Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-47/2005/110

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. (Szeged) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

1) A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. (a továbbiakban: Démász Rt.) megsértette-e a Tpvt. 21. §-ának rendelkezéseit, amikor a számla nem fizetése miatti ki- és visszakapcsolási díjakat 2004. szeptemberében jelentős mértékben megemelte.

II.

A tényállás

2) A Démász Rt-nek a Magyar Energia Hivatal (MEH) által részére kiadott Működési Engedélyben meghatározott területen (Bács-Kiskun és Csongrád megyék, valamint Békés, Pest és Baranya megye egy része) a villamosenergia közcélú szolgáltatására kizárólagos szolgáltatási joga és ellátási kötelezettsége van.

3) A Démász Rt. a villamosenergia szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztók részére különböző szolgáltatásokat végez (mérőhelyen végzett tevékenységek). Ezen tevékenységek egyike a "mérőhelynél végzett egy vagy háromfázisú ki- vagy visszakapcsolás". A Démász Rt. Üzletszabályzata - összhangban a villamosenergiáról szóló 2001. évi CX. törvény (Vet.) rendelkezéseivel - akkor teszi lehetővé a villamosenergia szolgáltatásból való kikapcsolást, ha a fogyasztó súlyos szerződésszegést követ el (jogosulatlan áramvételezés, díj nemfizetés).

4) A kikapcsolási és visszakapcsolási tevékenység egy műszaki-villanyszerelési tevékenység, amelyet értelemszerűen csak a fogyasztási helyen, a csatlakozási ponton lehet elvégezni, melyhez a ki- és visszakapcsolást végző személyeknek a helyszínre ki kell menniük. A számla nemfizetés miatti eljárásokban két szerelő száll ki elvégezni a kikapcsolást. A fogyasztónak lehetősége nyílik a helyszínen rendezni a tartozását, így elkerülheti a kikapcsolást. Amennyiben ezzel a jogával nem él, akkor kikapcsolásra kerül. (Ebben az esetben csak akkor kerül sor visszakapcsolásra, ha rendezi tartozásait.) Ennek a tevékenységi rendszernek megfelelően alakul a fogyasztó által fizetendő díjak rendszere is. Ha a fogyasztó a helyszínre kiérkező szerelőknek még a kikapcsolás elvégzése előtt megfizeti a tartozását, akkor csak a kiszállási díjat kell fizetnie. Ha ezt nem teszi meg, akkor kikapcsolásra kerül és ebben az esetben a tartozásán felül ki- és visszakapcsolási díjat is köteles fizetni. Vagyis a kikapcsolási tevékenység és a visszakapcsolási tevékenység ellenértéke egy díjelemben kerül megfizetésre, illetve, ha a fogyasztó nem fizeti ki a tartozását (azaz nem kíván a villamosenergia szolgáltatásba visszakerülni) nem kerül megfizetésre.

5) A Démász Rt. 2004. szeptemberét megelőzően csak a visszakapcsolás és az ahhoz kapcsolódó kiszállás díját fizettette meg a fogyasztóval, melynek az általános forgalmi adóval (ÁFA) növelt összege 2001. szeptember 1-től 5.888.- forint volt. 2004. évben a Démász Rt. úgy döntött, hogy a ki- és visszakapcsolással összefüggő valamennyi költségét megfizetteti a fogyasztóval. Ennek megfelelően 2004. szeptember 1-jével a ki- és visszakapcsolásért a fogyasztó által fizetett nettó (ÁFA nélküli) munkadíjat és kiszállási díjat a Táblázatban foglaltak szerint állapította meg.

A Démász Rt. ki- és visszakapcsoláshoz
kapcsolódó díjai
(ÁFA nélkül, forintban)

Megnevezés

Mérőhelyen

Csatlakozási ponton

történő ki- és visszakapcsoláskor

Munkadíj

4255

8510

Kiszállási díj

3590

3590


A Táblázat szerinti munka- és kiszállási díjak mellett a fogyasztót terhelő 25 százalék ÁFA-t is tartalmazó fizetési kötelezettség

 • -

  a tartozás kiszálláskori megfizetése esetén:
  3590.- x 1,25 = 4.488.- Ft

 • -

  a tartozás kiszálláskori megfizetésének hiányában:

  • +

   mérőhelyen: 2(4255+3590)x1,25= 19.613.- Ft

  • +

   csatlakozási ponton: 2(8510+3590)x1,25= 30.250.- Ft


6) A Démász Rt. a munkadíj és a kiszállási díj meghatározásakor mérőhelyen végzett tevékenységek esetén egyébként is érvényesített költség mértékeket (egy munkaóra díja: 1.850.- forint, gépjármű költség 75.- Ft/km) vette figyelembe, növelve azokat 15 százalék nyereséggel. A vizsgálat nem tárt fel olyan tényeket, melyek arra utalnának, hogy az előzőek szerinti fajlagos költségek, illetve a kiszálláshoz figyelembe vett oda-vissza úthossz (19 km), valamint az egyes tevékenységek elvégzéséhez figyelembe vett normaidők gazdaságilag indokolatlanok lennének.

III.

Jogi értékelés

7) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a Tpvt. 21. § a) pontjába ütközően tisztességtelenül megállapítottnak (túlzottan magasnak) minősül az ár, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a befektetés adott szakmát jellemző kockázatával arányban álló hozam alapján adódó ("tisztességes") nyereség összegét (Elvi állásfoglalások 78.).

8) A 7) pontban megfogalmazott elv fordítva is igaz: ha a díj nem haladja meg az abban rögzített mértéket, akkor az nem minősülhet túlzottan magasnak. Ebből kiindulva a Démász Rt. 2004. szeptemberéről alkalmazott ki- és visszakapcsolási díj önmagában azért, mert az addig érvényesített díj többszöröse (mérőhelyen több, mint háromszorosa, csatlakozási ponton mintegy ötszöröse), nem ütközik a Tpvt. 21. § a) pontjába és a Tpvt. más rendelkezésébe sem. A vállalkozásnak ugyanis az előzőek alapján joga van díjait olyan szintre emelni, amely a gazdaságilag indokolt költségek felett "tisztességes" nyereséget tartalmaz.

9) A Démász Rt. által a költségek arányában számításba vett 15 százalékos nyereséget (mely a díj arányában 13 százalék) a Versenytanács nem ítélte túlzottnak. A nem túlzottan magas nyereség mellett is lehet az ár tisztességtelenül megállapított, ha az gazdaságilag indokolatlan költségekre is fedezetet biztosít. Az adott esetben azonban a vizsgálat ilyen költségeket nem azonosított.

10) Mindezek alapján a Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71. § szerinti vizsgálói indítvánnyal - az eljárást megszüntette.

11) A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. szeptember 15.