Vj-20/1997/60

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Dr. Benedek János jogtanácsos által képviselt HUMÁN Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt (2100 Gödöllő Táncsics u. 82.) I. rendű, valamint
Dr. Horváth László ügyvezető igazgató által képviselt HUMÁN Trade Gyórgyszernagykereskedelmi Kft (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.) II. rendű kérelmezőnek megállapodás versenyt korlátozó jellege nemleges megállapítására irányuló kérelmére - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy I-II. rendű kérelmező által 1996. január 1-jén kötött és jelenleg is hatályban lévő szerződés nem esik a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma alá.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

I. rendű kérelmező 1992. július 1-én kelt társasági szerződéssel - átalakulással - jött létre. Tevékenységi körébe tartozik többek között a gyógyszergyártás és nagykereskedelem.
II. rendű kérelmező 1989. május 2-án alakult, fő tevékenysége a gyógyszernagykereskedelem. 100 százalékos tulajdonosa az I. rendű kérelmező.

Az I. rendű kérelmező 1992-től 1995. december 31-ig saját termékeinek belföldi nagykereskedők részére történő értékesítését maga végezte.
1996. január 1-én "szolgáltatási szerződés"-nek nevezett megállapodást kötött a II. rendű kérelmezővel, melynek 1. pontja szerint a II. rendű kérelmező végzi a gyógyszernagykereskedelmi tevékenység lebonyolítását, míg I. rendű kérelmező a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzését. Ezért, valamint az eszközök használatáért a II. rendű kérelmező a kereskedelmi tevékenységből járó árbevételének 2 %-át fizeti meg I. rendű kérelmezőnek (3-4. pont).
Utóbb törzstőke emeléssel a használatába adott eszközök is a II. rendű kérelmező tulajdonába kerültek, ezzel I. rendű kérelmező a korábban nagykereskedelmét bonyolító teljes részlegét - eszköz és szakszemélyi állományát - átadta a II. rendű kérelmezőnek, aki helyébe lépve végzi a tevékenységet.

A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg I. rendű kérelmező a belföldi gyógyszernagykereskedelmi tevékenységét megszüntette, export tevékenységét szervezi csupán közvetlenül.
A Népjóléti Minisztérium 1995. október 4-én 87.676/1995. szám alatt engedélyezte, hogy a HUMÁN Rt - I. rendű kérelmező - gyógyszernagykereskedelmi tevékenysége kizárólagosan elnevezése tekintetében HUMÁN Trade Kft-re - II. rendű kérelmező - változzon, ezzel egyidejűleg I. rendű kérelmező gyógyszernagykereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Az engedélyszám is változatlan maradt.

1996. január 1-től II. rendű kérelmező, mint nagykereskedő kizárólagosan forgalmazza az I. rendű kérelmező által - nem bérmunkában - gyártott termékeket, mellette azonban más magyar és külföldi gyógyszergyár termékeit is értékesíti. Kiszolgálja a felhasználásra vagy továbbforgalmazásra jogosítvánnyal rendelkező valamennyi vevőt.

A szerződés ugyan 1996. december 31-ig, határozott időre szólt, de a szerződő felek azt írásbeli megállapodás nélkül továbbra is érvényesnek tartják és annak alapján ténylegesen teljesítés történik.

II.

A kérelmezők együttesen benyújtott beadványukban kérték annak megállapítását, hogy megállapodásuk nem minősül gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak, mert
- egymástól nem független vállalkozások között jött létre,
- hozzájárul a forgalmazás ésszerű megszervezéséhez,
- nem zárja ki a versenyt,
- nem drágítja a gyógyszert, mert a nagy- és kiskereskedelmi árrés jogszabályilag maximált mértékű.

A vizsgálati jelentés a kérelemnek történő helyt adást indítványozta azzal, hogy a megállapodás nem független vállalkozók között jött létre.

III.

A Versenytanács elsősorban azzal foglalkozott, hogy az 1996. január 1-én kötött és jelenleg is hatályban lévő megállapodás tekintetében alkalmazható-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.).
Ez ugyanis 1997. január 1-én lépett hatályba (95. § (1) bekezdés), azaz hatálya az ezt követően tanúsított magatartásokra terjed ki, illetőleg akkor alkalmazható, ha hatásuk ezután is érvényesül. A 95. § (4) bekezdése a kartellekkel kapcsolatosan azonban speciális szabályt állít fel: a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalom a törvény hatálybalépésétől számított egy évig nem alkalmazható a törvény hatálybalépése előtt kötött és a korábban hatályos rendelkezések értelmében nem tiltott megállapodásra.

A kérelmezők egyező előadásából megállapítható volt, hogy az eredetileg határozott időre szóló szerződést szóban úgy módosították, hogy az határozatlan idejűvé vált. Ezért a Versenytanácsnak vizsgálni kellett, hogy a korábbi, 1990. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) tilalmába ütközhetett-e a megállapodás, ellenkező esetben ugyanis a Tpvt. szerinti nemleges megállapításra nincs lehetőség.

A Vtv. 14. § (1) bekezdése tiltotta a versenytársak között - a 15-17 §-ban szabályozott esetek kivételével - az olyan összehangolt magatartást, illetőleg megállapodást, amely a gazdasági verseny korlátozását vagy kizárását eredményezhette. A (2) bekezdés szerint ilyennek minősült a fogyasztók meghatározott körének az áru beszerzéséből, értékesítéséből való kizárása. Minthogy mindkét kérelmező gyógyszernagykereskedelmi tevékenységre jogosult és megállapodásuk arra irányult, hogy II. rendű kérelmező kizárólagosan forgalmazhatja I. rendű kérelmező termékét, a szerződést a Vtv. is tilalmazta. Ebből következően a Tpvt. 11. § (1) bekezdése e tekintetben alkalmazható. Ez pedig tiltja a vállalkozások közötti megállapodást, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.
A 12. § b.) pontja azonban azt tartalmazza, hogy nem esik tilalom alá a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre. Nem függetlenek a vállalkozások, ha a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja szerint az egyik a másikat irányítja (15. § (1) bekezdés a.) pont) azaz egy vállalkozás irányítást szerez további egy vállalkozás egésze vagy része felett (23. § (1) bekezdés b.) pont). Irányítás megszerzésének minősíti pedig a 23. § (2) bekezdés a.) pontja azt, ha egy vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit, részvényeit, illetőleg a szavazati jogok több, mint 50 %-át megszerzi.
Minthogy az I. rendű kérelmező II. rendű kérelmező részvényeinek megvásárlásával utóbbinak 100 %-os tulajdonosa lett, az előbbi feltételek fennállás miatt a megállapodás, mint egymástól nem független vállalkozások közt létrejött, nem esik tilalom alá.

Ezért ennek megállapítását a Versenytanács a Tpvt. 18. § (1) bekezdés b.) pontja alapján rögzítette.
A Tpvt. 74. § (1) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül határozott.
Felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy az összehangolt magatartásuk piaci hatása nem képezte a vizsgálat tárgyát; a jövőben a két vállalkozásnak az I. rendű kérelmező által gyártott termékek belföldi forgalmazását érintő tevékenységét egységesen kell megítélni.

A jogorvoslati lehetőség a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 1997. június 17.

Dr. Sólyom Eszter sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Véghelyi Ágnes