Vj-19/1997/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a DAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1055 Budapest, Balatoni út 18.) eljárás alá vont vállalkozó ellen fogyasztók megtévesztése tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozó 1994. január 3-án kelt társasági szerződéssel nagy- és kiskereskedelmi - többi közt közvetítői nagykereskedelmi -tevékenységre alakult. 1994-től vásárlói klubokat szervezett, melyek működési szabályait szórólapokon hirdette, ecsetelve a tagsági viszony előnyeit. Ténylegesen e klubok nem a konkrét vagyontárgy megvásárlására szerveződtek, hanem annak ellenértékét bocsátották annak a tagnak a rendelkezésére, aki azt a működési szabályzat szerint sorsolás vagy licitálás útján nyerte el.
Ezzel kapcsolatosan az Állami Bankfelügyelet 1994. november 24-én kelt megszüntető határozatával megállapította, hogy nem minősül pénzintézeti tevékenységnek.

Eljárás alá vont vállalkozó vásárlói klub szervezésével kapcsolatos szerződést utoljára 1996. március 18-án kötött, ezt követően a már meglévő csoportjai tevékenységét futtatja ki.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy eljárás alá vont vállalkozó a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) rendelkezéseibe ütköző, fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított a vásárlói klubok reklámozása kapcsán. A Versenytanács a megszüntetésre vonatkozó indítványt megalapozottnak látta, nem talált jogi indokot az eljárás folytatására az alábbiak miatt:
A Tpvt. 95. § (1) bekezdése szerint 1997. január 1-én lépett hatályba; a január 1. előtt tanúsított magatartásokra e törvény rendelkezései tehát nem alkalmazhatók.
E magatartások tekintetében akkor, ha az ügy a Tpvt. hatályba lépésekor folyamatban volt, az 1990. évi LXXXVI. törvény rendelkezései irányadók (95. § (1) bekezdés II. fordulata).

Ebből következően a Tpvt. hatálya az 1997. január 1. előtt megkezdett olyan magatartásra is kiterjed, amelyet folyamatosan, a hatálybalépés után is tanúsítanak és a törvény tilalmazza. A vizsgálat adatai szerint azonban eljárás alá vont vállalkozó a kifogásolt reklámjait 1994-től tette közzé, de legutoljára 1996. I. negyedévében, mert ezt követően már csoportszervezési tevékenységgel felhagyott.
Versenyjogilag értékelhető - fogyasztókat megtévesztő - magatartást elvileg akkor tanúsíthatott, amikor áruját eladásra kínálta, vagyis a reklámozás kapcsán, a szerződések megkötését megelőzően. A szerződéskötés során ugyanis a partner annak tartalmát már megismerhette, ezért a teljesítéssel vagy szerződésszegéssel kapcsolatos sérelem polgári jogi vita tárgya lehet. Így tehát a vizsgált magatartást már a törvény hatálybalépése előtt befejezte az eljárás alá vont, amiért a Tpvt. hatálya nem terjed ki rá.
A fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megszüntette. A Tpvt. 74. § (2) bekezdés, illetve a 77. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel tárgyaláson határozott.
A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 1997. május 15.

dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika