Vj-11/1997/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által
dr. Czibere Sándor jogtanácsos által képviselt MATÁV Részvénytársaság (1122 Budapest, Krisztina út 6-8. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt hivatalból kezdeményezett eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresetnek van helye.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Budapest XIII. kerületében meglévő fogyasztói kereslet arra indította az itt monopol helyzetben lévő eljárás alá vont vállalkozást (a továbbiakban: Rt.), hogy 1996. december 31-e várható befejezési határidővel e területen - amely többé-kevésbé azonos a közigazgatási egységgel - kapacitását bővítse.
1996. I. felében az Rt. a várható fogyasztókat névre szólóan felmérte és úgy találta, hogy a fogyasztói igény kisebb mint bővülő kapacitása, ezért körülbelül háromezer vonal értékesítése érdekében 1996. szeptember első felében a XIII. kerület meghatározott és térképpel illusztrált részében díjkedvezményes akciót hirdetett azzal, hogy az ügyfelek 30 %-os kedvezménnyel juthatnak telefonvonalhoz 1996. december 31-ig, ha szeptember első két hetében rendelik meg telefonvonalukat. A 30 %-os díjkedvezmény 21 ezer forint + ÁFA/vonal belépési díjat eredményezett az egyébként irányadó 30 ezer forint/ÁFA/vonal helyett.

A meghirdetést követően az ügyfelek a telefonigénylés rendjének megfelelően terjeszthették elő igénybejelentésüket, amelyet az Rt. a jelentkező adataival egyéniesített szokásos nyomtatványon fogadott el. E nyomtatvány hátoldalán lévő tájékoztatóban közölte az Rt., hogy az igénylőt az igény beérkezéstől számított 30 napon belül értesíti a szerződéskötés várható időpontjáról, továbbá - előlegként - az Rt. a belépési díj egyharmadára (10 ezer forint + ÁFA) igényt tarthat jogszabály szerint egy évvel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés előtt. A fennmaradó kétharmad kifizetése a szerződéskötéskor esedékes. E nyomtatványi tájékoztatás nem tükrözte azt a tényt, hogy 21 ezer forintos belépési díjat tekintve annak egyharmad része 10 ezer forintnál kisebb összeg, sőt az Rt. az akciós fogyasztói igénybejelentésre történt haladéktalan elfogadó nyilatkozata kapcsán ezt a tényt erősítette meg, mert a kedvezménnyel nem csökkentett 30 ezer forint + ÁFA egyharmadát szedte be azzal a közléssel, hogy a díjkedvezmény 30 %-os összegét az állomás felszerelése utáni első telefonszámlán fogja felszámítani.
Időközben beruházási nehézségek miatt az Rt. számára nyilvánvalóvá vált, hogy a XIII. kerület egy részén a felszerelésre ígért 1996. december 31-i határidőt nem tudja tartani, s ezért a kerület egy kisebb részén módosította a 1996. december 31-i ígért határidőt, így 72 igénylő már csak 1997. június 30-ára szóló szerződési ajánlat megküldési határidőt tartalmazó válaszlevelet kapott 1996. őszén.

A Gazdasági Versenyhivatal 1997. februárjában eljárást indított annak megállapítása érdekében, hogy az Rt. az 1996. szeptemberében a XIII. kerület meghatározott részére hirdetett akciója során a telefonhoz jutás ígért feltételeit félreérthetően közölte-e (kedvezményes belépési díj és rövid határidő).

A Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint vizsgálat akkor rendelhető el, ha a tevékenység, magatartás, vagy állapot e törvény rendelkezéseit sértheti.
A Tpvt. 1997. január 1-én lépett hatályba (95. § (1) bekezdés). Ebből következően rendelkezései nem alkalmazhatók a hatálybalépést megelőzően tanúsított cselekményekre. A kedvezményes díjakcióhoz kapcsolódó kifogásolt magatartást - függetlenül attól, hogy versenyjogi sérelmet valósíthat-e meg, vagy sem, az Rt. 1996. őszén lezárult cselekményként valósította meg, amely a fogyasztóknak erre az időszakra időzített igénybejelentéséhez és nem az ezévre is áthúzódó szerződéskötéséhez és telefon felszereléshez tapadt.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Az eljárás során költség nem merült fel, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-a biztosítja, amelyről azonban a határozat kihirdetésekor az Rt. lemondott.

Budapest, 1997. május 7.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika