffeisen-csoporthoz tartozó - az élelmiszeriparban és a kereskedelemben tevékenykedő - magyarországi vállalkozások 2001. évi együttes nettó árbevétele 24689 millió forint volt.

 • 10)

  A Raiffeisen-csoport külföldön honos tagjai 2001. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

Az AXA csoport

 • 11)

  Az AXA 99,7 százalékos részvénytulajdonosa a magyarországi AXA Biztosító Rt.-nek (a továbbiakban: AXA Rt.). Az AXA Rt. 2001. évi megszolgált biztosítási díjainak összege 20833 millió forint volt. Részesedése a magyarországi biztosítási forgalomból 5,2 százalék, melyen belül az életbiztosítások esetében 3,1 százalék, a nem-életbiztosítások tekintetében pedig 6,7 százalékos részesedéssel rendelkezik, oly módon, hogy részesedésére az azokon belüli egyetlen biztosítási csoportban sem haladja meg a 15 százalékot.

 • 12)

  Az AXA Rt. által irányított vállalkozások az AXA Rt. tevékenységéhez kapcsolódó tanácsadó-, szolgáltató-, szakértői- és vagyonkezelő tevékenységből együttesen 961 millió forint nettó árbevételt értek el a 2001. évben.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha több vállalkozás közösen irányítást szerez egy másik vállalkozás felett. Az irányítás megszerzésének minősül, ha több vállalkozás közösen a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit, üzletrészeit megszerzi (Tpvt. 23. § (2) bekezdés a.) pont).

 • 14)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-99/1999.) szerint közös irányításnak minősül, ha a vállalkozásnak két olyan tulajdonosa van, amelyek egyaránt 50-50 százalék szavazati joggal rendelkeznek és a vállalkozás döntési fórumainak működési rendje ezt az egyenlőséget nem bontja meg. Az Austria Verein és a Vulcania ezen feltételeknek megfelel, vagyis a kérelem szerinti tranzakció vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 15)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítást szerző- és az irányítás alá kerülő vállalkozás csoportoknak is vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 16)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: az Austria Verein és a hozzá kapcsolódó vállalkozások, a Raiffeisen-csoport és az AXA-csoport) 2001. évi nettó árbevétele (biztosítóintézetek esetében a megszolgált biztosítási díjak értéke) együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő AXA-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 17)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 18)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 19)

  Horizontális összefüggésben az előzőek alapján a Versenytanács érdemben a biztosítási szolgáltatásokat vizsgálta. Ennek során szükségtelennek tartotta annak egyértelmű meghatározását, hogy a különböző áruk (élet- és nem-élet biztosítások, illetve az azokon belüli biztosítás fajták) külön-külön érintett árupiacot (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) alkotnak, vagy - figyelemmel az esetleges kínálati helyettesíthetőségre - biztosítási szolgáltatások egésze minősül érintett árupiacnak. A 7. és a 11. pontban foglalt adatok alapján ugyanis a Versenytanács álláspontja szerint - a Magyarország egész területében megjelölhető érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - a biztosítási szolgáltatások egésze, illetve annak egyes részterületei tekintetében sem rendelkeznek az érintett vállalkozások olyan mértékű együttes piaci részesedéssel, amely versenyaggályokra adhatna alapot, illetve azon a területen (temetkezési biztosítás), ahol az Agrupacion Rt. egyedüli piaci szereplőként száz százalékos részesedéssel rendelkezik, az AXA Rt. értelemszerűen nincs jelen.

 • 20)

  Az Agrupacion Rt. és az AXA Rt. piaci részesedése, illetve a temetkezési biztosítás jellege (lásd 7. pont) alapján káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásokkal sem kell számolni.

 • 21)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 22)

  Az összefonódáshoz adott engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2. pont szerinti versenykorlátozásra. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint ugyanis az összefonódás megvalósításához szükséges versenykorlátozásnak minősül az eladó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és a földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám), amely feltételeknek a 2. pont szerinti versenykorlátozás megfelel.

 • 23)

  A Versenytanács a 19-20.) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 24)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 25)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 26)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 4.