Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
27.G.42.362/2019/9.


A Fővárosi Törvényszék a dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) felperesnek a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. IV/20., ügyintéző: ügyvéd) által képviselt Exch-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 3. 4. em. 6.) I. rendű és Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 3. 2. em.) II. rendű alperes ellen indított közérdekű perében meghozta a következő

ítéletet.

A bíróság valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal megállapítja, hogy az I. rendű alperes jogsértő magatartást tanúsított 2014. január 1-től 2017. április 30-ig, amikor a fogyasztókban azt a benyomást keltette, hogy tevékenysége során eredményesen közreműködik üdülési joguk értékesítésében, valamint hogy célja az üdülési jogok másodlagos értékesítése.

A bíróság feljogosítja a felperest, hogy az ítélet rendelkező részének I. rendű alperesre vonatkozó részét az I. rendű alperes költségére országos napilapban közzétegye.

A bíróság valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal megállapítja, hogy а II. rendű alperes jogsértő magatartást tanúsított 2016. március 17-től 2018. február 1-ig, amikor a fogyasztókban azt a benyomást keltette, hogy célja az üdülési jogok másodlagos értékesítése.

A bíróság feljogosítja a felperest, hogy az ítélet rendelkező részének II. rendű alperesre vonatkozó részét а II. rendű alperes költségére országos napilapban közzétegye.

A bíróság megállapítja, hogy a perrel érintett jogosult minden olyan, már üdülési joggal rendelkező fogyasztó, aki üdülési jogának értékesítése céljából a fenti időszakokban az alperesek valamelyikével kontraktuális viszonyba került, velük megbízási, ajándékozási vagy adásvételi szerződést kötött.

Az érintett fogyasztók a jogosulti körhöz való tartozásukat a fenti követelményeknek megfelelő szerződés bemutatásával igazolhatják.

A bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 10.000 (tízezer) forint perköltséget, valamint az államnak, az adóhatóság külön felhívására, az abban megjelölt módon és számlára 36.000 (harminchatezer) forint feljegyzett eljárási illetéket.

A bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül leletezés terhével fizessenek meg további 18.000 (tizennyolcezer) forint eljárási illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet ennél a bíróságnál, de a Fővárosi Ítélőtáblához címezve kell írásban, elektronikusan benyújtani.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását. Ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, a teljesítési határidővel vagy az illeték megfizetésével kapcsolatos, továbbá ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, de a fellebbező fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás tartását.

A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. Új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezést tárgyaláson kívül a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával bírálják el.

A jogi képviselet kötelező az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ha jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és e kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.

Indokolás:

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.