Vj-88/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Szirmai Gábor ügyvéd (1196 Budapest Fő u. 150.) által képviselt Hollywood Foto Kft (1095 Budapest Soroksári út 102-132.) eljárás alá vont ellen tisztességtelen piaci magatartás megállapítása iránt indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles keresetben lehet kérni.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás a vizsgálati jelentés, az eljárás alá vont előadása és az általa csatolt iratok alapján a következő tényállást állapította meg.
Az eljárás alá vont társasági szerződése 1990. április 20-án kelt. A társaság első választott ügyvezetője John Kresz kanadai állampolgár. Az ügyvezető tulajdonos Kanadából egy franchise rendszert hozott át, amelyet Magyarországon kiépített, jelenleg 106 üzletből áll a lánc. 46 üzletet a Kft üzemeltet, míg 60-at kiadott szerződés alapján az átvevőknek. Az átvevők franchise díj fizetése mellett használhatják a Sooter`s védjegyet a Sooter`s know-how-ját és a Sooter`s arculatát. A felek szerződést kötnek, amelyben megállapodnak a franchise rendszerbe való belépési díjról. Ennek mértéke függ az üzlet alapterületétől, valamint attól, hogy működtetnek-e ott fotólaboratóriumot. A belépési díj költségét, amely 2 milliótól 30 millió Ft-ig terjedhet, az eljárás alá vont megelőlegezi az átvevő részére és meghatározott időn belül részletekben kell azt megfizetni. A royalty mértéke 5 %. Eljárás alá vont mint franchise átadó rendszeres havi üzletvezetői értekezleteket tart, itt megadják a mindenkori programot, a reklámokat, a reklámkampányokat, a javasolt árakat. A használt árrés a fogyasztói árnak a 0,50-es szorzóval való szorzása folytán jön létre, amely a befektetett összeg után mintegy 45 %-os haszonrészt biztosít.
Az átvevőkkel a franchise szerződést 10 év időtartamra kötik meg. Az átvevő vállalja, hogy csak azokat a termékeket árusítja és csak olyan számlákat, fejlécet, vitrint és egyéb dolgokat használ, amelyek összhangban vannak a franchise rendszerrel és ahogyan azt az átadó időről időre meghatározza. Az átadó bármely terméket törölhet az eladási listáról vagy visszafoghatja bármely termék kibocsátását vagy kínálatát.
Az átadó ügynökei vagy dolgozói is bemehetnek az üzletbe és elkobozhatnak bármely terméket, amely nincs összhangban a rendszerrel és elidegeníthetik azokat kárpótlás és felelősség nélkül.
Az átvevő nem változtathat semmit az üzlet arculatán vagy megjelenésén az átadó előzetes írásbeli engedélye nélkül. A szerződés részletes jelentési kötelezettséget ad az átvevő részére, így heti készpénzjelentést minden hétfőn, havi készletjelentés minden hónap 5. napjára, és auditált éves jelentéseket kell készíteni. Az átvevő vállalja, hogy üzletében mindig minimum 3-6 millió Ft értékű árukészletet tart.
Az átadónak joga van előzetes értesítés nélkül az üzletet és a dokumentumokat megtekinteni, leltárt végezni. Az átadó "nemzeti alapot" hoz létre hirdetési alapként, amelyben az átvevők havi nettó eladásuk 5 %-át fizetik be. Külön hirdetést csak az átadó írásbeli hozzájárulásával kezdeményezhetnek.
A 5. fejezet tartalmazza az átvevő kötelességeit a rendszer működtetése során. Eszerint az átvevő együttműködően beleegyezik abba, hogy az átadó által biztosított árucikkeket és termékeket árusítja kizárólag és ezeket kizárólag az átadó által meghatározott áron. A 11. fejezet foglalkozik a versenytilalmi rendelkezésekkel. Itt az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés ideje alatt és a lejáratot követő egy évig nem fog sem közvetve, sem közvetlenül a saját érdekében foglalkoztatni olyan személyt, aki az átadó vagy egy másik átvevő munkatársa volt, olyan vállalkozást folytatni, amelynek tevékenységi köre a jelen rendszerhez hasonló, illetve elcsábítani olyan személyeket, akik az átadónál dolgoznak.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a tiltja a gazdasági versenykorlátozó megállapodásokat. Az (1) bekezdés szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza vagy ilyen hatást fejthet vagy fejt ki.
A (2) bekezdés nevesít egyes megállapodásokat, így az a) pontban a tilalom vonatkozik különösen a vételi vagy eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározására, az f) pont pedig a piacralépés akadályozására.

Az eljárás alá vont piaci jelenléte lefedi az ország területét. A vizsgálati jelentés megállapítása szerint a Sooter`s franchise rendszer működése a fogyasztók mintegy 3-4 %-át érinti. Piaci részesedésük nem haladja meg a 10 %-ot.

A Tpvt. 12. §-a tartalmazza a kartelltilalom alóli kivételeket. Kimondja, hogy nem esik tilalom alá a megállapodás, ha az csekély jelentőségű. 13. § pedig rendelkezik arról, hogy csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek az együttes részesedése az érintett piacon a 10 %-ot nem haladja meg.

Fentiek értelmében a Versenytanács a Tpvt. 77. § h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A Versenytanács ugyanakkor megjegyzi, hogy az eljárás alá vont terjeszkedése, illetőleg a piaci jelenlétek változása során a 10 % közeli jelenlét esetében indokolt lehet új vizsgálati eljárás hivatalbóli megindítása.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 86. §-a szabályozza.

Budapest, 1997. augusztus 19.

Dr. Lénárd Réka sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Györffy István sk.
Véghelyi Ágnes