Vj-79/2003/27

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Suzuki Személykocsi Gyártó és Értékesítő Rt. (Esztergom) I. r. eljárás alá vont, a Speciál-Forma Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kisvárda) II. r. eljárás alá vont és a Suzu-Géro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) III. r. eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az I. r. eljárás alá vont ellen, mert felmerült, hogy az eljárás alá vont nem tett eleget a 2002. november-decemberében megrendezett akciójáról megjelentetett reklámokban foglaltaknak, megsértve ezzel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit. A vizsgálat kiterjesztésre került a II. és III. r. eljárás alá vontra, mivel a Gazdasági Versenyhivatalhoz bejelentés érkezett, mely szerint az eljárás alá vontak nem tettek eleget az I. r. eljárás alá vont által meghirdetett akcióra vonatkozó reklámokban foglaltaknak, mert volt olyan fogyasztó, aki nem kapta meg az akcióban hirdetett téli gumikat.

I.

Az eljárás alá vontak

Az I. r. eljárás alá vont 1991-ben alakult. Tevékenységi köre elsősorban közúti gépjárművek gyártására és nagykereskedelmi forgalmazásra terjed ki. A márkakereskedői hálózatban forgalomba hozott új személygépkocsik magyarországi piacán az I. r. eljárás alá vont piaci részesedése 2002-ben közel 21% volt.

Az általa gyártott gépjárművek fogyasztók részére történő értékesítését elősegítendő az I. r. eljárás alá vont márkakereskedői szerződéseket kötött gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokkal, köztük az 1991-ben, illetve 2002-ben alakult II. és a III. r. eljárás alá vonttal.

II.

Az eljárás alá vontak vizsgált magatartása

 • 1.

  Az I. r. eljárás alá vont rendszeresen tart akciókat a gépjárművei iránti fogyasztói érdeklődés felkeltése érdekében. Az akciókról körlevelekben értesíti a márkakereskedőket, s részükre értekezleteken is tájékoztatást ad az akciók technikai kérdéseiről. A fogyasztókat különböző reklámok segítségével tájékoztatják az akciókról. A reklámokban közöltek a márkakereskedőkre is irányadóak.

  Az I. r. eljárás alá vont nyilatkozata szerint nem szabályozza a központi akciók végrehajtását, azonban a közte és a márkakereskedők közötti szerződés szerint a márkakereskedő köteles érvényre juttatni az I. r. eljárás alá vont üzletpolitikai, hirdetési és kereskedelmi támogatási iránymutatásait. A márkakereskedő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy elősegítse az I. r. eljárás alá vont termékeinek az értékesítését. A központi akcióban való részvételre kötelesek a márkakereskedők.

  A központi akció mellett a márkakereskedők saját döntésük alapján különféle - az I. r. eljárás alá vont által nem szabályozott és nem is ismert - kedvezményeket nyújthatnak a fogyasztóknak. Ezeket általuk megjelentetett reklámokban ismertetik.

 • 2.

  2002. november 10-től december 31-ig az I. r. eljárás alá vont egy "extra tartozékként téli gumi" elnevezésű akciót szervezett. Az akció keretében a fogyasztóknak a 2002. november 10. után értékesített (azaz a fogyasztó által a márkakereskedőtől a márkakereskedő által elfogadott megrendeléssel megrendelt) magyar Suzukihoz egy-egy, felnire szerelt és tároló tasakkal is kiegészített téli garnitúra került - ajándékként, külön fizetés nélkül - átadásra.

  Az akcióról a médiákban (televíziós és rádiós csatornákon, országos napilapokban, óriásplakátokon stb.) több alkalommal reklám jelent meg, amely egyebek között a következőt tartalmazta: "Michelin téli gumi minden új, hazai gyártású Suzukihoz ...most minden új, hazai gyártású Suzukihoz egy garnitúra szerelt Michelin Alpin téligumi: szériatartozék. December 31-ig..."

  A reklám a Wagon R+, a Sedan és a Swift típusú gépjárművekre terjedt ki a 2002. szeptember 25-től érvényes ajánlott árlistában szereplő árak mellett.

  Az I. r. eljárás alá vont - a novemberre és decemberre tervezett eladások becslését követően - az akciós téli gumikat 2002. július 19-én rendelte meg, azt a szállító - egyeztetéseket követően - 2002. szeptember 4-én igazolta vissza. A szállító a megrendelt mennyiség 15%-áig többlet vásárlási opciót biztosított azzal a feltétellel, hogy ezen tétel biztosítása az aktuális rendelkezésre állás függvényében nem az eredetileg kikötött, hanem más márkájú termékkel kerülhet kiegészítésre.

 • 3.

  Az I. r. eljárás alá vont márkakereskedőknek szóló, 2002. november 20-i körlevéle leszögezte, "a vevőkkel szemben alapszabály ..., hogy ... több akciós kedvezmény nem halmozódik." Az I. r. eljárás alá vont szerint ez azt jelentette, hogy egy időben csak egy központi akció létezik, azaz az új akcióval megszűnik a korábbi "születésnapi" akció.

 • 4.

  Az I. r. eljárás alá vont kiemelte, a márkakereskedők és a fogyasztók adott esetben szabadon megállapodhattak abban, hogy a téli gumi helyett a fogyasztó más ajándékban részesül (ez életszerű pl. akkor, ha a fogyasztó már rendelkezik téli gumival).

  A II. r. eljárás alá vont előadta, az akció alatt több gépjárművet értékesített téli gumi nélkül, amelynek hátterében két ok állt:

  • -

   a fogyasztók egy része nem kérte a téli gumit, hanem más extratartozékot kért,

  • -

   a készleten lévő téli gumik az akció folyamán elfogytak.

A II. r. eljárás alá vont ismertetése szerint az akcióban érintett gépjárművek vásárlása esetén megnyilatkoztatták a fogyasztókat arról, hogy igényt tartanak-e a téli gumira. Aki igényt tartott rá, az megkapta azokat, aki nem, az egy olyan lemondó nyilatkozatott tett, amelyen feltüntetésre került, hogy helyette milyen más ajándékot választott.

A II. r. eljárás alá vont nyilatkozata szerint 2002. december közepén jelezte az I. r. eljárás alá vontnak, hogy kevés téli gumival rendelkezik. Az I. r. eljárás alá vont arról tájékoztatta, hogy nem tud több téli gumit szállítani. Az I. r. eljárás alá vont ezzel összefüggésben kiemelte, nem került bizonyításra, hogy a II. r. eljárás alá vont intézkedést kért volna tőle.

III.

A vizsgálati jelentés

 • 1.

  A versenyfelügyeleti eljárás során feltárt adatok szerint 52 db gépjárműnek megfelelő darabszámú téli gumi mennyiséggel kevesebb állt rendelkezésre, mint az akció ideje alatt értékesített nagykereskedelmi mennyiség. Az I. r. eljárás alá vont a vizsgálati jelentés szerint ugyanakkor az akció ideje alatt a márkakereskedők által kiskereskedelmi forgalomban értékesített/az I. r. eljárás alá vont által leszámlázott és kiszállított mennyiséghez viszonyítva elegendő mennyiségű téli gumival látta el a márkakereskedőit, és csak egyetlen esetben kapott olyan visszajelzést, hogy nem volt elegendő a rendelkezésre bocsátott téli gumi.

 • 2.

  A vizsgáló az I. r. eljárás alá vonttal szemben jogsértés megállapítását és bírság kiszabását indítványozta. A II. és III. r. eljárás alá vonttal szemben javasolta a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését, tekintettel arra, hogy az I. r. eljárás alá vont nem szabályozta egyértelműen az akció végrehajtását.

IV.

Az eljárás alá vontak védekezése

 • 1.

  Az I. r. eljárás alá vont kiemelte, az általa szervezett akcióban a fogyasztók részvétele semmilyen módon sem volt korlátozva, így az ezzel ellentétes márkakereskedői magatartás a közös akció szabályaitól való önkényes eltérésnek minősül. A márkakereskedői szerződés csak az üzletpolitikai, hirdetési és kereskedelmi támogatási iránymutatások érvényre juttatását tartalmazza, azonban az I. r. eljárás alá vont a márkakereskedők általi konkrét megvalósításba nem szól bele. A márkakereskedő a fogyasztóval a központi akció keretében kínált kedvezmény helyett másikban állapodhat meg, ez azonban a márkakereskedő felelőssége.

  Az akció az időtartama alatt a márkakereskedőknél a fogyasztók által megrendelt gépkocsikra terjedt ki, így a szükséges mennyiség nem az akciós időszakban az I. r. eljárás alá vont által a márkakereskedőkhöz kiszállított és kiszámlázott gépkocsik számadata alapján állapítható meg. A márkakereskedők megrendeléseinek száma azt igazolja, hogy az I. r. eljárás alá vont jóval a szükséges mennyiség felett biztosította a téli gumit.

  Az akcióról kiadott körlevéllel kapcsolatban előadta, a körlevél csak az I. r. eljárás alá vont és a márkakereskedők tartós és folyamatos viszonyában értelmezhető helyesen, az előzmények és a szokásos gyakorlat figyelembe vételével. Megítélése szerint a márkakereskedők számára egyértelmű volt, hogy - mivel mindig csak egy központi akció kerül megtartásra - egy vásárló csak egy kedvezményben részesülhet, nem tarthat igényt egyszerre a téli gumi akció és a korábban, ezt megelőzően tartott akció nyújtotta kedvezményekre. Ugyanakkor az nem merült fel, hogy központi akció idején a márkakereskedők független akciói korlátozás alá esnének. Az I. r. eljárás alá vont semmilyen formában sem korlátozta a márkakereskedők egyéni akcióit.

  A központi akciókra vonatkozó információkat egyszerű, jól érthető formában teszi közzé. A jelen esetben éppen az akció egyszerűsége és közérthetősége miatt semmilyen "központi előírás" sem volt szükséges. Mindemellett aláhúzta, gyártóként nem jogosult a független márkakereskedők tevékenységének szabályozására, ellenőrzésére.

  Az I. r. eljárás alá vont előadta, a márkakereskedőktől egyetlen esetben kapott olyan visszajelzést, hogy a rendelkezésre bocsátott téli gumi nem elégséges, melyet követően azonnal intézkedett a márkakereskedők közötti átcsoportosításról. Az akcióval kapcsolatban hozzá fogyasztói panasz nem érkezett. Mindez azt igazolja, hogy az akció megtartása megfelelő módon történt.

  Értékelése szerint mindent megtett az akció megfelelő lebonyolítása érdekében. Egy egyszerű, világosan érthető akciót hirdetett meg (aki az akciós időben magyar gyártású Suzukit vásárol, az egy szett téli gumit kap ajándékba), ehhez megfelelő mennyiségű téli gumit biztosított, a márkakereskedőket szóban és írásban tájékoztatta az akcióról, illetőleg igény esetén a szükséges intézkedéseket megtette.

 • 2.

  A II. r. eljárás alá vont kiemelte, a fogyasztók az akciókról reklámokból szereznek tudomást, amelyek terjedelmüknél fogva a figyelem felhívását szolgálják, s munkatársai tájékoztatást adnak az akció részleteiről.

 • 3.

  A III. r. eljárás alá vont védekezést nem terjesztett elő.

V.

Jogi háttér

A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdése példálózó jelleggel felsorolja, hogy mely magatartások minősülnek a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak.

A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének j) pontja szerint az eljáró versenytanács határozatában a 72.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megszünteti. A Tpvt. 72.§-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.

VI.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  A vállalkozások gyakorta élnek a vásárlásösztönzés, vagyis a vásárlók érdeklődésének adott vállalkozás, illetve termék irányában történő felkeltését szolgáló marketingtevékenység lehetőségével. A vásárlásösztönzés eszközeinek (termékminta, bevezető árcsökkentés, mennyiségi engedmények stb.) segítségével a vállalkozás különböző hatást képest gyakorolni a fogyasztók magatartására (pl. őket a termék kipróbálására, ismételt vásárlására sarkallva). A vásárlásösztönzés hatékony eszközöket kínál a fogyasztói döntések befolyásolására és ezáltal a vállalkozás piaci pozícióinak javítására, egyéb, nem csak pénzbeli előny megszerzésére (pl. a vállalkozás fogyasztók általi megítélésének javulása).

  A vásárlásösztönzés keretében tartott különböző akció fogyasztók tudomására hozatalának egyik eszköze az arra reklám által történő figyelemfelhívás, melynek révén a reklámban - az akcióban való részvétel esetére szólóan - ígért előny alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztó figyelmét az adott vállalkozás, illetőleg az adott termék felé fordítsa.

  A reklám a vállalkozások fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyének egyik leghatásosabb eszköze. Segítségével a fogyasztók az általuk korábban még nem vagy nem kellően ismert vállalkozásokról és termékekről, ezek jellemzőiről, illetőleg a vállalkozás által szervezett akciók keretében elérhető előnyökről, kedvezményekről szerezhetnek tudomást. A fogyasztók reklám hatására történő megnyerése ugyanakkor azt is jelenti, hogy ez általában az ugyanazon a piacon tevékenykedő más vállalkozások terhére történik.

  A fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), illetőleg az adott termékhez kapcsolódó akcióról, az akcióban való részvétel esetén elérhető előnyről.

  A Versenytanács megjegyzi, a versenyjog a fogyasztói döntések meghozatala során meglévő választási szabadságát védi, azonban nem nyújt a fogyasztó számára védelmet, egyfajta sajátos jogorvoslatot a döntés meghozatalával összefüggő esetleges, egyedileg jelentkező, versenyjogi relevanciával nem bíró kellemetlenségekért, felesleges utánjárásokért, illetőleg adott esetben szerződésszegésért.

 • 2.

  Az elmúlt több mint tíz évben folyamatosan kiépülő, kiteljesedő magyar piacon a fogyasztók többféle gépjármű közül választhatnak, melyeket számos gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás árusít, adott esetben azonos gépjárműveket is különböző árakon, különböző feltételekkel kínálva. Erre figyelemmel a gépjárművek vásárlása kapcsán a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása körében legalább két versenyjogilag releváns fogyasztói döntés különböztethető meg: a fogyasztó a piacon való tájékozódás után milyen típusú gépjárművet választ és azt melyik vállalkozásnál (márkakereskedőnél) vásárolja meg.

  A gépjárművek és az egyes kereskedők közötti választás során szerepe van a különböző akcióknak, a fogyasztóknak nyújtott kedvezményeknek, ugyanakkor a jelentős értéket képviselő, jellemzően ritkán vásárolt gépjármű megvételére (a gépjárműtípus kiválasztására és az adott kereskedő kiválasztására) egy alapos, megfontolt folyamat eredményeként kerül sor, amelynek az akciókról reklámokban való tájékoztatás csak egy, elsődlegesen figyelemfelhívó funkciót betöltő, az időben elhúzódó döntési folyamatnak nem meghatározó eleme.

 • 3.

  A fogyasztói döntés meghozatalának folyamatában kiemelkedő szerepe van az információkeresésre, -felvételre, -feldolgozásra és -tárolásra hatással lévő érintettségnek (involvement), amely azt jelzi, hogy a vásárlás során a fogyasztó mennyire érintett érzelmileg vagy értelmileg a folyamatban, illetve a folyamat végeredményében. Ezzel összefüggésben kiemelendő, a fogyasztók akciók, illetőleg reklámok általi befolyásolhatósága mindenekelőtt azon döntések esetében mutatkozik meg, amelyek a fogyasztó szempontjából - a vásárlás jelentett anyagi vagy érzelmi teher hiánya miatt - nem minősülnek döntő jelentőségűnek (pl. a szinte naponta vásárolt fogyasztási cikkek megvétele esetén). A vállalkozások jövedelmezőségére, a megtérülési rátára stb. hatással lévő reklámtevékenység, illetőleg valamely vásárlásösztönzési eszköz igénybevétele tehát elsősorban ott gyakorol versenyjogilag is releváns hatást a fogyasztói döntésre, ahol a fogyasztói döntések (egyebek között az adott termék jellege, a termék megvásárlásának a fogyasztói mérlegelésben, megfontolásban is megmutatkozó bonyolultságának hiánya, a termék megvételének hétköznapi jellege miatt) igen sikeresen befolyásolhatók. Egy gépjármű megvásárlása nem tartozik ebbe a kategóriába, mivel annak megvásárlását jellemzően a piaci kínálat alapos megismerése, a fogyasztók részletes - a különböző akciókra, kedvezményekre is kiterjedő - tájékozódása előzi meg.

 • 4.

  A vizsgálat eredményeként nem nyert bizonyítást, hogy az I. r. eljárás alá vont nem tett volna eleget a 2002. novemberében és decemberében megtartott akcióval kapcsolatban vele szemben megfogalmazódó elvárásoknak. A feltárt adatok szerint az I. r. eljárás alá vont elegendő mennyiségű téli gumiról gondoskodott az akció kapcsán. Ezt állapította meg a vizsgálati jelentés (az I. r. eljárás alá vont a leszámlázott és kiszállított mennyiséghez viszonyítva elegendő mennyiségű téli gumival látta el a márkakereskedőit), sőt, még a további igények kielégítése is biztosított volt, mivel az I. r. eljárás alá vont által a téli gumik szállítójának tett 2002. július 19-i megrendelése, illetőleg annak 2002. szeptember 4-i visszaigazolása alapján a felek abban állapodtak meg, hogy a szállító a megrendelt mennyiség 15%-ig többlet vásárlási opciót biztosít az I. r. eljárás alá vont részére, így a novemberre és decemberre tervezett eladások becslésének esetleges pontatlansága esetén is lehetőség volt a további beszerzésre. Megjegyzendő továbbá, hogy - amint az a II. r. eljárás alá vont esetében is látható - az akció alatt több gépjárművet a fogyasztók kérésére téli gumi nélkül értékesítettek.

  A vizsgálat során feltárt adatok alapján nem bizonyított, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak az akcióval összefüggésben rendelkezésére álló két bejelentésben (amelyek közül az egyik esetben a fogyasztó még az akció kezdete előtt, 2002. november 5-én rendelte meg a gépjárművet) kifogásolt magatartás (az akció keretében ígért téli gumi elmaradása) az eljárás alá vontak általánosan követett gyakorlatát jelzik, s nem minősülnek versenyjogi relevanciával nem bíró, egyedi, kivételnek tekinthető problémának.

 • 5.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének j) pontja által felhívott 72.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megszüntette, mivel nem nyert bizonyítást, hogy az eljárás alá vontak jogsértő magatartást tanúsítottak.

 • 6.

  Az eljárás alá vontak kérelmének megfelelően a Versenytanács a Tpvt. 74.§-a (1) bekezdésének második mondata alapján tárgyaláson kívül hozta meg határozatát.

 • 7.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2003. szeptember 11.