Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/126/2015.
Iktatószám:
Vj/126-85/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. IV./18., eljáró ügyvéd: dr. N. V.) által képviselt SCB TRADE Kft. (1029 Budapest, Nagyrét u. 11.) és a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 78., eljáró ügyvéd: Dr. Sz. L.) és a Mezei Péter Ügyvédi Iroda által képviselt ROSSMANN Magyarország Kft. (2225 Üllő, Zsaróka út 8.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.


I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az SCB TRADE Kft. 2013. június 25. napjától 2015. szeptember 30-ig a Belly-Fit erjesztett zöld- és puer teában pácolt japán aszalt szilva megnevezésű étrend-kiegészítő termék vonatkozásában

 1. nyomtatott sajtóban, termékadatlapon, a www.belly-fit.hu honlapján a termék általános, egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan tett állítások nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, így tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított;

 1. nyomtatott sajtóban, a www.belly-fit.hu honlapján, a termék dobozán a Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilusösszetevője vonatkozásában a termék összetételére, mennyiségére vonatkozó állítás nem felel meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, így tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

II. Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett kötelezi az SCB Trade Kft.-t 1.500.000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére. Az SCB Trade Kft. a bírság befizetését egyösszegben a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül vagy tíz részletben köteles teljesíteni oly módon, hogy első alkalommal 150.000 Ft – azaz százötvenezer forint – részletet, majd ezt követően kilenc alkalommal további 150.000 Ft – azaz százötvenezer forint – részletet köteles fizetni oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás – egy összegben – esedékessé válik.

III. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az SCB TRADE Kft. 2013. június 25. napjától 2015. szeptember 30-ig a Belly-Fit erjesztett zöld- és puer teában pácolt japán aszalt szilva megnevezésű étrend-kiegészítő termék vonatkozásában nyomtatott sajtóban, az SCB www.belly-fit.hu honlapján, a termék dobozán megjelent, a zöldtea és édesgyökérösszetevőivel kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának törvényi feltételei fennállnak, ezért ezen állítások alkalmazása nem jogsértő.

IV. Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a ROSSMANN Magyarország Kft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

 1. A ROSSMANN Magyarország Kft. vállalja, hogy
 1. kiemelten felügyeli, hogy logója mindenkor kizárólag a kereskedelmi kommunikáció tartalmára is kiterjedő tételes jóváhagyását követően kerülhessen feltüntetésre bármely kereskedelmi kommunikációban; jóváhagyása kérelmezésének beszállító általi elmulasztását a ROSSMANN Magyarország Kft. az érintett termék beszállítójával fennálló keretmegállapodás súlyos megsértésének tekinti, amely tényről jelenlegi beszállítóit tájékoztatja, és a jövőben megkötendő szerződéseiben e rendelkezést kifejezetten is rögzíti („Kötelezettség/1”);

 1. a VJ/126/2015. számú eljárásban érintett termékkel egy megítélés alá eső áruk forgalmazása vonatkozásában írásos szakvéleményért fordul az OGYÉI-hoz

 • annak vonatkozásában, hogy az OGYÉI által vezetett listán „zöld pipával” megjelölt termék esetében e termék OGYÉI által vizsgált címkéjén szereplő állítások jogszabályi megfelelősége mennyiben tekinthető vélelmezettnek az e termékre vonatkozó egyéb kereskedelmi kommunikációk vonatkozásában is; illetve

 • annak tisztázása vonatkozásában, hogy a Bizottság releváns honlapján (http://ec.europa.eu/nuhclaims/) elérhető információk alapján a már tagállami szinten benyújtott, de függőben lévő kérelmek listáján (http://ec.europa.eu/nuhclaims/resources/docs/claims_pending.pdf) szereplő állítások vonatkozásában indokolt és szükséges-e egyedi kérelmek benyújtása; és

 • tájékoztatási gyakorlatát az OGYÉI által adott szakvéleményhez igazítja (a 2) alpontbeli elemek együttesen: „Kötelezettség/2”).

 1. A ROSSMANN Magyarország Kft. a Kötelezettség/1 teljesítése érdekében az alábbi lépések megvalósítását vállalja:

 1. Azon szállítók listájának összeállítása egy Excel-táblázatban, amelyekkel a ROSSMANN Magyarország Kft. jelenleg szerződéses jogviszonyban áll, illetve amelyekkel a ROSSMANN Magyarország Kft. jelenleg szerződéses jogviszony kialakítását célzó aktív tárgyalásokat folytat („Szállítói Lista”).

Határidő: a Kötelezettségek teljesítését elrendelő versenytanácsi határozat kézhezvételét követő tizenöt (15) munkanap.
 1. A már fennálló szerződéses jogviszonyokban a ROSSMANN Magyarország Kft. és az érintett szállítók között fennálló szállítási keretszerződések kiegészítése, illetve a szállítók tájékoztatása, és a kapcsolódó nyilatkozatok kézbesítésének rögzítése az élelmiszernek minősülő termékek beszállítói és az élelmiszernek nem minősülő termékek szállítói vonatkozásában. A szerződéskiegészítést és tájékoztatást tartalmazó nyilatkozatok kiküldése ajánlott, tértivevényes levél, valamint e-mail üzenet útján is megtörténik. A ROSSMANN Magyarország Kft. mind a visszaérkező tértivevényeket, mind az e-mailek kézbesítési igazolásait és/vagy a szállítók megerősítő elektronikus visszajelzéseit összegyűjti, és ezek alapján a kézbesítések dátumait a Szállítói Listában rögzíti.

  2.a) Az élelmiszernek minősülő termékek beszállítói esetében a ROSSMANN Magyarország Kft. a szállítási keretszerződések alábbiak szerinti kiegészítését fogja kezdeményezni:

  „A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, amikor az általa alkalmazandó kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció keretében, illetve azzal összefüggésben a Megrendelő védjegyét, logóját, cégnevét vagy bármely egyéb olyan információt kíván feltüntetni, amely alapján a Megrendelő beazonosítható („Megrendelőre utaló információ”),

  • a vonatkozó kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció tartalmának végleges tervezetét – megfelelő határidő, de legalább öt (5) munkanap biztosításával – előzetesen megküldi a Megrendelőnek a Szerződés „Együttműködés, kapcsolattartás” című fejezetében kijelölt kapcsolattartója részére, és ennek keretében a kereskedelmi gyakorlatban/kommunikációban szereplő állítások EFSA azonosító kódjait vagy - amennyiben az EFSA azonosító kód használata az adott Élelmiszer esetében nem releváns, úgy – az adott állítások jogszerűségét megalapozó egyéb hivatkozás(oka)t magában a kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció szövegében és/vagy egy ahhoz kapcsolódó magyarázó kísérőlevélben feltünteti; továbbá

  • a Megrendelőre utaló információt csak abban az esetben tüntet fel a kereskedelmi gyakorlata/kommunikációja keretében, illetve azzal összefüggésben, ha a Megrendelő a feltüntetéshez az adott kereskedelmi gyakorlat/kommunikációhoz kapcsolódóan – az előző alpontbeli előzetes áttekintést követően – írásbeli nyilatkozata (ideértve az e-mail útján megküldött nyilatkozatot is) útján kifejezetten hozzájárult.

  A Szállító egyúttal kötelezettséget vállal arra is, hogy minden, a Szállító által bármely Élelmiszerrel kapcsolatosan készített és a Megrendelő részére az utóbbi általi további felhasználás (pl. kihelyezés, reklámújságban való megjelentetés, internetes közzététel, stb.) céljával megküldött kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció (pl. tájékoztató anyag, leírás, reklámállítás, webáruházban elérhetővé tett termékadatlap, stb.) esetében az abban szereplő állítások EFSA azonosító kódjait vagy - amennyiben az EFSA azonosító kód használata az adott Élelmiszer esetében nem releváns, úgy – az adott állítások jogszerűségét megalapozó egyéb hivatkozás(oka)t magában a kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció szövegében és/vagy egy ahhoz kapcsolódó magyarázó kísérőlevélben feltünteti.

  Amennyiben a Szállító előzőekben foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából eredően a Megrendelő oldalán kár keletkezik, vele szemben hatósági vagy bírósági eljárásban bírságot vagy más hasonló hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak, kártérítés, vagy kártalanítás fizetésére kötelezik, vagy a Megrendelőnek bármilyen egyéb fizetési kötelezettsége vagy anyagi hátránya keletkezik, úgy a Szállító köteles a fenti kár, hátrányos jogkövetkezmény, fizetési kötelezettség, illetve anyagi hátrány teljes összegét a Megrendelő részére megtéríteni.”

  „A Szerződés értelmezésében súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi magatartások:

  a Szállító részéről, ha valamely kereskedelmi gyakorlata/kommunikációja keretében, illetve azzal összefüggésben a Megrendelőre utaló információt a Megrendelőnek a Szerződés „Reklám- és Marketing Szolgáltatások” című fejezetében foglaltak szerinti, előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásának hiányában tüntet fel;

  a Szállító részéről, ha a Szerződés „Reklám- és Marketing Szolgáltatások” című fejezetében foglalt kötelezettsége ellenére elmulasztotta megfelelően feltüntetni adott kereskedelmi gyakorlatban/kommunikációban szereplő állítások vonatkozásában az EFSA azonosító kódokat vagy az adott állítások jogszerűségét megalapozó egyéb hivatkozásokat;”

  2.b) Az élelmiszernek nem minősülő termékek beszállítói esetében a ROSSMANN Magyarország Kft. a szállítási keretszerződések alábbiak szerinti kiegészítését fogja kezdeményezni:

   „A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, amikor az általa alkalmazandó kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció keretében, illetve azzal összefüggésben a Megrendelő védjegyét, logóját, cégnevét vagy bármely egyéb olyan információt kíván feltüntetni, amely alapján a Megrendelő beazonosítható („Megrendelőre utaló információ”),

  • a vonatkozó kereskedelmi gyakorlat/kommunikáció tartalmának végleges tervezetét – megfelelő határidő, de legalább öt (5) munkanap biztosításával – előzetesen megküldi a Megrendelőnek a Szerződés „Együttműködés, kapcsolattartás” című fejezetében kijelölt kapcsolattartója részére; továbbá

  • a Megrendelőre utaló információt csak abban az esetben tüntet fel a kereskedelmi gyakorlata/kommunikációja keretében, illetve azzal összefüggésben, ha a Megrendelő a feltüntetéshez az adott kereskedelmi gyakorlat/kommunikációhoz kapcsolódóan – az előző alpontbeli előzetes áttekintést követően – írásbeli nyilatkozata (ideértve az e-mail útján megküldött nyilatkozatot is) útján kifejezetten hozzájárult.

  Amennyiben a Szállító előzőekben foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából eredően a Megrendelő oldalán kár keletkezik, vele szemben hatósági vagy bírósági eljárásban bírságot vagy más hasonló hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak, kártérítés, vagy kártalanítás fizetésére kötelezik, vagy a Megrendelőnek bármilyen egyéb fizetési kötelezettsége vagy anyagi hátránya keletkezik, úgy a Szállító köteles a fenti kár, hátrányos jogkövetkezmény, fizetési kötelezettség, illetve anyagi hátrány teljes összegét a Megrendelő részére megtéríteni.”

  „A Szerződés értelmezésében súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi magatartások:

  • a Szállító részéről, ha valamely kereskedelmi gyakorlata/kommunikációja keretében, illetve azzal összefüggésben a Megrendelőre utaló információt a Megrendelőnek a Szerződés „Reklám- és Marketing Szolgáltatások” című fejezetében foglaltak szerinti, előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásának hiányában tüntet fel;”

  Határidő: a Kötelezettségek teljesítését elrendelő versenytanácsi határozat kézhezvételét követő hat (6) hónap.

  1. A szállítók részéről visszaérkező, jóváhagyólag aláírt szerződéskiegészítési nyilatkozatokat vagy egyéb visszajelzéseket a ROSSMANN Magyarország Kft. összegyűjti, rendszerezi, és a visszaérkezés tényét és időpontját a Szállítói Listában is rögzíti.

  Határidő: a Kötelezettségek teljesítését elrendelő versenytanácsi határozat kézhezvételét követő hat (6) hónap.

  1. A jövőben létrehozandó szerződéses jogviszonyok, illetve a jövőben aláírásra kerülő szállítási keretszerződések esetében a ROSSMANN Magyarország Kft.  olyan megállapodást fog megkötni a (be)szállítóival, amely biztosítja egyrészt a ROSSMANN Magyarország Kft.  számára a ROSSMANN Magyarország Kft.-ra utaló információ (be)szállító általi megjelenítése feletti kontrollt, másrészt élelmiszerek esetében – a szigorúbb tájékoztatási követelmények miatt - az alkalmazni kívánt kereskedelmi gyakorlatban/ kommunikációban szereplő állítások jogszerűségére utaló információk (be)szállító általi feltüntetését, oly módon hogy a ROSSMANN Magyarország Kft.

  1. az élelmiszernek minősülő termékek esetében a fenti 2. a) pontban szövegszerűen megjelölt szerződéses rendelkezéseket tartalmazó megállapodást fog kötni a beszállítóival; míg

  1. az élelmiszernek nem minősülő termékek esetében a fenti 2. b) pontban szövegszerűen megjelölt szerződéses rendelkezéseket tartalmazó megállapodást fog kötni a szállítóival.

  Határidő: a Kötelezettségek teljesítését elrendelő versenytanácsi határozat kézhez vételét követő naptól kezdődően folyamatosan.

  1. A ROSSMANN Magyarország Kft. a Kötelezettség/2 teljesítése érdekében az alábbi lépések megvalósítását vállalja:

  1. Állásfoglalás-kérés benyújtása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) részére, és abban az állásfoglalás-kérés tárgyát érintően az OGYÉI által lehetőség szerint biztosítandó személyes konzultáció kérelmezése.

  Határidő: a Kötelezettségek teljesítését elrendelő versenytanácsi határozat kézhezvételét követő öt (5) munkanap.

  1. Az OGYÉI állásfoglalásának figyelembevételével írásbeli belső eljárásrend kidolgozása, és annak, valamint az OGYÉI-állásfoglalásnak a GVH felé történő benyújtása.

  A kialakítandó belső eljárásrend minimális tartalma ki fog terjedni arra, hogy

  1. a ROSSMANN logó szállítói hirdetésekben történő megjelenítésére milyen feltételek vonatkoznak; továbbá

  1. az élelmiszerekre vonatkozóan a beszállítóktól kapott információkat a ROSSMANN saját kereskedelmi kommunikációjába milyen módon veszi át, és hogy a ROSSMANN szervezetrendszerén belül ki a felelős a fenti szabályok betartásáért.

  Határidő: az OGYÉI állásfoglalásának kézhezvételét követő hat (6) hónap.

  1. A belső eljárásrend kidolgozását követően belső oktatás megtartása a ROSSMANN érintett munkavállalói részére, és az ennek megtörténtéről szóló nyilatkozat, valamint a résztvevő ROSSMANN-munkatársak aláírását tartalmazó jelenléti ív benyújtása a GVH részére.

  Határidő: az OGYÉI állásfoglalásának kézhezvételét követő hat (6) hónap.

  1. A ROSSMANN Magyarország Kft. vállalja a kötelezettségvállalást elrendelő határozat kézhezvételétől számított hat (6) hónap elteltével írásbeli összefoglalást nyújt be a GVH felé az addig teljesített és a még folyamatban lévő kötelezettségek állásáról.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

   

  Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

  végzést.

  Az eljáró versenytanács a Belly-Fit erjesztett zöld- és puer teában pácolt japán aszalt szilva megnevezésű étrend-kiegészítő termék adott célra való alkalmassága, használatától várható eredmények, előnyök alapján történő vizsgálata tekintetében az eljárást megszünteti.

  A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

  Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

  Indokolás

  A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.