Vj-80/2003/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Baucont Építőipari Rt. I. rendű;

 • -

  Hérosz Építőipari Rt. II. rendű;

 • -

  Kipszer Fővállalkozási és Tervező Rt. III. rendű; valamint

 • -

  Középületépítő Rt. IV. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmében indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a "Corvin-Szigony" Ingatlanfejlesztési és Városrehabilitációs Rt-nek az I-IV. rendű kérelmező 25-25 százalékos részvénytulajdonával történő létrehozása nem minősül vállalkozások összefonódásának.
A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  Az I-IV. rendű kérelmező (a továbbiakban: Baucont, Hérosz, Kipszer, illetve Közév) 2003. április 4-én megalapította a "Corvin-Szigony" Ingatlanfejlesztési és Városrehabilitációs Rt-t (a továbbiakban: Co-Szi Rt.), melyhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján - mint a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közös vállalkozás létrehozásához - a 2003. április 30-án benyújtott kérelemben a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 2)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezők 2003. június 13-án teljesítették.

 • 3)

  A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 63. § (3) bekezdése alapján az elintézési határidőt hatvan nappal meghosszabbította.

II.

A megállapított tényállás

Az alapító vállalkozások

 • 4)

  A Baucont 1997. szeptember 3-án átalakulással létrejött zárt részvénytársaság. Jegyzett tőkéje 300 millió forint. 2002. évben 7,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, mely gyakorlatilag teljes egészében építőipari tevékenységből származott.

 • 5)

  A Hérosz 1991. szeptember 30-án jött létre, zárt részvénytársaságként. Jegyzett tőkéje 500 millió forint. 2002. évben 7,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el, mely gyakorlatilag teljes egészében építőipari tevékenységből származott.

 • 6)

  A Kipszer 1997. július 1-jén alakult részvénytársaság. Jegyzett tőkéje 413 millió forint. 2002. évben 6,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el részben építőipari tevékenységből, részben ahhoz kapcsolódó tevékenységekből (szerszámok-, kötőelemek-, mérőműszerek- gyártása, fémmegmunkálás).

 • 7)

  A Közév 1992. június 16-án alakult zártkörű részvénytársaság. Jegyzett tőkéje 1.208 millió forint. 2002. évi nettó árbevétele 13,3 milliárd forint volt, mely gyakorlatilag teljes egészében építőipari tevékenységből származott.

 • 8)

  A kérelmezők működési körét a Co-Szi Rt. megalapítása nem érinti.

A közös vállalkozás

 • 9)

  A Co-Szi Rt. Alapító Okirata szerint célja, hogy üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásával előmozdítja a kérelmezők gazdasági és üzleti érdekeinek érvényesülését, szervezze és egyeztesse a kérelmezők üzleti magatartását. A Co-Szi Rt. tevékenységi köre az építőiparra és ahhoz kapcsolódó tevékenységekre terjed ki.

 • 10)

  A Co-Szi Rt. alaptőkéje 20 millió forint, mely - kizárólag pénzbeli hozzájárulásként - azonos arányban oszlik meg az I-IV. rendű kérelmező között. A szavazati jog mértéke - azonosan a részvényarányokkal - mindegyik kérelmező esetében 25 százalékos. Az Alapító Okirat szerint a Co-Szi Rt. Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van (13. pont), szavazategyenlőség esetén nem születik érvényes határozat (15.3. pont).

 • 11)

  A Co-Szi Rt. Igazgatósága négy tagból áll, akiket a Közgyűlés legfeljebb négy éves időszakra választ meg. Az Igazgatóság elnökét rotációs elv alapján kell évenként a tagok köréből megválasztani. Az alapításkor:

  • -

   az Igazgatóság elnöke Sényi Gábor (anyja neve és állandó lakcíme azonos Nagyunyomi Sényi Gáboréval, aki a Közév vezérigazgatója);

  • -

   az Igazgatóság tagjai:

   • =

    Gerencsér László (a Hérosz igazgatósági elnöke)

   • =

    Szecső Csaba (anyja neve és állandó lakcíme azonos Szecső Attila Csabáéval, aki a Baucont elnök igazgatója)

   • =

    dr. Végh Imre (a Kipszer elnök-vezérigazgatója)

 • 12)

  A Co-Szi Rt. megnyerte a Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a Corvin-Szigony városrehabilitációs projektje kapcsán kiírt befektetői pályázatot.

III.

Jogi értékelés

 • 13)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha több egymástól független vállalkozás hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik, feltéve, hogy ez nem minősül a 11. § értelmében a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak.

 • 14)

  Irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik.

 • 15)

  A kérelmezők nem vitathatóan azonos (építőipari) tevékenységet végeznek. Ezen tevékenységüket azonban a Co-Szi Rt. megalapítását követően változatlan formában fenntartják, és a közös vállalkozás alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásukból tevődik össze. Márpedig a Versenytanács álláspontja szerint a korábban végzett tevékenységek egyesítése eszközöknek (vállalkozásrészeknek) a közös vállalkozásba való bevitelét is feltételezi. Ennek hiányában ugyanis nem koncentrálódás történik, hanem új kapacitások jelennek meg az érintett piacon (vagy a közös vállalkozás alapfunkciója nem a termelés, hanem a 17. pontban részletezettek szerint az alapítók tevékenységének koordinálása).

 • 16)

  Az előzőek már önmagában is kizárják azt, hogy a Co-Szi Rt. alapítása vállalkozások összefonódásának minősüljön. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a kérelmezők nem is minősülnek a Co-Szi Rt. közös irányítóinak. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint ugyanis a közös irányítás lényegi eleme, hogy a közös irányítóknak az általuk irányított vállalkozás piaci magatartását meghatározó minden lényeges kérdésben egyezségre kell jutniuk, ami alapulhat objektív helyzeten (pl. két ötven százalékos tulajdonos esetén) vagy a tulajdonosok közötti megállapodáson (pl. vétójogok). Négy 25 százalékos tulajdonos esetén objektív helyzet nem áll fenn, mert a döntéshez nem csak szükséges, de elégséges is már három tulajdonos egyetértése, ami értelemszerűen több (összesen négy) féle kombinációban is megvalósulhat, olyan megállapodást pedig nem tartalmaz a Co-Szi Rt. Alapító Okirata, amely egyhangú döntést (vagyis valamennyi tulajdonos "vétójogát") követelné meg.

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti határozatában a Tpvt. 63. § (3) bekezdés aa.) pontja alapján megállapította, hogy a Co-Szi Rt. alapítása nem minősül vállalkozások összefonódásának.

 • 18)

  Miután a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti két "pozitív" feltétel nem teljesült, a Versenytanács érdemben nem foglalkozott a "negatív" feltétellel, vagyis, hogy a Co-Szi Rt. alapítása a Tpvt. 11. § értelmében a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak minősül-e, ami akkor következik be, ha a közös vállalkozás alapításának célja vagy hatása az alapítók piaci magatartásának koordinálása. A Versenytanács álláspontja szerint ez - a rendelkezésre álló tények alapján - nem zárható ki. Ebbe az irányba mutat a Co-Szi Rt. Alapító Okiratában deklarált cél (lásd 9. pont) mellett az is, hogy:

  • -

   az alapítók változatlan formában tovább végzik tevékenységüket a Co-Szi Rt-vel azonos piacon;

  • -

   a vállalkozás alacsony alaptőkével jött létre, ami megkérdőjelezheti önálló építőipari vállalkozáskénti működését, így nem zárható ki, hogy a közös vállalkozás alapvető funkciója az alapítóknak pályázatokon történő "közös" indulási lehetőségének biztosítása; továbbá

  • -

   a Co-Szi Rt. Igazgatóságának tagjai az alapítók első számú vezetői.

 • 19)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy annak megállapítása, hogy a Co-Szi Rt. alapítása a Tpvt. 11. § szerinti versenyt korlátozó megállapodásnak minősül-e vagy sem, az összefonódás engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban kizárólag abból a szempontból van (a jelen eljárásban az előzőek alapján: lehetett volna) jelentősége, hogy a közös vállalkozás alapítása összefonódásnak minősül-e vagy sem. Annak eldöntéséhez azonban, hogy a versenyt korlátozó megállapodás tilalom alá esik-e (Tpvt. 13. §), s ha igen, egyedileg mentesíthető-e (Tpvt. 17. §) - kérelemre vagy hivatalból indult külön versenyfelügyeleti eljárás szükséges.

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése aa) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 21)

  A kérelmezők képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  A kérelmezőket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. augusztus 21.