Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/16/2014.
Iktatószám:
Vj/16-37/2014.

Nyilvános változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. F. ügyvéd által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (1124 Budapest, Fürj u. 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 2012-ban és 2013-ban egyes kereskedelmi kommunikációiban, illetőleg a www.hyd.hu és a www.preventa.hu oldalakon 2014 októberében megjelenített kommunikációjában jogsértően tulajdonított a Preventa termékeknek betegségmegelőző, illetőleg gyógyító hatást.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül eltiltja a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t a fenti magatartás folytatásától, és arra kötelezi, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja kereskedelmi gyakorlatának megváltoztatását az eljáró versenytanács felé.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t 30.000.000,-Ft (azaz harmincmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.