Vj-18/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Dr. Réti András (1121 Budapest Zugligeti út 41.) ügyvéd által képviselt Reader`s Digest Válogatás Kft (1033 Budapest Óbudai Sziget 132.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásának tilalma miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresetnek van helye az eljárás alá vont vállalkozás részéről.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. §-a alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozó jogsértést valósított-e meg a fogyasztóknak közvetlenül megküldött küldeményeiben (direct-mail) adott tájékoztatásaiban a nyerési esélyekről továbbá, hogy a kisorsolt nyeremények száma megfelel-e az ígért nyereményeknek.

Fentiek kapcsán megállapította, hogy az eljárás tárgyává tett ajándék, illetve nyereményakció 1996. július 1. és december 16. között volt folyamatban úgy, hogy a fogyasztói ajánlatok beérkezésének végső határideje 1996. december 16. napja volt.
A Tpvt. 95. § (1) bekezdése szerint a törvény 1997. január 1. napján lépett hatályba.
A Versenytanács álláspontja szerint jelen ügy elbírálásakor a fentiek folytán a Tpvt. rendelkezéseit sem anyagi jogi, sem eljárásjogi vonatkozásban nem lehet alkalmazni, mivel az eljárás tárgyát képező akció 1997. december 16-án befejeződött.
A fogyasztóknak tett - döntéseiket esetlegesen tisztességtelenül befolyásoló - ajánlatok elbírálása esetén az ajánlat megtételekor hatályban lévő jogszabályok alapján kell eljárni, így az eljárás alá vont vállalkozás magatartása csak a fenti dátummal hatályát vesztett 1990. évi LXXXVI. törvény (Vtv.) alapján lett volna megítélhető.
Vizsgálta a Versenytanács azt is, hogy az eljárás tárgyát képező magatartás áthúzódik-e 1997-re, mert ez esetben is alkalmazhatók lennének a Tpvt. anyagi jogi rendelkezései. Ennek kapcsán álláspontja az, hogy az esetleges valótlan ígéretnek vagy más megtévesztésre alkalmas magatartásnak a vásárlásban való döntés fogyasztók számára nyitvaálló határideje alatt kellett volna megvalósulnia.
Jelen ügyben csak a sorsolás volt 1997. januárjában, maga a törvény alapján vizsgálható magatartás 1996-ban befejeződött.
A Tpvt. alkalmazhatóságát a Versenytanács álláspontja szerint nem alapozza meg az a körülmény, hogy a sorsolás 1997-ben történt. Amennyiben az ígért nyereményt valamely fogyasztó esetleg nem kapná meg, ez a követelés csak polgári jogi igényt alapozhatna meg.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. május 20.

Vérné dr. Labát Éva sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Véghelyi Ágnes