Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:  VJ/57/2017.
Iktatószám:    VJ/57-326/2017.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Árva Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [SZEMÉLYES ADAT]) és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: [SZEMÉLYES ADAT]) által képviselt Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2615 Csővár, Madách utca 1.), Jacobs Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2615 Csővár, Madách utca 1.), BrillBird Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (1066 Budapest, Ó utca 46. 1. emelet 1.), Elite Cosmetix Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 44. fszt. 3.) és MarilyNails Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Soroksári út 160.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BrillBird Kft., az Elite Cosmetix Kft. és a MarilyNails Kft. egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést követtek el, amikor

 • a BrillBird Kft. 2012-től, az Elite Cosmetix Kft. 2010-től és a MarilyNails Kft. 2016-tól a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző módon meghatározták a BrillBird, Crystal Nails, MarilyNails, továbbá 2017. június 13-tól a LadyLash, LuxLash és Crystal Spa márkájú termékeik belföldi viszonteladási árainak mértékét,
 • a BrillBird Kft. 2012-től, az Elite Cosmetix Kft. 2010-től és a MarilyNails Kft. 2016-tól az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon meghatározták a BrillBird, LadyLash, Crystal Nails, LuxLash, Crystal Spa és MarilyNails márkájú termékeik belföldi viszonteladási árainak mértékét,
 • a BrillBird Kft. legalább 2015 júniusától, az Elite Cosmetix Kft. 2013 decemberétől és a MarilyNails Kft. 2016-tól a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző módon meghatározták a BrillBird, Crystal Nails, MarilyNails, továbbá 2017. június 13-tól a LadyLash, LuxLash és Crystal Spa márkájú termékeik külföldi viszonteladási árait, továbbá
 • a BrillBird Kft. legalább 2015 júniusától, az Elite Cosmetix Kft. 2013 decemberétől és a MarilyNails Kft. 2016-tól az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon meghatározták a BrillBird, LadyLash, Crystal Nails, LuxLash, Crystal Spa és MarilyNails márkájú termékeik külföldi viszonteladási árait, továbbá
 • a BrillBird Kft. 2012-től és az Elite Cosmetix Kft. 2009-től a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjába ütköző módon a BrillBird és Crystal Nails márkájú termékeik vonatkozásában korlátozták a belföldi viszonteladók földrajzi értékesítési területét, ide nem értve a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre történő aktív értékesítés korlátozását,
 • a BrillBird Kft. 2012-től és az Elite Cosmetix Kft. 2009-től az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdés c) pontjába ütköző módon a BrillBird, LadyLash, Crystal Nails, LuxLash és Crystal Spa márkájú termékeik vonatkozásában korlátozták a belföldi viszonteladók földrajzi értékesítési területét, ide nem értve a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre történő aktív értékesítés korlátozását,
 • a BrillBird Kft. 2011-től, az Elite Cosmetix Kft. 2009-től és a MarilyNails Kft. 2016-tól a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjába ütköző módon a BrillBird, Crystal Nails és MarilyNails márkájú termékeik vonatkozásában korlátozták a külföldi viszonteladók földrajzi értékesítési területét, ide nem értve a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre történő aktív értékesítés korlátozását,
 • a BrillBird Kft. 2011-től, az Elite Cosmetix Kft. 2009-től és a MarilyNails Kft. 2016-tól az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdés c) pontjába ütköző módon a BrillBird, LadyLash, Crystal Nails, LuxLash, Crystal Spa és MarilyNails márkájú termékeik vonatkozásában korlátozták a külföldi viszonteladók földrajzi értékesítési területét, ide nem értve a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre történő aktív értékesítés korlátozását.

II. Az eljáró versenytanács a jogsértés további folytatását megtiltja, és az általuk vállalt, a jelen határozat melléklete szerinti kötelezettségek teljesítésére kötelezi az eljárás alá vontakat.

III. Az eljáró versenytanács emellett a BrillBird Kft.-t, az Elite Cosmetix Kft.-t és a MarilyNails Kft.-t egyetemlegesen kötelezi 46.000.000 Ft, azaz negyvenhatmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá a BrillBird Kft.-vel, az Elite Cosmetix Kft.-vel és a MarilyNails Kft.-vel szemben egyetemlegesen kiszabott bírság tekintetében a velük egy vállalkozáscsoportba tartozó Jacobs Holding Zrt.-t és a Jacobs Global Kft.-t nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja őket kötelezni a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot az eredetileg kötelezett BrillBird Kft., Elite Cosmetix Kft. illetőleg MarilyNails Kft. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács

 • a BrillBird Kft. és az Elite Cosmetix Kft. által kötött belföldi szerződésekben alkalmazott, a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre irányuló aktív értékesítés korlátozását illetően,
 • a MarilyNails Kft. által a belföldi viszonteladói szerződésekben alkalmazott területi korlátozást illetően,
 • a BrillBird Kft., az Elite Cosmetix Kft. és a MarilyNails Kft. által kötött külföldi viszonteladói szerződésekben alkalmazott, a kizárólagos szerződésekkel lefedett területekre irányuló aktív értékesítés korlátozását illetően,
 • a BrillBird Kft., az Elite Cosmetix Kft. és a MarilyNails Kft. által a belföldi és a külföldi viszonteladói szerződésekben alkalmazott versenytilalmi rendelkezéseket (kizárólagos beszerzés és kizárólagos értékesítés) illetően,
 • a Tpvt. valószínűsített megsértését illetően a műszempilla termékekre, valamint a kéz- és lábápolási termékekre vonatkozó viszonteladási ár megkötése kapcsán a 2017. június 13. előtti időszak vonatkozásában, végezetül
 • a Tpvt. valószínűsített megsértését illetően a műszempilla termékekre, valamint a kéz- és lábápolási termékekre vonatkozó területi korlátozás kapcsán

az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar