Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/10/2019.
Iktatószám: VJ/10-115/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Direct Group S.A. (Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Marbella, Panama City, Panama) és a dr. L. Gy. ügyvéd által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Direct Group S.A. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat 2018. januártól a nyomtatott sajtóban (2020. május 10-ig) megjelent hirdetésekkel és a www.pureactivi.com weboldalakon azzal, hogy

 • termékeit, illetve azok hatásosságát nem létező tudósok, kutatók, fogyasztók ajánlásával, illetve nem létező tanúsítványok megjelenítésével népszerűsítette,
 • kizárólag „kedvezményes” (azaz a reklámokban kedvezményesnek megjelenített) áron értékesítette a termékeit, így a kommunikált kedvezmény mértéke, illetve a megjelölt eredeti ár nem tekinthető valósnak,
 • elhallgatta a fogyasztók elől a népszerűsített termékek nevét, termékkategóriáját, gyártóját, illetve forgalmazóját, ezek elérhetőségét,
 • egyes reklámjai kapcsán nem vagy nem észlelhetően került megjelenítésre, hogy az hirdetés, fizetett tartalom.

Az eljáró versenytanács a Direct Group S.A. számára a fenti gyakorlatok (bármely csatornán, eszközön történő) folytatását – a jelen határozat közlését követő 10 napon belül – megtiltja, és arra kötelezi a vállalkozást, hogy a jelen határozat közlését követő 30 napon belül igazolja, hogy a kifogásolt gyakorlatokat mikor és hogyan hagyta abba.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Direct Group S.A.-t 800.000.000 Ft, azaz nyolcszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács a www.pureactivi.com weboldalakra (aloldalakra), az esetlegesen felmerülő újabb reklámcsatornákra, illetve az ügyfélszolgálati tájékoztatásokra figyelemmel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 18. §-ának rendelkezése szerint a weboldalak, illetve az ügyfélszolgálat üzemeltetésében, a kereskedelmi gyakorlatok közzétételében közreműködő alábbi vállalkozásokkal is közli a határozatot, figyelemmel arra, hogy – ha a jogsértés másként nem szüntethető meg – ezen vállalkozásokat külön határozatban fogja majd kötelezni a jelen határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megszüntetésére irányuló része végrehajtására:

 • PIVO Telecom Kft. (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 17.)
 • Calgo Kft. (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u.)
 • Project Execution S z o.o.s.k. (ul. Stanisława Staszica 1D/U3, 05-800 Pruszków, Lengyelország)
 • Global Group c/o Reverse Logistics LLC (Chlodna 64, 00-872 Warsaw, Lengyelország)

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a Mediaworks Hungary Zrt.-t az általa tett következő vállalások teljesítésére:

 1. A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy az eljárás alá vont Direct Group S.A.-val, valamint annak valamennyi kapcsolt vállalkozásával, illetve vele ésszerű tájékozódás nyomán kapcsolatba hozható vállalkozásokkal hirdetési tevékenységét megszakítja, szerződéses kapcsolatát megszünteti és ezen vállalkozásoktól hirdetési megrendelést a jövőben nem fogad be. Ezen vállalásának a teljesítését – a vonatkozó döntést igazoló irat csatolásával – a Mediaworks Hungary Zrt. a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.
 2. A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy tájékoztatást tesz közzé a fogyasztók számára, mindazon nyomtatott termékekben, amelyekben a jelen eljárásban kifogásolt valamely hirdetés megjelent (feltéve, hogy az adott nyomtatott termék a közzététel időpontjáig nem került megszüntetésre) - a döntés Gazdasági Versenyhivatal honlapján való elérhetőségére is utalva -, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásra figyelemmel a Mediaworks Hungary Zrt. megszüntette a jogsértő hirdetések befogadását.
  A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy a tájékoztatást a jelen határozat kézhezvételét követő 3 hónapon belül (vagy ha az adott termék következő megjelenése az ezt követő időre esik, úgy a következő megjelenés alkalmával) megjelenteti az érintett nyomtatott termékeiben és ennek igazolására a vonatkozó lappéldányokat legkésőbb az azt követő 15 napon belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatalhoz.
 3. A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy belső utasításban vagy egyéb szabályozó dokumentumban vállalatcsoport szintű egységes módszertant dolgoz ki a nyomtatott termékek tekintetében arra vonatkozóan, hogy

i) milyen elvek mentén történik a hirdetések befogadása / visszautasítása,
ii) ezen elvek betartását milyen kontroll-mechanizmusok (adott esetben kétszintű ellenőrzési rendszer) segítségével ellenőrzi, továbbá
iii) hogyan biztosítható a szerkesztőségi és hirdetési tartalom összetéveszthetőségének elkerülése (az érthetőség és az észlelhetőség szempontjaira - mint pl. grafikai sztenderdek - is figyelemmel).

A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy a kidolgozott módszertanról oktatást tart a vállalatcsoport számára országos értékesítési tevékenységet végző személyek részére, továbbá a hirdetések megjelentetésére vonatkozó általános szerződési feltételei között szerepelteti, hogy nem kívánja közzétenni azokat a hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg a kidolgozott módszertan elveinek.

A Mediaworks Hungary Zrt. vállalja, hogy a belső utasítás vagy egyéb szabályozó dokumentum, továbbá a fentiek szerint módosított hirdetési általános szerződési feltételek a jelen határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül hatályba lépnek, valamint ezen időtartamon belül az oktatás is megtartásra kerül. A Mediaworks Hungary Zrt. a fentieket legkésőbb a 3 hónap elteltét követő 15 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé a vonatkozó dokumentumok megküldése útján.

Ezen határozat ellen is a kézhezvételtől számított 30 napon belül indítható közigazgatási per. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar