Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62 Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/101/2013.
Iktatószám:
Vj/101-38/2013.

Betekinthető!
Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bartos Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. B.) által képviselt Hosptess Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. III. em. 23.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, valamint jogsértő reklámozás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Hosptess Kft. jogsértést követetett el, amikor

  • 2012 decembere és 2013. december 6. között egyes kereskedelmi kommunikációiban a Sediflore-M elnevezésű étrend-kiegészítő termékre vonatkozóan betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított és

   • 2012 novembere és 2013. december 6. között egyes kereskedelmi kommunikációinak alkalmazásával a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, egészségre vonatkozó állításokat téve a Sediflore-M elnevezésű étrend-kiegészítő termékkel kapcsolatban.

   Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő kereskedelmi gyakorlat folytatását és egyúttal  kötelezi a Hosptess Kft.-t 790.000 Ft (azaz Hétszázkilencvenezer Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

   Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

   A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

    

   A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa ezen túlmenően meghozta az alábbi

   végzést:

   Az eljáró versenytanács az „s. boulardii 100% antibiotikumrezisztens, ellenáll a gyomorsavnak, ellenáll a fehérjebontó enzimeknek, így a lenyelt mennyiség biztosan teljes egészében lejut a rendeltetési helyére, a vastagbélbe”, illetve az „antibiotikum rezisztens” állítások vonatkozásában az eljárást megszünteti.

   A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

   Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

   Indokolás 

   A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.