Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
26. K. 31. 328/2012/6.

Jegyzőkönyv:

nyilvánosan tartott tárgyalásról

Felperes: SVK Group-Hungary Kft. (Budapest)
Alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
A per tárgya: versenyügyben hozott Vj/044-015/2011. számú közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A tárgyalás helye: Budapest II. kerület, Csalogány u. 47-49.I. emelet 3. sz. tárgyalóterem
A tárgyalás ideje: 2012. augusztus 23. 9:00 óra
A tárgyalás megkezdve: 2012. augusztus 23-án 9:00 órakor
Jelen vannak:
Felperesért: Zeleneev Artem ügyvezető
(szem. ig. sz.: ...,
szül.:...,
an.: ...,
lakcím: ...,
lakcímet igazoló hat. ig. száma: ...)

dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit bíró

Alperesért: dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (ügyv. ig. száma: ...)

Hallgatóság: 1 fő

Jegyzőkönyv hangfelvétel útján magnóval rögzítve

A bíróság a tárgyalás megnyitását követően megállapítja, hogy a felek idézése szabályszerűen megtörtént, ezt követően, 2012. augusztus 22. napján a bíróság - a felek előzetes egyetértésével - az eredetileg 2012. augusztus 23. napjának 10:00 órájára kitűzött tárgyalást beállította és 2012. augusztus 23. napjának 9 órájára tűzte ki. A feleket erről - előzetes egyeztetést követően - faxon, illetve e-mailben értesítette, a tárgyaláson az írásbeli idézést (5. sz. végzés) tértivevénnyel igazoltan is átadta. A tárgyaláson a felek megjelentek, a tárgyalás megtartásának törvényes akadálya nincs.

A bíróság nyilatkoztatja felperesi társaság képviselőjét, hogy a magyar nyelvet érti-e, beszéli-e.

Felperesi képviselő nyilatkozata:
A magyar nyelvet értem és beszélem is.

A bíróság a Pp. 115. §-ában és 118. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a feleket, hogy a tárgyalás anyaga hangfelvétel útján készül, a hangfelvételről írásba foglalt jegyzőkönyv 8 munkanap elteltével a földszinti Kezelőirodában megtekinthető, illetve átvehető.

A jegyzőkönyv elektronikus úton történő megküldését
Felperes: ...
Alperes: ...
e-mail címre kéri.

A bíróság ismertette a per iratait, mely kiterjedt az alperesi nyilatkozat mellékleteként felterjesztett közigazgatási iratokra is.

Iratismertetést követően a bíróság felperesi képviselő kérésére a VJ-44-018/2011. számú módosító határozatot felperesi képviselőnek betekintésre átadta, a betekintés alapján felperesi képviselő nyilatkozott arról, hogy a módosító határozatot megkapták.

Ezt követően a bíróság a Pp. 3. § (3) bekezdése alapján előzetesen tájékoztatta a feleket a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről, e körben - figyelemmel arra, hogy felperes keresetlevélben a bírság mértékét kifogásolta - felhívta a figyelmet a mérlegelési jogkörben hozott döntés jogszerűségének a Pp. 339/B. §-ában foglalt kritériumaira.

A bíróság a Pp. 8. § (2) bekezdése alapján figyelmeztette a feleket a perbeli jogok jóhiszemű gyakorlásának követelményére, mely figyelmeztetés kiterjedt a rosszhiszemű pervitel következményeire is.

Felperesi képviselő nyilatkozata:
A Gazdasági Versenyhivatal törvényesen járt el. Hibát követtünk el a reklámozás során. Amikor a hibáról értesültünk, akkor módosítottuk a reklámszöveget, ezt kérjük méltányosan elbírálni. Korábban 5 ember dolgozott a cégnél, mára már mindenkit elbocsátottak a gazdasági helyzet miatt. A bírság kiszabásának jogalapját nem vitatjuk, de annak összege véleményünk szerint aránytalan.

Alperesi képviselő nyilatkozata:
A módosított határozatban a 2011. évi mérlegadatokra figyelemmel állapította meg alperes a bírságot. A bírság kiszabását kellően megindokolta, a 75-76. pontban az indokolás részletesen megtalálható és annak okszerűsége a határozatból kitűnik. Indokoltnak tartom rögzíteni, hogy a felperes a jogalapot nem vitatja. A módosított reklámszöveg a vizsgált időszakra nem hat ki. Erre figyelemmel a kereset elutasítását kérem. Felhívom továbbá a felperes figyelmét, hogy gondolja át, kívánja-e a pert folytatni, mert ha a kereseti kérelmétől eláll és a per megszüntetésére kerül sor, akkor kevesebb illetéket kell fizetni. A per megszüntetése esetén az alperes perköltségigénnyel nem él.

Felperesi képviselő kérésére a bíróság tájékoztatást adott arról, hogy az eljárással kapcsolatos költségek (illeték és perköltség) milyen nagyságrendet tesznek ki az eljárás ítélettel történő befejezése esetén, illetve a keresettől való elállás miatt bekövetkező per megszüntetése esetén. A bíróság a Pp. 160. §-ának (l) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást adott arról is, hogy mivel a per érdemi tárgyalás már megkezdődött, az elálláshoz az alperes hozzájárulása szükséges.

Felperesi képviselő nyilatkozata:
A kereseti kérelemtől elállók, kérem az eljárás megszüntetését.

Alperesi képviselő nyilatkozata:
Az eljárás megszüntetéséhez hozzájárulok. Perköltségre nem tartok igényt.

Ezt követően a bíróság a Zeleneev Artem ügyvezető által képviselt SVK Group-Hungary Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. sz.) alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében - tárgyaláson - meghozta és kihirdette a következő

végzést:

A bíróság a pert megszünteti .

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására a Magyar Állam javára fizessen meg 6.000 (Hatezer) forint, tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt, mérsékelt kereseti illetéket.

A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Fővárosi Törvényszéknél 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A Gazdasági Versenyhivatal Vj/044-018/2011. számú határozattal módosított Vj/044-015/2011. számú határozatban megállapította, hogy felperes jogsértést valósított meg azzal, hogy 2010. szeptember 29. és 2011. május 27. között a Promed Balzsam elnevezésű terméknek betegség megelőzésére, gyógyítására és kezelésére vonatkozó tulajdonságát állította, s a jogsértésre tekintettel 1.000.000 forint birság megfizetésére kötelezte felperest. A határozat ellen felperes kereseti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, amelyben a részére kiszabott bírság jogalapját nem vitatta, de a bírság mértékét igen. Erre figyelemmel kérte alperes határozatának hatályon kívül helyezését, valamint az ügyben tárgyalás tartását.

Az ügyben 2012. augusztus 23. napján tartott első tárgyaláson a felperesi és alperesi nyilatkozat megtételét követően a felperes a keresettől elállt és kérte a per megszüntetését, ehhez az alperes hozzájárult.

Alperes a keresetindítás folytán felmerült költségei megtérítésére nem tartott igényt.

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 157. § e) pontja kimondja, hogy a bíróság a pert megszünteti, ha a felperes a keresetétől eláll. A Pp. 160. § (1) bekezdése alapján a felperes a per érdemi tárgyalása előtt keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat, az érdemi tárgyalás megkezdése után azonban csak akkor, ha az elálláshoz alperes hozzájárul. A felperes mindkét esetben köteles az alperesnek a keresetindítás folytán felmerült költségeit megtéríteni.

Felperes a keresettől elállt, a keresettől való elállásához az alperes hozzájárult, továbbá az alperes költségre nem tartott igényt, ezért a bíróság a Pp. 157. § e) pontja értelmében - a Pp. 160. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel - a pert megszüntette.

A bíróság az alperesi nyilatkozatra figyelemmel felperest nem kötelezte perköltség megfizetésére.

A bíróság a felperest a tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti illeték mérsékelt összegű megfizetésére kötelezte az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 58. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a költségmentesség alkalmazására kiadott 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra. A bíróság a mérsékelt illeték alapját az Itv. 43. §-ának (3) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel az Itv. 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint állapította meg.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (1) bekezdése biztosítja.

Felperesi képviselő nyilatkozata:
A permegszüntető végzésben foglaltakkal egyetértek, a fellebbezési jogomról lemondok.

Alperesi képviselő nyilatkozata:
A permegszüntető végzésben foglaltakkal egyetértek, fellebbezési jogomról lemondok.

Záradék:

A 26.K.31.328/2012/6. számú jegyzőkönyvben foglalt permegszüntető végzés 2012. év augusztus hó 23. napján jogerős és végrehajtható.

Peres felek a jegyzőkönyv visszahallgatását nem kérik.

Tárgyalás befejezve,

jegyzőkönyv lezárva: 9 óra 45 perckor

K.m.f.

dr. Bami Zsoltné dr. Szabó Judit
bíró