Vj-3/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tuller András ügyvéd (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.) által képviselt Európai Levelező Oktatás Kft (1117 Budapest, Galváni u. 44.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a tevékenysége reklámozásánál használt "legjobb", "legnagyobb" kifejezésekkel jogsértést követett el. E magatartás folytatását megtiltja.

Az eljárás alá vontat 100.000.- (azaz Egyszázezer ) forint birsággal sújtja, melyet köteles 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára megfizetni. E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben lehet kérni, melynek a pénzfizetésre vonatkozóan halasztó hatálya van.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, a vizsgálati jelentés, az eljárás alá vont előadása és az általa becsatolt okiratok alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont működését 1991. október 2-án kezdte meg. Postai levelezésen keresztül vállalatoknak és magán személyeknek általános nyelvtanfolyamokat és egyéb tanfolyamokat így például manager- , titkárnő képzés, szabás-varrás, könyvelési alapismeretek, billentyűs hangszer, stb. Széles reklámkampányt folytatott a TVR Hétben, a Kiskegyedben, a Vico TVR-ben, a Meglepetés, a Füles, a Televízió és Rádió Újságban stb. 1996. szeptemberétől szórólapokat terjeszt, melyeket postahivatalokba helyez ki. A reklámokban és a szórólapokon feltünteti mintegy lógóként azt, hogy Európai Levelező Oktatás ELO legelső, legjobb, legnagyobb. Felsorolja a választható tanfolyamokat és azok árát. Utal arra, hogy a levelező oktatás módszerét 50 éve fejlesztették ki, a tengeren túlon és ezt Európában tökéletesítették. Feltünteti információs szolgálata telefonszámát is elérhetőségi idejét. Az elérhető eredménynél közli, hogy a tanfolyam elvégzője megkapja az ELO "Nemzetközi Oklevelét", melynek birtokában már könnyebben tud változtatni a körülményein. Ezt a szórólapot, amelyen a "Nemzetközi Oklevél" szövegrész szerepel jelenleg már nem terjesztik. Az érdeklődőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, ennek hátoldalán szerepelnek az ELO tanfolyamokon való részvétel feltételei. A 4-es pont szerint a hallgatónak - miután a kurzus teljes összegét befizette - joga van a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványhoz. A hallgatók ezen kívül megkapják az ELO Magazinját tájékoztatásul. Az általános tájékoztató számban szerepel 10 érv az Európai Levelező Oktatás keretében folytatott egyéni tanulás korszerű módszere mellett.
Első érvként szerepel, hogy "Ön a Magyarországon működő legelső, legjobb, legnagyobb levelező oktatási rendszerben tanulhat, amelynek intézményei behálózzák egész Európát".

A 10. pontja szerint a tanfolyam sikeres elvégzése után "értékes oklevelet kap" az ELO-tól. "Jelentősen javítja az Ön helyzetét a munkaerő piacon, hiszen az ELO számos országban a legelső, a legjobb és a legnagyobb levelező rendszerű oktatási intézmény."

Az eljárás alá vont által kiadott oklevél feliratu irat, amely tartalmazza a hallgató és az oklevél sorszámát, a hallgató tanárának megjelölését, a kiadás dátumát, továbbá azt, hogy a levelező oktatás bizonyos leckéből álló tanfolyamát befejezte. Tanúsítja, hogy az oklevél tulajdonosa a tanfolyam elvégzéséhez szükséges feltételeknek eleget tett. Az aláírások fénymásoltak és pecsét nem található rajta, helyette egy köralaku fénymásolt lenyomat van az ELO megjelölésével.

A Munkaügyi Minisztérium állásfoglalása szerint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97.§-ban foglaltak szerint "Oklevél" minősítésre jelzett dokumentumot, csak felsőoktatási intézmény adhat ki, amennyiben az előbb emlitett szakaszban előirt kritériumoknak a vizsgázó megfelelt. A tanfolyamon való részvételről csak igazolás állítható ki. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12.§-ának (1) bekezdése szerint szakképesítést igazoló bizonyítványt azt kaphat, aki eredményes szakmai vizsgát tett. Szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt kell letenni a XIV.§ (1) bekezdés szerint.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Védekezésében arra hivatkozott, hogy nem ígért szakképesítést megrendelőinek. Az Akadémiai Könyvkiadó Magyar Értelmező Szótár fogalomeghatározása alapján a kiváló teljesítményért adott okirat tartalmával használta az oklevél kifejezést. Önmagában az a tény, hogy nem járt vizsga kötelezettségekkel az oktatása általános értelmi képességgel rendelkező fogyasztó is tudja, hogy nem kaphat vizsgabizonyítványt. Álláspontja szerint a kelet európai régiót tekintve a hallgatói létszám alapján az ELO a legelső, legjobb és legnagyobb, így e jelzők használatával nem tévesztette meg a fogyasztókat.

A Versenytanács részben elfogadta az eljárás alá vont védekezését. A reklámok szövegezése a jelentkezési lapon megfogalmazott feltételek a fizetendő összeg és a jelentkezők számára rendelkezésre álló adatokból nyilvánvaló, hogy ez a képzés nem az állami képzési rendszer része. A megszerzett tudás hasznos a jelentkezők részére azonban nyilvánvalóan nem helyettesítheti az állami képzést és a kiadott papír sem egyenértékű egy állami iskolában adott képzettséggel. Megjegyzi ugyanakkor a Versenytanács, hogy helyesebbnek tartaná ha oklevél megfogalmazása helyett igazolás kiadását tüntetné fel az eljárás alá vont reklámjaiban, mivel tartalma szerint a kiadott papír igazolás.

Megállapította ugyanakkor a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont jogsértést valósított meg, amikor legjobbnak és legnagyobbnak nevezte reklámjaiban saját magát. A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról rendelkezik az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt. ) 8.§-a. Az eljárás alá vont védekezése arra irányult, hogy az Európai Levelező Oktatás behálózza Kelet-Európát működik Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Ukrajnában is és ez kellő alapot szolgáltat arra, hogy ilyen megállapításokat tehessen. A Versenytanács ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a jogsértés elbírálásánál miután a magyar fogyasztókat célozta meg az eljárás alá vont reklámjaival közömbös az, hogy a cégnek mekkora kiterjedésű részlege működik és Kelet-Európa hány országában (bár ennek igazolása sem történt meg az eljárás keretében). Itt a Magyarországon belüli mint adott földrajzi piacon szerepelés mérhető. Miután az eljárás során nem tudta bizonyítani megfelelő okiratokkal az eljárás alá vont azt, hogy ő a legjobb a levelezéses oktatás piacán, sem azt, hogy a legnagyobb ezért a Versenytanács a jogsértést a Tpvt. 8.§ alapján megállapította.

A Versenytanács a birság összegét tekintettel arra, hogy társadalmilag hasznos feladatot lát el az eljárás alá vont alacsony méltányos összegben állapította meg.

Az eljárási díjat az eljárás alá vont a Tpvt. 62.§ (4) bekezdése alapján viseli. A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83.§-a szabályozza.

Budapest, 1997. április 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Győrffy István sk.
Szabó Györgyi