Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/10/2020.
Iktatószám:    VJ/10-161/2020.

Betekinthető változat!
Az SCB TRADE Kft. és a KÉK PADLIZSÁN Kft.
üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Irina Shevchenko ügyvezető (kézbesítési megbízottja: Etalon Bázis Gazdasági Szolgáltató Kft., 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4., KRID azonosító: 11917632) által képviselt[1] SCB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1063 Budapest, Szív u. 28.[2], KRID azonosító: 14206742[3]) és a Prédl Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 19226446) által képviselt KÉK PADLIZSÁN Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. (1073 Budapest, Akácfa u. 51.) eljárás alá vont vállalkozások ellen jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a releváns reklámeszközök többsége esetében (lásd a jelen határozat 4.1.1. pontját) a szerkesztői tartalomnak álcázott reklám tényállása nem valósult meg, így ezen eszközök ebben a tekintetben nem jogsértőek.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az eljárás alá vontak december 21-től kezdődően a FATBOND termék népszerűsítése kapcsán tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg, mivel

  • ágazati jogszabályi előírás ellenére nem tüntették fel egyértelműen, hogy a reklámozott termék gyógyászati segédeszköz,
  • ágazati jogszabályi előírás ellenére a közzétett kommunikációs eszközök nem tartalmazták a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerű alkalmazásához szükséges tájékoztatást, figyelmeztető szöveget,
  • ágazati jogszabályi előírás ellenére a közzétett kommunikációs eszközök nem tartalmaztak egyértelmű felhívást a gyógyászati segédeszköz használati útmutatója megismerésének szükségességére,
  • a közzétett kommunikációs eszközök egészségügyi szakemberek, valamint ismert személyiségek ágazati jogszabályi előírás által tilalmazott ajánlását tartalmazták,
  • megtévesztették a fogyasztókat a termék szabadalmi védettségére vonatkozó („három szabadalommal védett” és ehhez hasonló tartalmú) állításokkal,
  • elhallgatták azt az információt, hogy a termék olyan túlsúlyos egyének által alkalmazható, akiknek testtömeg indexe 25 és 30 közötti.

A fenti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács az SCB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- t 29.000.000 Ft, azaz huszonkilencmillió forint, a KÉK PADLIZSÁN Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.-t 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[4] versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a KÉK PADLIZSÁN Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.-t, hogy a jelen határozat átvételét követő 90 napon belül (dokumentáltan, a vonatkozó iratok csatolásával) igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé a vállalt megfelelési intézkedéseit.

A fentieken túl az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárásban felmerült 97.000 Ft, azaz kilencvenhétezer forint szakértői díj mint eljárási költség (egyetemleges) megfizetésére kötelezi az eljárás alá vontakat, amely összeget szintén a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetniük a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[5] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti

  • az I. ponton kívüli, további eszközök (lásd a jelen határozat 4.1.2.  pontját) szerkesztői tartalomnak álcázott volta és
  • a feltárt kereskedelmi gyakorlatban szereplő, az elhízás megelőzésére, a súlyvesztés, fogyás elősegítésére irányuló, egészségre vonatkozó hatásállítások

tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont vállalkozást 2020. április 9-től 2022. március 16-ig a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler utca 11.), 2022. március 21-től 2022. március 29-ig dr. Fekete Krisztián ügyvéd (1146 Budapest, Hermina út 4.) képviselte a versenyfelügyeleti eljárásban (VJ-10-3/2010., VJ/10-126/2020., VJ/10-129/2020., VJ/10-132/2020.)

[2] A vállalkozás korábbi székhelyének (1029 Budapest, Nagyrét u. 11.) törlésére, valamint a fenti új székhely bejegyzésére 2022. március 10-én került sor a 2022. március 23-án készült cégmásolat tanúsága szerint (beemelve a VJ/10-135/2020. számú feljegyzéssel).

[3] Adószámból képzett adat, eljárás alá vont azonban cégkapun nem volt korábban elérhető.

[4] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[5] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar