Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/15/2014.
Iktatószám:
Vj/15-166/2014.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) és a dr. N. Cs. I. ügyvéd által képviselt Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.), a dr. B. G. jogtanácsos által képviselt Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101.), a dr. K. A. ügyvéd által képviselt Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.), a dr. Gy. E. ügyvéd Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 3. em.) és a Sz. L. elnök által képviselt Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (1113 Budapest, Harcos tér. 5.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben közös gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az eljárás alá vontak által közösen vállalt alábbi kötelezettségek egyidejű elfogadásával:

A) Vállalások a 2018-as évre vonatkozó díjszabás kapcsán

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy 2017. június 30-ig önálló fogyasztói felmérést (továbbiakban:Fogyasztói Felmérés) és közgazdasági tanulmányt (továbbiakban: Tanulmány) (továbbiakban a Fogyasztói Felmérés és a Tanulmány együttesen: Vállalt Kutatás) készíttetnek,[1] az alábbiak szerint:

  1.1. A Vállalt Kutatás célja, hogy a 2015. évi kutatás és tanulmány módszertanának alapul vételével a 2012-es tanulmány ajánlásait és a 2015. évi kutatás és tanulmány eredményeit továbbfejlessze;
  1.2. A Vállalt Kutatás módszertana:

  1.2.1. Kulturális statisztikai ajánlások követése: A Vállalt Kutatásban az elérhető és releváns európai statisztikai adatok kerülnek feldolgozásra, illetve a Vállalt Kutatás minden esetben követi és értékeli az üres hordozó díj rendszerek elemzésének legjobb nemzetközi gyakorlatait.[2]

  1.2.2. Változó körülmények figyelembe vétele: A Vállalt Kutatás az esetlegesen változó jogszabályi környezetre (magyar és uniós jog) és statisztikai ajánlásokra figyelemmel készül el, és az üres hordozó díjakkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokat is feldolgozza.

  1.2.3. Reprezentativitás biztosítása: A Fogyasztói Felméréssel az eljárás alá vontak egy elismert közvélemény-kutató vállalkozást fognak megbízni, amely legalább 1000 fős mintán, többlépcsős rétegzett mintavétellel, reprezentatív kutatást fog végezni. A Fogyasztói Felmérés a hazai 15-69 év közötti lakosságra, nemre, korra, településtípusra, iskolai végzettségre és régióra reprezentatív lesz.

  1.2.4. Kizárólagos kérdőív: az omnibusz módszer helyett a Fogyasztói Felmérés kizárólag a Fogyasztói Felmérésben szereplő kérdéseket vizsgálja az adatfelvétel során. Az adatfelvétel során a legjobb nemzetközi gyakorlatokat fogja alkalmazni a Fogyasztói Felmérés.[3]

  1.2.5. Költség-haszon elemzés: A Vállalt Kutatást költség-haszon elemzés mellett végzik el, aminek a szempontjai a mérhetőség,[4] a pontosság[5] és a relevancia.[6] Ezen elvek megfelelő alkalmazása biztosítja, hogy például olyan adattároló eszközöket ne érintsenek a kérdések, amelyek használata elenyésző. Amennyiben a Fogyasztói Felmérésből megállapítható, hogy valamely adathordozó eszköz elavulttá vált, az elavult eszközök kikerülhetnek a díjszabásokból. Továbbá szintén a Fogyasztói Felmérés alapján megállapítható lehet, ha újabb adathordozó eszközök már megfelelően elterjedtek (és így azok kapcsán a kompenzációra érdemes szerzői jogi jogosultat érő vagyoni hátrány mértéke pontosan bizonyítható), így az új eszközök bekerülhetnek a díjszabásba. Ezzel biztosítható a rendszer dinamikája.
  1.3. A Vállalt Kutatás tartalmi szempontjai:

  1.3.1. Tartalom-típusokkal és fogyasztói szokásokkal kapcsolatos kérdések: A Fogyasztói Felmérésben a magáncélú másolatkészítéssel és az üres hordozó díj kompenzációval érintett tartalmak típusaira, illetve a kultúrafogyasztási szokásokra részletes kérdések vonatkoznak (különös tekintettel a magáncélú másolások mértékével kapcsolatos és az elmaradt jogosított fogyasztás fajtájával kapcsolatos kérdésekre is[7]) majd. Ezáltal pedig a tartalomfogyasztási szokásokat kiegyensúlyozottan fogja mérni a Fogyasztói Felmérés. Ezáltal a fogyasztói szokások részletes értékelése megtörténik, zenei és audiovizuális tartalmakra vonatkozóan egyaránt. Az esetleges új tartalomtípusokat és terméktípusokat (üres hordozó típusokat) a Fogyasztói Felmérés bevonja a vizsgálat körébe a költség-haszon elemzési szempontok alapján. Ilyen módon a kutatás kiterjed a magáncélú másolatkészítések legális forrásaként megjelenő új tartalomfogyasztási szokások (pl. streaming szolgáltatások, legális letöltéses szolgáltatások) mérésére.

  1.3.2. A méltányos kompenzációs igény becslése: A Fogyasztói Felmérés alapján készülő Tanulmány elvégzi a fogyasztói előnyök, és szerzői jogi jogosulti hátrányok becslését, különösen a zenei és az audiovizuális területre.

  1.3.3. Fogyasztói csoportok ellenőrzése: a Fogyasztói Felmérés alapján készülő Tanulmány a 2015. évi kutatásban és tanulmányban foglalt fogyasztói csoportképzést alapul véve, a reprezentatív minta további almintáit elfogadott statisztikai módszerekkel fogja vizsgálni, annak ellenőrzése érdekében, hogy a fogyasztói szokások változásával nem alakultak-e ki esetlegesen eltérő feltételekkel vagy díjakkal terhelendő fogyasztói csoportok. A Vállalt Kutatás a dinamikus szemléletet követve tekintettel lesz az esetlegesen időközben kialakuló fogyasztói szokásbeli, illetve egyéb változásokra is. Az ilyen ellenőrzések célja a díjrendszer díjterhelési megfelelőségének általános vizsgálata.[8]

  1.3.4. Összevethetőség és dinamika: A Tanulmány megállapításokat fog tartalmazni arra nézve, hogy a 2015. évi kutatás és tanulmány végkövetkeztetéseit mennyiben szükséges módosítani a következő vizsgálati időszakban bekövetkezett változásokra tekintettel. A vizsgálat módszere a 2015. évi kutatás és tanulmányban alkalmazott, azonos adattartalmon alapuló fogyasztói csoportképzés lesz, amivel a Vállalt Kutatás a korábbi eredmények új eredményekkel való összevethetőségét alapozza meg.
 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a Vállalt Kutatást 2017. július 31-jéig a Gazdasági Versenyhivatalhoz önkéntesen benyújtják.

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a 2018-as évre vonatkozó díjszabás jóváhagyására irányuló eljárás során a Vállalt Kutatás eredményeit figyelembe veszik és a díjszabásra annak megfelelően tesznek javaslatot.

 1. A Vállalt Kutatás eredményeinek figyelembe vételére az alábbi vezérelvek betartásával (továbbiakban: Vezérelvek) vállalnak kötelezettséget az eljárás alá vontak a díjszabás kialakítása során:

  4.1. amennyiben a Fogyasztói Felmérés és az annak alapján készülő Tanulmány olyan új, magáncélú másolatkészítésre használt eszköz megjelenését mutatja, amelyhez bizonyíthatóan számottevő szerzői jogi jogosultat érő vagyoni hátrány köthető (ezen eszköz magáncélú másolatkészítéshez való felhasználhatóságából eredően), úgy az eljárás alá vontak a díjszabás javaslatát erre az új eszközre is kiterjesztik;

  4.2. amennyiben a Fogyasztói Felmérés és az annak alapján készülő Tanulmány eredményeként olyan (korábban magáncélú másolatkészítésre használt) eszköz azonosítható, amelyhez ezen eszköznek elavultsága miatt bizonyíthatóan nem köthető szerzői jogi jogosultat érő vagyoni hátrány, úgy az eljárás alá vontak törlik ezt az eszközt a díjszabási javaslatukból;

  4.3. amennyiben a Tanulmány a fogyasztói csoportok vizsgálata kapcsán egyes, a fogyasztói magatartások alapján képzett fogyasztói csoportok túlzott terhelését mutatja, az eljárás alá vontak vállalják a díjmértékek vagy a díjszabás egyéb feltételeinek felülvizsgálatával az aránytalanság kiküszöbölését. Abban az esetben, ha a terhelésbeli aránytalanság arra vezethető vissza, hogy a csoportképzés idejétmúlt (pl.: azért mert a fogyasztói szokások az korábbi csoportokon belül megváltoztak, illetve a csoport összetétele megváltozott), új csoportképzési elvek figyelembe vételével történik a felülvizsgálat. Amennyiben az új csoportképzési elvek a Fogyasztói Felmérés kiegészítését teszik szükségessé, ezt a kiegészítést is vállalják elvégeztetni az eljárás alá vontak.
 1. Az eljárás alá vontak vállalják továbbá, hogy az ilyen módon elkészített díjszabás javaslatot a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2017. szeptember 30-áig benyújtják a jelen végzés 1. számú mellékletét képező megfelelési mintával [9] együtt. Az Artisjus vállalja továbbá, hogy a díjszabás jóváhagyására irányuló eljárásban részt vevő SzTNH és/vagy a jóváhagyásra hatáskörrel rendelkező minisztérium észrevételeit, illetve az illetékes minisztérium eljárást lezáró határozatát másolati példányban, az eljárás lezárást és az erről rendelkező határozatnak az Artisjus általi kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatalnak.

B) További vállalások a 2019. és 2020. évekre vonatkozó díjszabás kapcsán

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a 2018. évre vonatkozó fenti kötelezettségvállalásukat a 2019. és a 2020. évre vonatkozóan is fenntartják. Erre tekintettel új Vállalt Kutatás fog készülni, a fent írt szempontok alapján és a Vezérelvek szerint történik a díjszabási javaslat kialakítása ezekben az években is.

 1. A fenti A) pontban írt határidők a 2019. és 2020. évre vonatkozó díjszabás előkészítése kapcsán is megfelelően alkalmazandók.

C) Üres hordozói díj visszatérítési jogintézményének bevezetése és a visszatérítési igény kapcsán szerzői jogi edukációs kampány

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a 2017. évtől kezdődően díjszabásra vonatkozó díjszabási javaslatban szabályokat fogalmaznak meg[10] azon alkotó tevékenységet folytató fogyasztók[11] üres hordozó díj visszatérítésére vonatkozó igényének kezelésére, akik egyes üres hordozó(k)ra kizárólag saját, professzionális tartalmaikat[12] másolják.

 1. Az eljárás alá vontak továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2017. január 15-éig a díjszabás végrehajtására szolgáló, részletes tájékoztatót (továbbiakban: Visszatérítési Tájékoztató) dolgoznak ki, amely a fogyasztóknak szóló szerzői jogi edukáció keretében rögzíti az üres hordozó díj visszatérítésének eseteit, a jogosultak körét és a visszatérítési igény érvényesítésének pontos eljárásrendjét. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a visszatérítési igény érvényesítésének pontos eljárási rendjét 2017. január 15-éig megküldik a Gazdasági Versenyhivatal részére. A díjszabás végrehajtására szolgáló Visszatérítési Tájékoztatóban foglaltakat az eljárás alá vontak magukra nézve kötelezőnek fogják elismerni és vállalják, hogy ha a jövőben azon változtatni kívánnak, akkor az arra vonatkozó tervezetet az adott év június 30-ig előzetesen a Gazdasági Versenyhivatal részére megküldik.

 1. Az eljárás alá vontak az üres hordozói díj visszatérítéséből fakadó a fogyasztó és az eljárás alá vontak közötti jogvita esetére vállalják, hogy amennyiben a visszatérítést igénylő személy a visszatérítéssel kapcsolatos jogvita elbírálására az Egyeztető Testület eljárását választja, akkor az Artisjus (mint az üres hordozó díj érvényesítője) az eljárásban részt vesz. Abban az esetben, ha bármelyik Egyeztető Testületi eljárás lezárultával ajánlott megállapodást az Artisjus nem tudja elfogadni, ezen döntését, az Egyeztető Testület megállapodási javaslatának kézhezvételét követő 30 napon belül, részletes indoklással alátámasztja és az ellenérdekű féllel közli. Az Egyesületek vállalják, hogy fogyasztók visszatérítési igényével kapcsolatban az Egyeztető Testület előtt indult eljárás díját teljes egészében megfizetik, ezáltal lehetővé válik, hogy a fogyasztó díjmentesen vegye igényben ezt a peren kívüli vitarendezési fórumot.

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a kötelezettségvállalásuk 12. pont szerinti Kampányukban és a Visszatérítési Tájékoztatóban a fogyasztókat hangsúlyosan tájékoztatják a panaszaik kezeléséről, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény 102-105. §-aiban szabályozott, az Egyeztető Testületi eljárás, mint alternatív vitarendezési eljárás igénybe vételének lehetőségéről, módjáról egyéb jellemzőiről és a jogorvoslati lehetőségekről. Vállalják, hogy ezen tájékoztatások a médiaterv részét képezik és ezekre is kiterjed az eljárás alá vontaknak a GVH irányába a 14. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségük.

 1. Az eljárás alá vontak továbbá a visszatérítési igényekre vonatkozó, a jelen végzés 2. számú mellékletét képező médiatervnek megfelelő[13] szerzői jogi kommunikációs kampány (továbbiakban: Kampány) megvalósítását is vállalják. A Kampány a következő elemekből fog állni:

  12.1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a Visszatérítési Tájékoztatót a hivatalos honlapjaikon 2017. január 31-éig közzéteszik link elhelyezése útján, és ezt követően folyamatosan elérhetővé teszik;

  12.2. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy további fogyasztói tájékoztató anyagokat és gyakran ismételt kérdéseket készítenek a visszatérítési igénnyel kapcsolatban, amelyek 2017. január 31-étől szintén elérhetőek lesznek az eljárás alá vontak hivatalos honlapjairól link elhelyezése útján;

  12.3. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy közösségi média felületeiken is tájékoztatást nyújtanak a Visszatérítési Tájékoztatóról, az Artisjus – mint e díj érvényesítésére jogosult reprezentatív közös jogkezelő szervezet – továbbá hetente legalább 3 munkanapon 2-2 órás ügyfélfogadási időben telefonos és személyes ügyfélfogadási lehetőséget biztosít a visszatérítésre jogosult fogyasztók részére;

  12.4. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy egy önálló honlapot hoznak létre (továbbiakban: Dedikált Honlap) és tartanak fenn, amelyen fogyasztói tájékoztató anyagokat helyeznek el az üres hordozó díjjal kapcsolatban, különös tekintettel az üres hordozó díj visszatérítésére vonatkozóan. Az eljárás alá vontak a hivatalos honlapjaikon közvetlen linkeket helyeznek el, amely a Dedikált Honlapra, illetve annak egyes tartalmaira viszi át az érdeklődő fogyasztót.

  12.5. Az eljárás alá vontak szintén vállalják, hogy a hivatalos honlapjaikon a kötelezettségvállalási végzésre hivatkozó linket helyeznek el, továbbá a Dedikált Honlapon közzéteszik a kötelezettségvállalási végzés rendelkező részét és a végzés teljes szövegére linket helyeznek el.

  12.6. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy országos, illetve regionális/megyei nyomtatott sajtóban és független online oldalakon (különösen fotós, audiovizuális és zenei szakmai portálokon) is népszerűsítik a Kampányt, évente ismétlődő, megfelelően időzített reklámkampány keretében (célcsoport: 18-59 éves, aktív, A, B, C1, illetve C2 státuszú személyek).
 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a 12.6. pontban foglalt kampány, illetve a fenti fogyasztói tájékoztatás költségkerete mindösszesen nem lesz kevesebb, mint nettó 45.000.000,- Ft a Kötelezettségvállalás 3 évében, azaz 2019. december 31-éig. Ebből a reklámbüdzséből évenként, nagyságrendileg egyenlő arányú reklámköltés valósul meg (ez évenként nettó 12-18 millió forint reklámköltést jelent).

 1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a Kampány megvalósításának részleteire vonatkozóan (különösen a kampány külsős média felületeiken történő megjelenések helyét, tartalmát, időpontját, megjelenési számát, annak költségét és az elérési számokat érintően) a tárgyévet követően január 31-ig részletes tájékoztatást bocsátanak a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére, amelyben nyilatkoznak arról is, hogy a tárgyévben hány fogyasztó és milyen összegben élt az üres hordozói díj visszatérítés lehetőségével.

D) A Kötelezettségvállalás időszaka és záró jelentés készítése

 1. Az eljárás alá vontak végül vállalják, hogy a Kötelezettségvállalás időszakának lezárulta, azaz 2020. január 31-ig a Gazdasági Versenyhivatalhoz a teljesített kötelezettségekről részletes záró jelentést készítenek (továbbiakban: Záró Jelentés).

 1. A Záró Jelentésben az eljárás alá vontak összefoglalják a Vállalt Kutatások eredményeit és azoknak a díjszabásban történt implementációját, a visszatérítési igények kapcsán tapasztalt fogyasztói aktivitás növekedés mértékét, továbbá a megvalósított Kampány részleteit (különös tekintettel a kommunikáció megjelenéseire, költségére és pontos tartalmára).

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által alkalmazott kedvezményrendszer feltételeinek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontjába és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkének a) pontjába való ütközésének tekintetében megszünteti az eljárást.

A végzésekkel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A Vállalt Kutatás a 2012-es tanulmány ajánlásait és a 2015. évi kutatás és tanulmány eredményeit fejleszti tovább.

[2] A Vállalt Kutatás az Eurostat által fejlesztett, legfrissebb európai kulturális statisztikai ajánlásoknak megfelelően készítjük el (jelenleg: Eurostat-ESSNet 2012-es ajánlások), figyelembe véve az elérhető, annak alapján készült legfrissebb európai felméréseket is (jelenleg: 399. sz. speciális Eurobarometer felmérés).

[3] Az adatfelvétel során is az Eurostat ESSNet-Culture munkacsoport ajánlásait fogja alkalmazni a Vállalt Kutatás.

[4] Mennyire jól mérhető a fogyasztási forma, hány kérdéssel mérhető fel megfelelően?

[5] Van-e külső adat, amivel lehet tisztítani, pontosítani a mérési hibát; a mintából vett adatok adattisztítási módszerekkel (pl. imputation) javíthatók-e, van-e rá modell?

[6] Könnyű-e megmutatni az oksági kapcsolatot a másolással, mekkora a várhatóan kimutatható jogosulti hátrány, az adatmérés segít-e más adatpont pontosításában, modellezésében?

[7] Különös tekintettel olyan kérdésekre, mint például az, hogy egyes eszközökre hány zeneszámot, illetve filmet másolnak.

[8] Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy vannak-e olyan másolt tartalmak, üres hordozók, vagy olyan speciális kulturális fogyasztási és részvételi szokásokkal jellemző fogyasztói csoportok, amelyeknek a másolási szokásai, üreshordozó-használata vagy más releváns kulturális fogyasztási jellemzője miatt bizonyos értékű másolt tartalmakért az átlagos fogyasztóhoz képest lényegesen eltérő üres hordozó díjat fizetnek.

[9] Az Artisjus Vj/15-129/2014. számú beadványának 2. számú melléklete szerinti megfelelési minta.

[10] A 2015. évi kutatás és tanulmány eredményeinek való teljes körű megfelelés érdekében.

[11] Fogyasztó alatt ebben a tekintetben a Szjt. 35. § (1) bekezdése szerinti természetes személyt kell érteni.

[12] Az üres hordozói díj hatálya alá tartozó tartalmak az Szjt. 20.§ (1) szerint, amelyekre azért nem terjed ki a díjigénnyel kompenzált másolatkészítés, mert azt maga a jogosult (az áthárított díjigény szempontjából a fogyasztó) másolja.

[13] Az eljárás alá vontak Vj/15-137/2014. számú beadványának 1. számú melléklete szerinti médiaterv.